RP 216/2001 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utsökningslagen och vissa lagar som har samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av utsökningslagen

Stadfäst

27.06.2003

Ikraftträdande

01.03.2004

Författningssamlingen
679/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 2 och 3 § lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg

Stadfäst

27.06.2003

Ikraftträdande

01.03.2004

Författningssamlingen
683/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av 1 § förordningen om preskription i fordringsmål och om offentlig stämning på borgenärer

Beslut

Förkastats

4. Lag om ändring av 11 och 24 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Stadfäst

27.06.2003

Ikraftträdande

01.03.2004

Författningssamlingen
684/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

5. Lag om ändring av lagen om utsökningsavgifter

Stadfäst

27.06.2003

Ikraftträdande

01.03.2004

Författningssamlingen
685/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

6. Lag om ändring av 20 och 25 § lagen om borgen och tredjemanspant

Stadfäst

27.06.2003

Ikraftträdande

01.03.2004

Författningssamlingen
686/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

7. Lag om ändring av 9 och 16 § lagen om avbetalningsköp

Stadfäst

27.06.2003

Ikraftträdande

01.03.2004

Författningssamlingen
687/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

8. Lag om ändring av 7 kap. rättegångsbalken

Stadfäst

27.06.2003

Ikraftträdande

01.03.2004

Författningssamlingen
688/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

9. Lag om ändring av 45 § lagen om skiljeförfarande

Stadfäst

27.06.2003

Ikraftträdande

01.03.2004

Författningssamlingen
689/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

10. Lag om ändring av 37 § lagen om företagssanering

Stadfäst

27.06.2003

Ikraftträdande

01.03.2004

Författningssamlingen
690/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

11. Lag om ändring av 53 och 60 § lagen om skuldsanering för privatpersoner

Stadfäst

27.06.2003

Ikraftträdande

01.03.2004

Författningssamlingen
691/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

12. Lag om ändring av 6 och 25 § konkursstadgan

Stadfäst

27.06.2003

Ikraftträdande

01.03.2004

Författningssamlingen
692/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av utsökningslagen

2. Lag om ändring av 2 och 3 § lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg

3. Lag om ändring av 1 § förordningen om preskription i fordringsmål och om offentlig stämning på borgenärer

4. Lag om ändring av 11 och 24 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

5. Lag om ändring av lagen om utsökningsavgifter

6. Lag om ändring av 20 och 25 § lagen om borgen och tredjemanspant

7. Lag om ändring av 9 och 16 § lagen om avbetalningsköp

8. Lag om ändring av 7 kap. rättegångsbalken

9. Lag om ändring av 45 § lagen om skiljeförfarande

10. Lag om ändring av 37 § lagen om företagssanering

11. Lag om ändring av 53 och 60 § lagen om skuldsanering för privatpersoner

12. Lag om ändring av 6 och 25 § konkursstadgan

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Linna

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

30.11.2001

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.2001 Avslutats PR 149/2001
Beslut

Ärendet remitterades till lagutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

12

Utskottsbehandling

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 34/2002 rd
Klart

13.02.2003

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att det tredje lagförslaget förkastas, att lagförslagen 1, 2 och 4-12 godkänns med ändringar, att lagmotionerna LM 4/1999 rd och LM 28/1999 rd förkastas, att åtgärdsmotion AM 77/2002 rd förkastas och att ett utlåtande godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

13.02.2003

Plenarprotokoll
PR 203/2002 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till andra plenum samma dag.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.02.2003 Avbrutits PR 204/2002
14.02.2003 Avslutats PR 205/2002 3, 4
Beslut

Lagförslagen 1, 2 och 4 - 12 godkändes och lagförslaget 3 förkastades i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.02.2003 Avslutats PR 208/2002
???istuntopoytakirjan_sivu???

16

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen 1, 2 och 4-12 från första behandlingen och vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 3 förkastas.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men det första lagförslaget bara om utskottets konstitutionella anmärkningar mot 3 kap. 22 § 1 mom, 49 § 2 mom. 51 och 77 § blir behörigen beaktade.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

10.06.2003

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​