RP 223/2010 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revidering av lagstiftningen om parkeringsövervakning

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om parkeringsövervakning

Stadfäst

17.06.2011

Ikraftträdande

01.01.2012

Författningssamlingen
727/2011
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om privat parkeringsövervakning

Beslut

Förkastats

3. Lag om ändring av 116 § i miljöskyddslagen

Stadfäst

17.06.2011

Ikraftträdande

01.01.2012

Författningssamlingen
728/2011
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av 5 och 11 § i lagen om flyttning av fordon

Stadfäst

17.06.2011

Ikraftträdande

01.01.2012

Författningssamlingen
729/2011
Beslut

Godkänts med ändringar

5. Lag om ändring av 12 b § i lagen om förvaltningsdomstolarna

Stadfäst

17.06.2011

Ikraftträdande

01.01.2012

Författningssamlingen
730/2011
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om offentlig parkeringsövervakning

2. Lag om privat parkeringsövervakning

3. Lag om ändring av 116 § i miljöskyddslagen

4. Lag om ändring av 5 och 11 § i lagen om flyttning av fordon

5. Lag om ändring av 12 b § i lagen om förvaltningsdomstolarna

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Rautio

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

29.10.2010

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.11.2010 Avslutats PR 111/2010
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 42/2010 rd
Klart

03.03.2011

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 3-5 med ändringar , förkastar lagförslag 2 och förkastar åtgärdsmotion AM 32/2007 rd.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 57/2010 rd
Klart

18.02.2011

Förvaltningutskottets utlåtande
FvUU 31/2010 rd
Klart

23.11.2010

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

03.03.2011

Plenarprotokoll
PR 165/2010 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2011.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.03.2011 Avslutats PR 166/2010
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 3-5 enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 2 förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.03.2011 Avslutats PR 167/2010
???istuntopoytakirjan_sivu???

11

Beslut

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 3-5 utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 2 förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslag 1, 3, 4 och 5 kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning men lagförslag 1 bara om utskottets konstitutionella anmärkning mot 9 § 2 mom. beaktas på behörigt sätt och att lagförslag 2 på grund av utskottets konstitutionella anmärkningar endast kan behandlas i den ordning 73 § i grundlagen föreskriver.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

10.06.2011

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​