Viimeksi julkaistu 4.6.2021 17.32

Pöytäkirjan asiakohta PTK 80/2015 vp Täysistunto Perjantai 11.12.2015 klo 13.00—13.53

4.  Hallituksen esitys laeiksi puoluelain sekä ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 73/2015 vp
LakialoiteLA 27/2015 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 9/2015 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2015-AK-37990Liite 4A
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 9/2015 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 10.12.2015 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

1. lakiehdotuksen 9 § 

Sari Essayah kd 

Arvoisa rouva puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon kuin se on jaettuna pöydille. 

Antero Laukkanen kd 

Arvoisa puheenjohtaja! Kannatan tehtyä esitystä. 

Puhemies Maria Lohela
:

Sari Essayah on Antero Laukkasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään edustajille jaetun muutosehdotuksen mukaisena. (Pöytäkirjan liite 4A) 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Sari Essayahin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 130, ei 50; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 73/2015 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.