2. Regeringen ger sin proposition till riksdagen

Största delen av lagförslagen kommer till riksdagen i form av en proposition av regeringen. Årligen lämnar regeringen ungefär 250 propositioner till riksdagen.

Lagförslaget bereds av det ministerium till vars ansvarsområde ärendet hör. I samband med lagberedningen utreder man bland annat frågor i anslutning till grundlagen och lagens samhälleliga konsekvenser samt hör intressentgrupper och sakkunniga.

Resultatet blir ett lagförslag som föreläggs statsrådet. Före de här formella faserna hålls det förhandlingar i ministerutskotten, ministrarnas arbetsgrupper och regeringens aftonskola. Beslutet om att ge propositionen till riksdagen fattas vid statsrådets allmänna sammanträde.

Nästa fas: 3. Riksdagsledamöterna ger utskottet vägledning i remissdebatten