RP 102/2008 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Stadfäst

30.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
1129/2008
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Miljöministeriet

Föredragande

Byggnadsrådet Vatilo

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

09.09.2008

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.09.2008 Avslutats PR 71/2008
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

10

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Miljöutskottet

Betänkande

Miljöutskottets betänkande
MiUB 13/2008 rd
Klart

05.12.2008

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget i övrigt godkänns enligt propositionen men 55 § med ändringar och att tre uttalanden godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

08.12.2008

Plenarprotokoll
PR 120/2008 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2008.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.12.2008 Avbrutits PR 121/2008
12.12.2008 Avslutats PR 125/2008 9,10
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.12.2008 Avslutats PR 126/2008
???istuntopoytakirjan_sivu???

11

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

19.12.2008

​​​​