RP 187/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § lagen om försvarsmaktens handräckning till polisen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om försvarsmaktens handräckning till polisen

Stadfäst

15.07.2005

Ikraftträdande

20.07.2005

Författningssamlingen
522/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

Lagar godkända utifrån utskottets förslag och deras ikraftträdelse

2. Lag om ändring av 27 § i polislagen

Stadfäst

15.07.2005

Ikraftträdande

20.07.2005

Författningssamlingen
523/2005
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 2 § i lagen om försvarsmakten

Stadfäst

15.07.2005

Ikraftträdande

20.07.2005

Författningssamlingen
524/2005
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 4 § lagen om försvarsmaktens handräckning till polisen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Polisöverinspektör Laine

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

08.10.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.10.2004 Avslutats PR 106/2004
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och försvarsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 11/2005 rd
Klart

14.06.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att det lagförslag som ingår i propositionen godkänns med ändringar, att de nya lagförslagen 2 och 3 godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 10/2005 rd
Klart

12.04.2005

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Försvarsutskottets utlåtande
FsUU 4/2005 rd
Klart

15.03.2005

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 23/2005 rd
Klart

08.06.2005

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

14.06.2005

Plenarprotokoll
PR 72/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 15.06.2005.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.06.2005 Avslutats PR 73/2005
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.06.2005 Avbrutits PR 80/2005
22.06.2005 Avslutats PR 81/2005 25
???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

GrUU 10/2005 rd: Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men bara om utskottets konstitutionella anmärkningar om 4 § 1 mom. beaktas på behörigt sätt. GrUU 23/2005 rd: Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

29.06.2005

​​​​