Riksdagsärenden RP 165/2014

RP 165/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen

Stadfäst

12.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1111/2014
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen

Lämnats till riksdagen

Datum

18.09.2014

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Holopainen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

19.09.2014

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
30.09.2014 Avslutats PR 89/2014 3
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 21/2014 rd
Klart

14.11.2014

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget utan ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 4 reservationer

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 32/2014 rd
Klart

23.10.2014

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

18.11.2014

Plenarprotokoll
PR 114/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.11.2014.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
19.11.2014 Avslutats PR 115/2014 6
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
25.11.2014 Avbrutits PR 118/2014 28
28.11.2014 Avslutats PR 121/2014 3 4-6
Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

03.12.2014