RP 222/2009

RIKSDAGENS UTTALANDEN
RP 222/2009

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 ja 6 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Godkännande

I plenum: 14.12.2009

Sänt till statsrådet: 16.12.2009

Utlåtanden

RP 222/2009 - Uttalande 1

Utskotten: Social- och hälsovårdsutskottet

Riksdagen förutsätter att arbetsmarknadsläget följs upp under den ekonomiska krisens gång och att det i förekommande fall införs ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa som tryggar villkoren också för dem som är anställda inom tjänste-sektorer och andra kvinnodominerade låglönebranscher, om permitteringarna ökar mycket inom branscherna.

Dokument

Datum Betänkande
04.12.2009

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 53/2009 rd

Datum

16.12.2009

Riksdagens svar / skrivelse

Riksdagens svar RSv 253/2009 rd

Regeringsberättelser och anknytande betänkanden och utlåtanden

Datum

30.03.2010

Regeringsberättelse

Berättelse om regeringens åtgärder under år 2009 B 5/2010 rd

Datum

29.04.2011

Regeringsberättelse

Berättelse om regeringens åtgärder under år 2010 B 2/2011 rd

Klart

28.09.2011

Betänkande / Utlåtande

Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande ShUU 1/2011 rd