Riksdagsärenden RP 246/2010

RP 246/2010 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen och lag om ändring av 18 och 36 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Beslut

1. Lag om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen

Stadfäst

10.06.2011

Ikraftträdande

01.09.2011

Författningssamlingen
634/2011
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 18 och 36 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Stadfäst

10.06.2011

Ikraftträdande

01.09.2011

Författningssamlingen
635/2011
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen

2. Lag om ändring av 18 och 36 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Lämnats till riksdagen

Datum

05.11.2010

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Siltanen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

09.11.2010

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
09.11.2010 Avslutats PR 110/2010 12
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 34/2010 rd
Klart

16.02.2011

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2 utan ändringar och godkänner lagförslag 1 med ändringar och godkänner ett uttalande.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 46/2010 rd
Klart

02.12.2010

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

17.02.2011

Plenarprotokoll
PR 157/2010 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.2.2011.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
18.02.2011 Avbrutits PR 158/2010 2
22.02.2011 Avslutats PR 159/2010 3
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
01.03.2011 Avslutats PR 163/2010 6
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men det första lagförslaget bara om utskottets konstitutionella anmärkningar till 3 och 9 § beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

25.05.2011