Viimeksi julkaistu 27.8.2021 14.48

Pöytäkirjan asiakohta PTK 85/2021 vp Täysistunto Tiistai 29.6.2021 klo 11.00—13.23

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista

Hallituksen esitysHE 62/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 11/2021 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö HaVM 11/2021 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. — Avaan yleiskeskustelun. Edustaja Kemppi, olkaa hyvä. 

Keskustelu
13.20 
Hilkka Kemppi kesk :

Arvoisa herra puhemies! Tämä on monipaikkaisuutta ja aluepolitiikkaa edistävä laki — näin sen näen. Esityksessä säädetään uusi laki valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista, jolla kumotaan nykyinen valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta annettu laki. Tavoitteena on tietenkin valtion alueellisen läsnäolon lisääminen ja sitä koskevan sääntelyn uudistaminen vastaamaan nykyistä toimintaympäristöä ja sen ennakoitavia muutoksia. 

Koronan myötä olemme nähneet, että moni valtion työpaikka taipuu hyvin myös etätöihin. Pidän erittäin tärkeänä, että valtion työtehtävien organisoinnissa hyödynnetään yhä enemmän monipaikkaisuutta ja älyteknologian mahdollistamaa paikkariippumattomuutta, ja nähdäkseni myös tämän lain edistämisessä näitä asioita on ajateltu. 

Tarkoituksena on, että palveluiden saatavuutta sekä valtion yksiköiden ja toimintojen sijaintia koskevan suunnittelun lähtökohtana ovat nykyistä vahvemmin valtion alueelliseen läsnäoloon liittyvät tarpeet ja hyödyt. Valtion läsnäololla on kiistaton merkitys siinä, miten elinvoimaiset meidän maakuntamme ovat, miten turvallisuutta edistetään ja myös valtion kilpailukykyä työnantajana edistetään. 

Pidän välttämättömänä, että virastojen palvelut ovat kattavasti saatavilla koko Suomessa, mikä on otettava huomioon myös uuden viraston monipuolisen tehtäväkentän asianmukaisen hoitamisen vaatimassa toimipaikkojen ja toimipisteiden kattavuudessa ja niiden palvelukyvyssä. Osalla väestöstä ei välttämättä ole riittävää sähköisen asioinnin vaatimaa käyttäjäosaamista tai laitteistoja, ja tietenkin myös tätä on tätä lakia edistettäessä ajateltava. Myös esimerkiksi ikääntymisestä tai sairaudesta johtuva toimintakyvyn aleneminen vaikeuttaa omatoimista palveluasiointia ja edellyttää silloin valtion toimintojen näkymistä ja kuulumista kaikkialla Suomessa. Myös nämä asiat tulee ottaa huomioon tätä lakia edistettäessä. — Kiitoksia, puhemies. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 62/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.