Viimeksi julkaistu 25.8.2021 13.45

Pöytäkirjan asiakohta PTK 76/2021 vp Täysistunto Tiistai 15.6.2021 klo 14.00—16.55

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 92/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 6/2021 vp
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 13. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. — Avaan keskustelun. Edustaja Risikko, olkaa hyvä. 

Keskustelu
16.47 
Paula Risikko kok 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Nämä ovat myöskin näitä koronalakiesityksiä, ja tässä esityksessä ehdotetaan, että ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä muutetaan siten, että lain voimassaoloa jatketaan, kuten tuossa aikaisemmassakin esityksessä, niin ikään ensi vuoden heinäkuun loppuun saakka. 

”Koronaepidemian takia ammatillisen koulutuksen toteuttaminen poikkeaa edelleen normaalitilasta. Väliaikaisella heinäkuun alussa 2020 voimaan tulleella lainmuutoksella on koronatilanteeseen liittyvien syiden vuoksi väljennetty säännöksiä ammattitaidon ja osaamisen osoittamisen eli näyttöjen toteuttamistavoista sekä osaamisen arvioinnista. Poikkeussäännöksen nojalla näytöt voidaan aitojen työtilanteiden ja työprosessien sijaan toteuttaa suorittamalla muita käytännön tehtäviä, jotka mahdollisimman hyvin vastaavat aitoja työtilanteita ja työprosesseja.  

Poikkeussäännöksen voimassaolon jatkamisella varaudutaan mahdolliseen tarpeeseen joustaa näyttöjen suorittamisen tapaa koskevan pääsäännön vaatimuksista, jos se koronatilanteen takia on välttämätöntä myös 1.8. tätä vuotta alkavana lukuvuonna. Edellytyksiä näyttöjen poikkeukselliselle järjestämiselle ei esitetä muutettavaksi. 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella sivistysvaliokunta pitää hallituksen esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta ehdottaa hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.” 

Totean tässä vain, että me keskusteltiin tästä kuitenkin hyvin vakavasti siitä syystä, että on määrättyjä aloja, joissa näitä näyttöjä, käytännön työelämän näyttöjä, on hirvittävän vaikea suorittaa muuta kuin autenttisessa työympäristössä. Tällaiset laboraationäytöt eivät aina välttämättä osoita sitä osaamista, mitä vaaditaan tutkintoihin. Tämä on tärkeä keskustelu sen koulutuksen laadun näkökulmasta, osaamisen laadun näkökulmasta mutta myös siitä näkökulmasta, että työnantajan pitää voida luottaa siihen, että jos opiskelijalla on tutkintotodistus, hän varmasti sitten osaa sen, mitä siihen tutkintoon vaaditaan. Se on osin myöskin ihan tällainen, tai hyvinkin pitkälle, turvallisuuskysymys ja todella luottamuskysymys työelämän ja koulutuksen välillä. Katsoimme kuitenkin, että tätä voidaan jatkaa, ja luotamme tietysti siihen, että opettajat ovat ammattitaitoisia, kuten Suomessa ovat, ja vahtivat myös sitä, että millä sattuu osaamisella ei tutkintoa saa. — Kiitos. 

Keskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 92/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.