Riksdagsärenden RP 230/2006

RP 230/2006 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av elsäkerhetslagen

Beslut

Beslut

Återtagits

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Återtagits

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av elsäkerhetslagen

Lämnats till riksdagen

Datum

19.10.2006

Ministerium

Handels- och industriministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Rapinoja

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

20.10.2006

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
24.10.2006 Avslutats PR 106/2006 17
Beslut

Ärendet remitterades till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Ekonomiutskottet

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 57/2006 rd
Klart

24.01.2007

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, om utskottets konstitutionella anmärkningar på 2 § 6 mom. vederbörligen iakttas.

Referenser till EU-dokument