Viimeksi julkaistu 25.8.2021 13.48

Pöytäkirjan asiakohta PTK 76/2021 vp Täysistunto Tiistai 15.6.2021 klo 14.00—16.55

14. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 93/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 7/2021 vp
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 14. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. — Avaan keskustelun. Edustaja Risikko, olkaa hyvä. 

Keskustelu
16.50 
Paula Risikko kok 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Hallituksen esityksessä ehdotetuilla säännöksillä on tarkoitus varautua siihen, että opetusta voidaan joutua antamaan poikkeuksellisin tavoin myös lukuvuoden 2021—2022 aikana koronavirusepidemiasta, viruspandemiasta johtuvista syistä. Aikaisemmin on kahteen otteeseen annettu vastaavat määräaikaiset säännökset, joista viimeisimmän voimassaolo päättyy tämän vuoden heinäkuun lopussa. 

Valiokunta pitää hallituksen esitystä koronatilanteen jatkumiseen liittyvän epävarmuuden vuoksi perusteltuna ja pitää tärkeänä, että perusopetus mahdollistetaan tarvittaessa poikkeuksellisin opetusjärjestelyin, jottei lasten ja nuorten opetus ja oppiminen keskeydy koronapandemian vuoksi. Valiokunta katsoo, että esityksen linjaukset lähiopetuksen ensisijaisuudesta ja etäopetuksen mahdollisimman lyhyestä kestosta ovat edelleen tärkeitä. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymistä koskevia säännöksiä ei tule tehdä varmuuden vuoksi, vaan niiden tulee perustua tarkkaan arviointiin viranomaismääräysten vaatimukset huomioon ottaen. 

Valiokunta pitää tärkeänä vuoden 2021 kolmannessa lisätalousarviossa esi- ja perusopetukseen sekä varhaiskasvatukseen kohdennettua 40 miljoonan euron määrärahaa. Sen avulla pyritään tasoittamaan koronavirustilanteesta johtuvia kielteisiä vaikutuksia, kuten oppimisvajeen kasvua sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin heikentymistä. 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella sivistysvaliokunta pitää hallituksen esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta ehdottaa hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina. 

Myöskin tämän lakiesityksen kohdalla kävimme pitkän keskustelun, koska me olemme olleet hyvin huolissamme nimenomaan niin sanotuista huolioppilaista, joiden opinnot eivät etene näiden etäopetuksen jaksojen aikana ja etäopiskelun avulla. Kaikki eivät pysty keskittymään, tai heidän elämänolosuhteensa, se toimintaympäristö tai oppimisympäristö, ei välttämättä ole sellainen, joka tukisi oppimista etänä. Siitä syystä olemme käyttäneet aika pitkän kappaleen aiheesta ”Haavoittuvassa asemassa olevat oppilaat”, koska kyllä heille pitää sitten tätä oppilashuoltoa järjestää joka tapauksessa. 

Me myöskin keskustelimme riskiryhmään kuuluvien perheenjäsenten tilanteesta, koska meillä on myös sellaisia lapsia, joita haluttaisiin pitää etänä, jos perheessä on riskiryhmään kuuluva henkilö. Nämä ovat tietysti erityisasioita, ja varmasti hoitavat lääkärit ottavat siihen sitten kantaa, jos tilanne vaatii sitä, että lapsi ei voi lähteä kouluun tällaisessa tilanteessa. 

Sitten halusimme nostaa esiin lasten mielipiteiden selvittämisen ja myöskin sen, että pitää tutkia ja seurata tätä asiaa, mitä etäopetus saa aikaiseksi. 

Kaiken kaikkiaan me pidämme lähiopetusta ensisijaisena, mutta ottaen huomioon tämän pandemiatilanteen ymmärrämme myös tämän lain jatkotarpeen. — Kiitos. 

Keskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 93/2021 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.