Viimeksi julkaistu 29.1.2022 0.31

Erikoisvaliokunnissa käsiteltävänä olevat hallituksen esitykset (HE), kertomukset (K), selonteot (VNS) ja tiedonannot (VNT)

TunnusNimekeLausuntoMääräaikaValiokuntaneuvoksen arvio valmistumisesta
perustuslakivaliokunta
Mietintöä varten
HE 179/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta kevätistuntokausi 2022
K 8/2021 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2020SiVL 23/2021 vp, KuUU 23/2021 rd, LaVL 17/2021 vp, LaUU 17/2021 rd,LiV,TuV kevätistuntokausi 2022
K 17/2021 vpValtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2020 LaVL 19/2021 vp, LaUU 19/2021 rd,TuV 10.2.2022
Lausuntoa varten
HE 56/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtävistä muutoksista hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuenHaVL 28/2021 vp, FvUU 28/2021 rd,PeV 24.2.2022
HE 106/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Puolustusvoimien virka-avusta poliisille ja eräiksi muiksi virka-apua koskeviksi laeiksiPuVL 7/2021 vp, FsUU 7/2021 rd,PeV 9.2.2022
HE 109/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luottotietolain, maksupalvelulain 86 §:n ja rikosrekisterilain 4 a §:n muuttamisestaTaVL 35/2021 vp, EkUU 35/2021 rd,PeV 23.2.2022
HE 112/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain muuttamisestaPeV 24.2.2022
HE 132/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle vanhemmuuslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksiPeV kevätistuntokausi 2022
HE 134/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteentoimivuudestaPeV kevätistuntokausi 2022
HE 137/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta PeV 9.2.2022
HE 141/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisestaTaVL 48/2021 vp, EkUU 48/2021 rd,PeV 17.2.2022
HE 163/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain ja rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain muuttamisestaPeV,TaV 17.2.2022
HE 173/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle rajanylitystietojärjestelmää ja Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmää koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksiPeV kevätistuntokausi 2022
HE 198/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä ja siihen liittyviksi laeiksiPeV 10.2.2022
HE 225/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle työ- ja elinkeinohallinnon asiakastietojen käsittelyä ja palvelualustaa koskevaksi lainsäädännöksiPeV kevätistuntokausi 2022
ulkoasiainvaliokunta
Mietintöä varten
VNS 5/2021 vpKehityspolitiikan ylivaalikautinen selontekoSiVL 25/2021 vp, KuUU 25/2021 rd, TyVL 13/2021 vp, AjUU 13/2021 rd, YmVL 19/2021 vp, MiUU 19/2021 rd,HaV syysistuntokausi 2021
valtiovarainvaliokunta
Mietintöä varten
HE 137/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta PeV odottaa PeVL
hallintovaliokunta
Mietintöä varten
HE 19/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksiPeVL 4/2020 vp, GrUU 4/2020 rd asian käsittely keskeytetty 1.4.2020, odottaa kokonaan uuden esityksen valmistelua, asiasta ilmoitettu kirkkohallitukselle ja OKM:lle
HE 35/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle Schengenin tietojärjestelmän käyttöä koskevia asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksiPeVL 40/2021 vp, GrUU 40/2021 rd odottaa PeVL, kevätistuntokausi 2022
HE 106/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Puolustusvoimien virka-avusta poliisille ja eräiksi muiksi virka-apua koskeviksi laeiksiPuVL 7/2021 vp, FsUU 7/2021 rd,PeV odottaa PeVL, kevätistuntokausi 2022
HE 112/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain muuttamisestaPeV odottaa PeVL, kevätistuntokausi 2022
HE 134/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteentoimivuudestaPeV odottaa PeVL, kevätistuntokausi 2022
HE 163/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain ja rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain muuttamisestaPeV,TaV odottaa PeVL ja TaVL, kevätistuntokausi 2022
HE 173/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle rajanylitystietojärjestelmää ja Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmää koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksiPeV odottaa PeVL, kevätistuntokausi 2022
HE 187/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta Kevätistuntokausi 2022
HE 217/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain kumoamisesta ja poliisin hallinnosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta Kevätistuntokausi 2022
VNS 6/2021 vpValtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeistaTrVL 2/2021 vp, SiVL 26/2021 vp, TyVL 15/2021 vp, KuUU 26/2021 rd, ReUU 2/2021 rd, ShUU 19/2021 rd, StVL 19/2021 vp, AjUU 15/2021 rd maalis/huhtikuu 2022
K 9/2021 vpTietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2020 helmikuu 2022
Lausuntoa varten
VNS 5/2021 vpKehityspolitiikan ylivaalikautinen selontekoSiVL 25/2021 vp, KuUU 25/2021 rd, TyVL 13/2021 vp, AjUU 13/2021 rd, YmVL 19/2021 vp, MiUU 19/2021 rd,HaV helmikuu 2022 alku
lakivaliokunta
HE 165/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisestaGrUU 40/2020 rd, PeVL 40/2020 vp odotetaan myöhemmin annettavaa täydentävää hallituksen esitystä
Mietintöä varten
HE 7/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta kevätistuntokausi
HE 57/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Rikosseuraamuslaitoksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi helmikuu 2022
HE 90/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamiseksiVaVL 7/2021 vp, FiUU 7/2021 rd kevätistuntokauden alku
HE 109/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luottotietolain, maksupalvelulain 86 §:n ja rikosrekisterilain 4 a §:n muuttamisestaTaVL 35/2021 vp, EkUU 35/2021 rd,PeV odottaa PeV:n lausuntoa
HE 132/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle vanhemmuuslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksiPeV odottaa PeV:n lausuntoa
HE 172/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi avioliittolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi kevätistuntokausi
Lausuntoa varten
HE 220/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksiLaV kevätistuntokausi 2021
liikenne- ja viestintävaliokunta
Mietintöä varten
HE 250/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:n muuttamisestaPeVL 32/2021 vp, GrUU 32/2021 rd marras/joulukuu
HE 220/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksiLaV
Lausuntoa varten
K 8/2021 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2020SiVL 23/2021 vp, KuUU 23/2021 rd, LaVL 17/2021 vp, LaUU 17/2021 rd,LiV,TuV
maa- ja metsätalousvaliokunta
HE 30/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain muuttamisestaPeVL 47/2021 vp, GrUU 47/2021 rd odottaa PeV:n lausuntoa, helmikuu 2022
puolustusvaliokunta
Mietintöä varten
HE 182/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi naisten vapaaehtoisesta asepalveluksestaTyVL 16/2021 vp, GrUU 49/2021 rd, PeVL 49/2021 vp, AjUU 16/2021 rd vko 47 (PeV?)
sivistysvaliokunta
Mietintöä varten
HE 127/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, lukiolain ja tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain muuttamisestaPeVL 48/2021 vp, GrUU 48/2021 rd
HE 223/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle elokuvien yhteistuotannosta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi elokuvien yhteistuotannosta tehdystä eurooppalaisesta yleissopimuksesta kevätkausi
HE 224/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta kevätkausi
sosiaali- ja terveysvaliokunta
Mietintöä varten
HE 56/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtävistä muutoksista hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuenHaVL 28/2021 vp, FvUU 28/2021 rd,PeV Odottaa PeVL
HE 141/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisestaTaVL 48/2021 vp, EkUU 48/2021 rd,PeV Odottaa PeVL
talousvaliokunta
Mietintöä varten
HE 211/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Geologian tutkimuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
HE 139/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi viikko 6
HE 203/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle katettuja joukkolainoja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi viikko 5
HE 208/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jalkineiden ja tekstiilituotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta viikko 7
HE 221/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirjanpitolain 1 luvun muuttamisesta viikko 6
HE 228/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle EU:n joukkorahoitusasetusta täydentäväksi lainsäädännöksi viikko 7
HE 229/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yleiseurooppalaisen yksilöllisen eläketuotteen tarjoamista ja jakelua koskevan Euroopan unionin asetuksen täydentämisestä sekä Finanssivalvonnasta annetun lain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta viikko 8
Lausuntoa varten
HE 163/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain ja rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain muuttamisestaPeV,TaV viikko 6
tulevaisuusvaliokunta
K 8/2021 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2020SiVL 23/2021 vp, KuUU 23/2021 rd, LaVL 17/2021 vp, LaUU 17/2021 rd,LiV,TuV
K 17/2021 vpValtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2020 LaVL 19/2021 vp, LaUU 19/2021 rd,TuV
työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Mietintöä varten
HE 198/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä ja siihen liittyviksi laeiksiPeV odottaa PeVL, kevätistuntokausi 2022
HE 225/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle työ- ja elinkeinohallinnon asiakastietojen käsittelyä ja palvelualustaa koskevaksi lainsäädännöksiPeV odottaa PeVL, kevätistuntokausi 2022