​Vad är Ungdomsparlamentet?

Ungdomsparlamentets parlamentsklubbar är avsedda att via aktuella diskussionsämnen ge de unga insikter i samhället och om hur de kan engagera sig och påverka. Ungdomsparlamentet kulminerar i plenum, som hålls vartannat år.

Ungdomsparlamentet har sammanträtt sedan 1998.

​Skolornas parlamentsklubbar

Verksamheten kring ungdomsparlamentet är avsedd enbart för skolorna. I verksamheten deltar elever i grundskolans avgångsklasser och ofta ordnar skolorna förberedande verksamhet i parlamentsklubbar. Klubbarbetet kulminerar i ett plenum som hålls i riksdagen. Klubbdeltagarna studerar aktuella teman och nyckelfrågor för demokratin. De deltar också i samhällsdebatten.

Deltagarna fördjupar sig också i riksdagens arbete och i politik. För lagstiftarna erbjuder Ungdomsparlamentet ett tillfälle att få veta vad de unga tycker.

​Ungdomsparlamentets plenum

Ungdomsparlamentets plenum ordnas som muntlig frågestund i riksdagen vartannat år. Elevledamöternas frågor besvaras av ministrarna. Det går till ungefär som på riksdagens muntliga frågestund.

I plenum deltar 199 elevledamöter från parlamentsklubbar på olika håll i landet. Riksdagsledamöterna ger dem sin plats för en timme och talmannen sitter vid talmanspodiet.

Elevledamöterna begär ordet av talmannen, som leder förhandlingarna, och framför sina frågor från sina ledamotsplatser. Den minister i vars ansvarsområde frågan ingår svarar när talmannen ger ordet till ministern. I regel röstar Ungdomsparlamentet också om några frågor.

Eleverna har flera roller

Klubbarna förbereder sig för Ungdomsparlamentets plenum på många sätt. De tar del av aktuella samhällsfrågor, förbereder muntliga frågor, röstar fram de frågor som ska tas upp på dagordningen och lockar eleverna i skolan att vara med om att rösta.

Utöver elevledamöterna medverkar också klubbledaren och vanligtvis en journalistelev från varje klubb. Journalisteleven rapporterar bland annat i sociala medier eller genom att skriva artiklar exempelvis i lokala medier. De elever som deltar i plenum väljs ut enligt klubbens överenskommelse, exempelvis genom omröstning bland villiga deltagare, eller genom lottning.

Under plenidagen ordnas också annat program i riksdagen, både för elevledamöterna, journalisteleverna och klubbledarna.

Muntliga frågor är kärnan i Ungdomsparlamentets plenum

De muntliga frågorna uttrycker de ungas erfarenheter och tankar, och aktuella samhällsfrågor. Under årens lopp har det ställts frågor om allt mellan himmel och jord. Ämnena har i hög grad koppling till de ungas vardag: studier, boende, arbete och försörjning. Det har också framställts frågor med koppling till Finlands inre och yttre säkerhet, vägarnas skick och underhållet av dem och kollektivtrafikens ställning och miljön eller exempelvis sommartid eller sänkt ålder för rösträtt. Klubbmedlemmarna har uppmuntrats att uttryckligen ta upp ärenden som de själva upplever som angelägna.

Frågor som ställts i salen har fått genomslag exempelvis när det beslutades att resekostnader för deltagarna i Ungdomsparlamentet ska ersättas genom att bevilja ett specialbidrag till Lärorik. Det är också värt att notera att frågor som riksdagsledamöter har diskuterat med de unga i plenum i vissa fall har öppnat nya perspektiv på frågor som behandlas i riksdagen.

​"En dag att minnas"

Plenidagen är ett unikt tillfälle som har ökat intresset för aktuella samhällsfrågor. Ungdomsparlamentet. stödjer demokratifostran i skolorna på ett sätt som tilltalar de unga.

Några plock ur kommentarer av deltagarna:

"Jag har börjat tänka på politiken betydligt mer. Jag har också följt nyheterna mer för att hålla mig à jour."

"Politiken intresserar mig allt mer och jag ser tydligare var jag står i politiken."

"Möjligheten att ställa frågor till ministrar och riksdagsledamöter."

"Jag har lärt mig vad politik är och jag tar saker på större allvar. Jag är också mer aktivt med i elevkårens verksamhet."

"Jag förstår bättre riksdagsledamöternas arbete och politiken."

"För de elever som deltog var evenemanget en fin upplevelse. Det väckte uppenbart intresse för att påverka. I skolan följdes evenemanget med intresse och tidningsartikeln som en journalistelev skrev fick ett gott mottagande."

"För mig väckte deltagandet intresse för att fortsatt föra fram demokratifostran i min egen undervisning. En glädje att se att deltagandet i detta betydande evenemang vann genklang i hela skolan."

”Mina parlamentsdeltagare är nöjda med evenemanget och även stolta över att få vara med."