Staty av Johan Vilhelm Snellman i Helsingfors.

​Demokratins framväxt 7

Snellman och Finlands Bank

Mitt emot Ständerhuset och framför Finlands Bank står en staty över det finska myntets fader Johan Vilhelm Snellman. Det stora monumentet har bevarats som en symbol för det finländska folkväldet genom svåra tider, vilket framgår av bombskadorna på skulpturens sockel.

Snellmans insatser till förmån för den finländska bildningen och för etableringen av ett modernt civilsamhälle nådde sin höjdpunkt i samband med förberedelserna av 1863 års ståndslantdag, eftersom han i praktiken planerade hela lantdagsprogrammet. Därtill genomförde Snellman i enlighet med Alexander II:s reformprogram en myntreform, som gav Finland en egen valuta, marken. 1863 års lantdag resulterade i att man lät uppföra nya vägar, kanaler, järnvägar och sjukhus samt skapade ett nationellt folkskoleväsende. Finska språket fick officiell status, kommunal självstyrelse uppstod och medborgarna kunde kommunicera med myndigheterna och få skolning på eget modersmål.