RP 165/2001 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med dem

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

Stadfäst

25.01.2002

Ikraftträdande

01.02.2002

Författningssamlingen
44/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av kreditinstitutslagen

Stadfäst

25.01.2002

Ikraftträdande

01.02.2002

Författningssamlingen
45/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av lagen om finansinspektionen

Stadfäst

25.01.2002

Ikraftträdande

01.02.2002

Författningssamlingen
46/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av lagen om placeringsfonder

Stadfäst

25.01.2002

Ikraftträdande

01.02.2002

Författningssamlingen
47/2002
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av lagen om värdepappersföretag

Stadfäst

25.01.2002

Ikraftträdande

01.02.2002

Författningssamlingen
48/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

6. Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag

Stadfäst

25.01.2002

Ikraftträdande

01.02.2002

Författningssamlingen
49/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

7. Lag om ändring av 79 § lagen om utländska försäkringsbolag

Stadfäst

25.01.2002

Ikraftträdande

01.02.2002

Författningssamlingen
50/2002
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

Stadfäst

25.01.2002

Ikraftträdande

01.02.2002

Författningssamlingen
51/2002
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av 16 kap. 10 § lagen om försäkringsföreningar

Stadfäst

25.01.2002

Ikraftträdande

01.02.2002

Författningssamlingen
52/2002
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av 2 § lagen om Försäkringsinspektionen

Stadfäst

25.01.2002

Ikraftträdande

01.02.2002

Författningssamlingen
53/2002
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

2. Lag om ändring av kreditinstitutslagen

3. Lag om ändring av lagen om finansinspektionen

4. Lag om ändring av lagen om placeringsfonder

5. Lag om ändring av lagen om värdepappersföretag

6. Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag

7. Lag om ändring av 79 § lagen om utländska försäkringsbolag

8. Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

9. Lag om ändring av 16 kap. 10 § lagen om försäkringsföreningar

10. Lag om ändring av 2 § lagen om Försäkringsinspektionen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Sarsa

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

05.10.2001

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.10.2001 Avslutats PR 111/2001
Beslut

Ärendet remitterades till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

9

Utskottsbehandling

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 19/2001 rd
Klart

07.12.2001

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen 4 och 7-10 godkänns utan ändringar och att lagförslagen 1, 2, 3, 5 och 6 godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

11.12.2001

Plenarprotokoll
PR 151/2001 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 13.12.2001.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.12.2001 Avslutats PR 153/2001
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.12.2001 Avslutats PR 156/2001
???istuntopoytakirjan_sivu???

10

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men det första, andra och femte lagförslaget bara om utskottets konstitutionella anmärkningar om 2 § 3 mom. och 9 § 2 mom. i det första lagförslaget, 19 § 2 mom. i det andra lagförslaget och 15 § 2 mom. i det femte lagförslaget behörigen beaktas.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

11.01.2002

​​​​