Under vår dyra lag - Lantdagen 1863–1864

Under vår dyra lag - Lantdagen 1863–1864

Vad har ståndslantdagen 1863 betytt för dagens Finland? Vilka var de män som representerade de fyra stånden för 150 år sedan? Webbutställning presenterar enskilda lantdagsmän vid 1863 års lantdag som representanter för sitt stånd och distrikt.

Utställningen har producerats av Riksarkivet i samarbete med landskapsarkiven, Riksdagsbiblioteket och svenska byrån vid riksdagens kansli.

​En ny tid randas

Kriget 1808–1809 ledde till att Finland blev ett ryskt storfurstendöme. Läs mer

​Lantdagsarbetet

Vart och ett av de fyra stånden hade en egen talman, som kejsaren utnämnde utan att höra stånden. Läs mer

​Våren kommer, ständerna skingras

Lantdagen avslutades officiellt den 15 april 1864. Ceremonielet inleddes med gudstjänst i Nikolajkyrkan. Läs mer

​Lantdagsmännen på kartan

Lantdagsmännen från 1863-1864 på kartan. Läs mer

Lantdagen konstituerar sig

När representanterna utsetts var det dags att samlas i Helsingfors. Läs mer  

​Vad beslutade lantdagen

Lantdagen behandlade sammanlagt femtio kejserliga nådiga propositioner. Läs mer

Lantdagens betydelse för eftervärlden

Det viktigaste resultatet av lantdagen 1863–1864 var att lagstiftningen kom igång igen efter en lång paus. Läs mer

Lantdagsbalen 1863. Bild: Mihaly von Zichy 1864 / Helsingfors stads bildarkiv

 

 

 Mer information

Källor

Halila Aimo: Suomen kansakoululaitoksen historia 1: kansanopetus ennen kansakoulua ja kansakoululaitoksen synty. WSOY, Helsinki 1949. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Meinander Henrik: Kansanvallan kehykset. Suomalaisen edustuksellisen demokratian ja kansalaisyhteiskunnan pitkä linja. Julkaisematon käsikirjoitus, 2013.

Paakkunainen Raimo: Aatelissääty vuosien 1863-1864 valtiopäivillä: edustus ja sosiaalinen rakenne. Pro gradu –tutkielma, Helsingin yliopisto 1957.

Suomen kansanedustuslaitoksen historia, osat 2 ja 4. Eduskunnan historiakomitea, Helsinki 1981 ja 1974. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa: osa 2, osa 4

Turja Timo: Vuoden 1863 valtiopäivien merkityksestä. Päiväämätön verkkojulkaisu. (Viitattu 17.9.2013)

Valtiopäiväasiakirjat: Säätyjen pöytäkirjat vuosien 1863-1864 valtiopäivillä.
Yhteenveto niistä voimassa olevista säännöistä ja seurattavaksi otetuista tavoista, jotka Suomen Suuriruhtinaanmaan valtiopäiväjärjestyksessä ovat noudatettavat. Suomen Suuriruhtinaanmaan asetus 13/1863.