B 5/2001 rd

Berättelse om regeringens åtgärder år 2000

Obs!

Finlands utvecklingssamarbete 2000 och sysselsättningsberättelsen för 2000 ingår som bilagor till berättelsen om regeringens åtgärder

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Berättelsen daterad

Meddelande i plenum att ärendet inkommit

Datum

06.04.2001

Plenarprotokoll
PR 40/2001 rd

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.04.2001 Avslutats PR 42/2001
Beslut

Ärendet remitterades till grundlagsutskottet och till den del berättelsen gäller utrikes- och säkerhetspolitiken till utrikesutskottet. De övriga fackutskotten med undantag för utrikesutskottet skall avge utlåtande till grundlagsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Utskottsbehandling

Utrikesutskottet

Betänkande

Utrikesutskottets betänkande
UtUB 8/2001 rd
Klart

04.10.2001

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att detta betänkande sänds till regeringen för kännedom och att regeringen så snart som möjligt uppfyller sitt mål att höja biståndet till de minst utvecklade länderna till 0,15 procent av bnp och som ett led i utvecklingssamarbetet med de minst utvecklade länderna särskilt lyfter fram arbetet för att förebygga, bekämpa och behandla smittsamma sjukdomar, särskilt i fråga om hiv/aids-epidemin.

Utskottsbehandling

Grundlagsutskottet

Betänkande

Grundlagsutskottets betänkande
GrUB 1/2002 rd
Klart

15.02.2002

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att detta betänkande sänds till regeringen för kännedom och att ett uttalande godkänns.

Utlåtanden

Lagutskottets utlåtande
LaUU 8/2001 rd
Klart

06.06.2001

Finansutskottets utlåtande
FiUU 12/2001 rd
Klart

20.06.2001

Förvaltningutskottets utlåtande
FvUU 10/2001 rd
Klart

15.06.2001

Trafikutskottets utlåtande
TrUU 14/2001 rd
Klart

01.06.2001

Jord- och skogsbruksutskottets utlåtande
JsUU 15/2001 rd
Klart

07.06.2001

Försvarsutskottets utlåtande
FsUU 1/2001 rd
Klart

15.05.2001

Kulturutskottets utlåtande
KuUU 6/2001 rd
Klart

19.06.2001

Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande
ShUU 5/2001 rd
Klart

05.06.2001

Ekonomiutskottets utlåtande
EkUU 8/2001 rd
Klart

13.06.2001

Arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottets utlåtande
ApUU 8/2001 rd
Klart

07.06.2001

Miljöutskottets utlåtande
MiUU 8/2001 rd
Klart

30.05.2001

Framtidsutskottets utlåtande
FrUU 2/2001 rd
Klart

13.06.2001

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

22.02.2002

Plenarprotokoll
PR 15/2002 rd
Beslut

Utskottens betänkanden bordlades till plenum 26.02.2002.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
26.02.2002 Avslutats PR 16/2002 1
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Riksdagen godkände utskottens betänkanden.

Riksdagens skrivelse

Datum

28.02.2002

Skrivelse
RSk 2/2002 rd

​​​​