Viimeksi julkaistu 25.8.2021 13.51

Pöytäkirjan asiakohta PTK 76/2021 vp Täysistunto Tiistai 15.6.2021 klo 14.00—16.55

15. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 61/2021 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 1/2021 vp
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 15. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. — Keskustelu, edustaja Könttä, olkaa hyvä. 

Keskustelu
16.53 
Joonas Könttä kesk :

Kiitos, arvoisa herra puhemies! Tämän esityksen tavoitteena on varmistaa sotilasrikosten esitutkintaa koskevan lainsäädännön ajantasaisuus ja siten rikosvastuun tehokas toteutuminen Puolustusvoimissa. Taustanahan tällä on julkisuudessakin olleet varsin ikävät tapahtumat, ja siten kysymys on siitä, että tätä nykyistä lainsäädäntöä ajantasaistetaan. 

Haluan nostaa täältä esiin myös 38 a §:n. Puolustusvoimilla on jatkossa oikeus saada näiltä viranomaisilta tarpeellista virka-apua sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta Puolustusvoimissa annetussa laissa säädetyn rikosten selvittämiseen liittyvän tehtävän suorittamiseksi, viitaten siis poliisiin, Rajavartiolaitokseen ja Tulliin ja heidän antamaansa virka-apuun Puolustusvoimille. 

Tästä valiokunnassa oli laaja yksimielisyys, ja myös asiantuntijat olivat yksimielisiä siitä, että lakiesitys on tarpeellinen ja hyvä. On tietysti aina valitettavaa, että sellaisten ikävien tapausten johdosta joudutaan lakia muuttamaan, kun huomataan, että aiempi laki ei soveltunutkaan tai sen takia sitten asiat jäävät käsittelemättä. Mutta tätä voi pitää kyllä erittäin perusteltuna ja mieluisana lakina hyväksyä. 

Keskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 61/2021 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.