Riksdagsärenden RP 225/2009

RP 225/2009 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av barnskyddslagen, 4 och 20 kap. i fängelselagen samt 2 kap. 5 § i häktningslagen

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om ändring av barnskyddslagen

Stadfäst

12.02.2010

Ikraftträdande

01.03.2010

Författningssamlingen
88/2010
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 4 och 20 kap. i fängelselagen

Stadfäst

12.02.2010

Ikraftträdande

01.03.2010

Författningssamlingen
89/2010
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av 2 kap. 5 § i häktningslagen

Stadfäst

12.02.2010

Ikraftträdande

01.03.2010

Författningssamlingen
90/2010
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av barnskyddslagen

2. Lag om ändring av 4 och 20 kap. i fängelselagen

3. Lag om ändring av 2 kap. 5 § i häktningslagen

Lämnats till riksdagen

Datum

16.10.2009

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Silvennoinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

16.10.2009

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
20.10.2009 Avslutats PR 95/2009 28
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 49/2009 rd
Klart

27.11.2009

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 1 godkänns med ändringar och att lagförslag 2 och 3 godkänns enligt propositionen i övrigt men ikraftträdandebestämmelsen med ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 30/2009 rd
Klart

19.11.2009

Lagutskottets utlåtande
LaUU 23/2009 rd
Klart

20.11.2009

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

30.11.2009

Plenarprotokoll
PR 115/2009 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2009.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
01.12.2009 Avslutats PR 116/2009 10
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
07.12.2009 Avbrutits PR 120/2009 28
08.12.2009 Avslutats PR 121/2009 6 8
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning om grundlagsutskottets konstitutionella anmärkning till 67 § 4 mom. i lagförslag 1 beaktas.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

01.02.2010