Riksdagsärenden RP 222/2009

RP 222/2009 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 ja 6 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Beslut

1. Lag om temporär ändring av 4 och 6 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1192/2009
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om temporär ändring av 4 och 6 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Lämnats till riksdagen

Datum

16.10.2009

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Salo

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

16.10.2009

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
20.10.2009 Avslutats PR 95/2009 25
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 53/2009 rd
Klart

04.12.2009

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar och att ett uttalande godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 28/2009 rd
Klart

11.11.2009

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande
AjUU 24/2009 rd
Klart

25.11.2009

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

07.12.2009

Plenarprotokoll
PR 120/2009 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2009.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
08.12.2009 Avbrutits PR 121/2009 17
09.12.2009 Avslutats PR 122/2009 1 1-3
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
14.12.2009 Avslutats PR 125/2009 10
Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

16.12.2009