Riksdagsärenden Ö 2/2013

Ö 2/2013 rd

Anmärkning enligt 115 § i grundlagen om undersökning av lagligheten i statsminister Jyrki Katainens ämbetsåtgärder

Väckts

Datum

06.03.2013

Meddelande i plenum att ärendet inkommit

Datum

08.03.2013

Plenarprotokoll

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Grundlagsutskottet

Betänkande

Grundlagsutskottets betänkande
GrUB 4/2013 rd
Klart

19.06.2013

Förslag till beslut

Grundlagsutskottet anför som sitt ställningstagande enligt 114 § i grundlagen att statsminister Jyrki Katainen inte förfarit lagstridigt i sin ämbetsutövning i det aktuella fallet.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

19.06.2013

Plenarprotokoll
PR 74/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.6.2013.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
26.06.2013 Avslutats PR 75/2013 2
Beslut

Riksdagen beslutade att inte väcka åtal mot statsminister Jyrki Katainen. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

Datum

27.06.2013

Skrivelse
RSk 22/2013 rd