Riksdagsärenden RP 17/2010

RP 17/2010 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om övervakningsstraff och elektronisk övervakning i öppna anstalter

Beslut

1. Lag om ändring av strafflagen

Stadfäst

08.04.2011

Ikraftträdande

01.11.2011

Författningssamlingen
329/2011
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om övervakningsstraff

Stadfäst

08.04.2011

Ikraftträdande

01.11.2011

Författningssamlingen
330/2011
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av 4 kap. 1 och 11 § i fängelselagen

Stadfäst

08.04.2011

Ikraftträdande

01.05.2011

Författningssamlingen
328/2011
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av straffregisterlagen

Stadfäst

08.04.2011

Ikraftträdande

01.11.2011

Författningssamlingen
331/2011
Beslut

Godkänts med ändringar

5. Lag om ändring av 5 och 7 § i lagen om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff

Stadfäst

08.04.2011

Ikraftträdande

01.11.2011

Författningssamlingen
332/2011
Beslut

Godkänts med ändringar

6. Lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Stadfäst

08.04.2011

Ikraftträdande

01.11.2011

Författningssamlingen
333/2011
Beslut

Godkänts med ändringar

7. Lag om ändring av 1 § i lagen om skadestånd för olycksfall åt personer, som intagits i särskilda straff-, underhålls- och vårdanstalter

Stadfäst

08.04.2011

Ikraftträdande

01.11.2011

Författningssamlingen
334/2011
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av 14 § i brottsskadelagen

Stadfäst

08.04.2011

Ikraftträdande

01.11.2011

Författningssamlingen
335/2011
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av strafflagen

2. Lag om övervakningsstraff

3. Lag om ändring av 4 kap. 1 och 11 § i fängelselagen

4. Lag om ändring av 2 och 4 § i straffregisterlagen

5. Lag om ändring av 5 § i lagen om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff

6. Lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

7. Lag om ändring av 1 § i lagen om skadestånd för olycksfall åt personer, som intagits i särskilda straff-, underhålls- och vårdanstalter

8. Lag om ändring av 14 § i brottsskadelagen

Lämnats till riksdagen

Datum

19.03.2010

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Mohell

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

19.03.2010

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
24.03.2010 Avslutats PR 29/2010 2
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 30/2010 rd
Klart

09.12.2010

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 7 och 8 utan ändringar, godkänner lagförslag 1-6 med ändringar och godkänner två uttalanden.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 30/2010 rd
Klart

24.09.2010

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

16.12.2010

Plenarprotokoll
PR 133/2010 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.1.2011.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
11.01.2011 Avslutats PR 135/2010 3
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
18.01.2011 Avbrutits PR 139/2010 7
19.01.2011 Avslutats PR 140/2010 2 2
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men lagförslag 1 och 2 bara om utskottets konstitutionella invändningar mot 6 kap. 11 a § i lagförslag 1, 6 §, 7 §, 13 § 7 punkten, 23 § och 30 § 2 mom. i lagförslag 2 beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

04.03.2011