Erikoisvaliokunnissa käsiteltävänä olevat hallituksen esitykset (HE), kertomukset (K), selonteot (VNS) ja tiedonannot (VNT)
TunnusNimekeLausuntoMääräaikaValiokuntaneuvoksen arvio valmistumisesta
perustuslakivaliokunta
Mietintöä varten
HE 44/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi saamen kielilain muuttamisesta raukeaa
HE 84/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta raukeaa
Lausuntoa varten
HE 68/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain 2 luvun 6 §:n ja 18 luvun 8 §:n muuttamisestaPeV raukeaa
HE 148/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä maakunnalta kunnalleJsUU 3/2018 rd, MmVL 3/2018 vp,PeV,HaV raukeaa
HE 5/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisestaPeV raukeaa
HE 14/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksiShUU 13/2018 rd, StVL 13/2018 vp, MiUU 24/2018 rd, YmVL 24/2018 vp, JsUU 6/2018 rd, MmVL 6/2018 vp, KuUU 4/2018 rd, SiVL 4/2018 vp, AjUU 2/2018 rd, TyVL 2/2018 vp,PeV raukeaa
HE 35/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiKoUU 11/2018 rd, LiVL 11/2018 vp, JsUU 8/2018 rd, MmVL 8/2018 vp, EkUU 20/2018 rd, TaVL 20/2018 vp,PeV,TyV raukeaa
HE 62/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksiPeV raukeaa
HE 93/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista,alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta, yksityisistä työnvälityspalveluista sekä taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisestaEkUU 68/2018 rd, TaVL 68/2018 vp,PeV,HaV raukeaa
HE 159/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi sekä laeiksi sosiaalihuoltolain ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 13 §:n muuttamisestaPeV raukeaa
HE 154/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiMiUU 46/2018 rd, YmVL 46/2018 vp,PeV raukeaa
HE 266/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Kasvupalveluvirastosta, kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä ja turvallisuusselvityslain 37 §:n muuttamisestaPeV,TyV raukeaa
HE 297/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta, sairausvakuutuslain 2 luvun 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja rintamaveteraanien hammashuollon järjestämisestä ja korvaamisesta annetun lain kumoamisestaPeV raukeaa
HE 310/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuistaPeV raukeaa
HE 311/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisestaPeV raukeaa
HE 312/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisestaPeV raukeaa
valtiovarainvaliokunta
Mietintöä varten
HE 314/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi raskaiden kuorma-autojen tienkäyttöverosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiGrUU 79/2018 rd, PeVL 79/2018 vp, KoUU 46/2018 rd, LiVL 46/2018 vp Raukeaa
HE 319/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatilatalouden tuloverolain 10 a §:n muuttamisesta Raukeaa
hallintovaliokunta
Mietintöä varten
HE 54/2016 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 1, 4 ja 13 §:n muuttamisesta sekä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta Syysistuntokausi 2018
HE 16/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastustoimen järjestämisestäShUU 12/2018 rd, StVL 12/2018 vp, GrUU 27/2017 rd, PeVL 27/2017 vp Syysistuntokausi 2018
HE 5/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisestaPeV odottaa PeVL, syysistuntokausi 2018
HE 14/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksiShUU 13/2018 rd, StVL 13/2018 vp, MiUU 24/2018 rd, YmVL 24/2018 vp, JsUU 6/2018 rd, MmVL 6/2018 vp, KuUU 4/2018 rd, SiVL 4/2018 vp, AjUU 2/2018 rd, TyVL 2/2018 vp,PeV odottaa PeVL ja StVL, syysistuntokausi 2018
HE 35/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiKoUU 11/2018 rd, LiVL 11/2018 vp, JsUU 8/2018 rd, MmVL 8/2018 vp, EkUU 20/2018 rd, TaVL 20/2018 vp,PeV,TyV odottaa PeVL ja TyVL, syysistuntokausi 2018
HE 96/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestäAjUU 10/2018 rd, KuUU 14/2018 rd, SiVL 14/2018 vp,StV Odottaa StVL, syysistuntokausi 2018 vp
HE 137/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi reservipoliisista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiGrUU 72/2018 rd, PeVL 72/2018 vp, FsUU 18/2018 rd, PuVL 18/2018 vp Raukeaa
HE 224/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiGrUU 62/2018 rd, PeVL 62/2018 vp Syysistuntokausi 2018
HE 240/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi Maaliskuu 2019
HE 255/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle Digi- ja väestötietoviraston toimialaa koskevien lakien muuttamiseksi Raukeaa
HE 266/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Kasvupalveluvirastosta, kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä ja turvallisuusselvityslain 37 §:n muuttamisestaPeV,TyV Odottaa PeVL + TyVL, syysistuntokausi 2018
Lausuntoa varten
HE 148/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä maakunnalta kunnalleJsUU 3/2018 rd, MmVL 3/2018 vp,PeV,HaV Syysistuntokausi 2018
HE 93/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista,alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta, yksityisistä työnvälityspalveluista sekä taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisestaEkUU 68/2018 rd, TaVL 68/2018 vp,PeV,HaV Syysistuntokausi 2018 vp
lakivaliokunta
Mietintöä varten
HE 65/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta riippuvuus maakunta- ja soteuudistuksesta
HE 1/2016 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 2 a ja 9 luvun muuttamisesta sekä pysäköinninvalvonnasta annetun lain 3 §:n muuttamisestaGrUU 9/2016 rd, PeVL 9/2016 vp
liikenne- ja viestintävaliokunta
Mietintöä varten
HE 289/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa liikennealalla koskevaksi lainsäädännöksi Raukeaa
maa- ja metsätalousvaliokunta
Mietintöä varten
HE 154/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiMiUU 46/2018 rd, YmVL 46/2018 vp,PeV Helmikuun loppu, odottaa PeV:n lausuntoa, MaKU-kytkentö
HE 262/2018 vpHallituksen esitys Eduskunnalle elintarvikelaiksi sekä laeiksi terveydensuojelulain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta Helmikuun loppu, MaKu-kytkentö
sosiaali- ja terveysvaliokunta
Mietintöä varten
HE 15/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksiGrUU 65/2018 rd, PeVL 65/2018 vp, FiUU 5/2018 rd, VaVL 5/2018 vp, AjUU 4/2018 rd, TyVL 4/2018 vp, FvUU 3/2018 rd, HaVL 3/2018 vp, GrUU 26/2017 rd, PeVL 26/2017 vp, KuUU 11/2017 rd, SiVL 11/2017 vp, MiUU 22/2017 rd, YmVL 22/2017 vp, JsUU 12/2017 rd, MmVL 12/2017 vp
HE 52/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta
HE 68/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain 2 luvun 6 §:n ja 18 luvun 8 §:n muuttamisestaPeV
HE 148/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä maakunnalta kunnalleJsUU 3/2018 rd, MmVL 3/2018 vp,PeV,HaV Kevät 2018
HE 16/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiLaUU 12/2018 rd, LaVL 12/2018 vp, GrUU 15/2018 rd, PeVL 15/2018 vp, ReUU 9/2018 rd, TrVL 9/2018 vp, FvUU 12/2018 rd, HaVL 12/2018 vp, EkUU 18/2018 rd, TaVL 18/2018 vp
HE 52/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdostaGrUU 78/2018 rd, PeVL 78/2018 vp, EkUU 23/2018 rd, TaVL 23/2018 vp
HE 99/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lääkelain sekä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisestaGrUU 31/2018 rd, PeVL 31/2018 vp
HE 159/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi sekä laeiksi sosiaalihuoltolain ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 13 §:n muuttamisestaPeV
HE 297/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta, sairausvakuutuslain 2 luvun 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja rintamaveteraanien hammashuollon järjestämisestä ja korvaamisesta annetun lain kumoamisestaPeV
HE 300/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiGrUU 71/2018 rd, PeVL 71/2018 vp
HE 295/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta
HE 310/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuistaPeV
HE 311/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisestaPeV
HE 312/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisestaPeV
HE 315/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä annetun lain muuttamisestaKuUU 18/2018 rd, SiVL 18/2018 vp
Lausuntoa varten
HE 96/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestäAjUU 10/2018 rd, KuUU 14/2018 rd, SiVL 14/2018 vp,StV
talousvaliokunta
Mietintöä varten
HE 63/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
HE 76/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisestaShUU 7/2017 rd, StVL 7/2017 vp
työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Mietintöä varten
HE 62/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksiPeV Raukeaa
HE 93/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista,alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta, yksityisistä työnvälityspalveluista sekä taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisestaEkUU 68/2018 rd, TaVL 68/2018 vp,PeV,HaV Raukeaa
Lausuntoa varten
HE 35/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiKoUU 11/2018 rd, LiVL 11/2018 vp, JsUU 8/2018 rd, MmVL 8/2018 vp, EkUU 20/2018 rd, TaVL 20/2018 vp,PeV,TyV Raukeaa
HE 266/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Kasvupalveluvirastosta, kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä ja turvallisuusselvityslain 37 §:n muuttamisestaPeV,TyV Raukeaa
Viimeksi julkaistu 15.4.2019 0.37