RP 237/2001 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behörighet vid placering av statliga enheter och funktioner

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om behörighet vid placering av statliga enheter och funktioner

Stadfäst

16.05.2002

Ikraftträdande

01.06.2002

Författningssamlingen
362/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 2 § lagen om Utbildningscentret för undervisningssektorn

Stadfäst

16.05.2002

Ikraftträdande

01.06.2002

Författningssamlingen
363/2002
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om behörighet vid placering av statliga enheter och funktioner

2. Lag om ändring av 2 § lagen om Utbildningscentret för undervisningssektorn

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Statsrådets kansli

Föredragande

Statssekreterare Saari

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

09.01.2002

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
06.02.2002 Avslutats PR 3/2002
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Utskottsbehandling

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 3/2002 rd
Klart

10.04.2002

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att det andra lagförslaget godkänns utan ändringar, att det första lagförslaget godkänns med ändringar , att åtgärdsmotion AM 147/2001 rd förkastas och att ett uttalande godkänns.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

16.04.2002

Plenarprotokoll
PR 42/2002 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 17.04.2002.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.04.2002 Avslutats PR 43/2002
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
24.04.2002 Avslutats PR 48/2002
???istuntopoytakirjan_sivu???

11

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

07.05.2002

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​