Riksdagsärenden RP 248/2009

RP 248/2009 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av de reviderade bilagorna I och II till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och av 2001 års internationella konvention om kontroll av skadliga påväxthindrande system på fartyg och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i bilagorna och konventionen som hör till området för lagstiftningen samt till miljöskyddslag för sjöfarten, lag om bekämpning av oljeskador och lagar om ändring av vissa lagar som har samband med dessa

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den reviderade bilaga I till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg

Stadfäst

29.12.2009

Ikraftträdande

15.07.2010

Författningssamlingen
1669/2009
Fördragsserien
70/2010
Beslut

Godkänts

2. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den reviderade bilaga II till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg

Stadfäst

29.12.2009

Ikraftträdande

15.07.2010

Författningssamlingen
1670/2009
Fördragsserien
72/2010
Beslut

Godkänts

3. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den internationella konventionen om kontroll av skadliga påväxthindrande system på fartyg

Stadfäst

29.12.2009

Ikraftträdande

09.10.2010

Författningssamlingen
1671/2009
Fördragsserien
92/2010
Beslut

Godkänts

4. Miljöskyddslag för sjöfarten

Stadfäst

29.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1672/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

5. Lag om bekämpning av oljeskador

Stadfäst

29.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1673/2009
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av lagen om oljeskyddsfonden

Stadfäst

29.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1674/2009
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 2 och 13 § i havsskyddslagen

Stadfäst

29.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1675/2009
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av miljöskyddslagen

Stadfäst

29.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1676/2009
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av lagen om skydd för miljön i Antarktis

Stadfäst

29.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1677/2009
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av 73 a § i avfallslagen

Stadfäst

29.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1678/2009
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten

Stadfäst

29.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1679/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

12. Lag om ändring av strafflagen

Stadfäst

29.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1680/2009
Beslut

Godkänts

13. Lag om ändring av 1 § i lagen om förrättande av undersökning och användande av tvångsmedel ombord på utländskt handelsfartyg med anledning av brott i vissa fall

Stadfäst

29.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1681/2009
Beslut

Godkänts

14. Lag om ändring av 3 och 21 § i lagen om Finlands ekonomiska zon

Stadfäst

29.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1682/2009
Beslut

Godkänts

15. Lag om ändring av 1 och 69 § i räddningslagen

Stadfäst

29.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1683/2009
Beslut

Godkänts

16. Lag om ändring av 4 § i sjöräddningslagen

Beslut

Förkastats

17. Lag om ändring av 11 § i lagen om försvarsmakten

Stadfäst

29.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1684/2009
Beslut

Godkänts

Genomförande av internationella avtal

1. Ändringarna i bilagan till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (Den reviderade bilagan I till MARPOL 73/78)

Förordningen träder i kraft

15.07.2010

Författningssamlingen
560/2010
Fördragsserien
71/2010
Beslut

Godkänts

2. Ändringarna i bilagan till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (Den reviderade bilagan II till MARPOL 73/78)

Förordningen träder i kraft

15.07.2010

Författningssamlingen
561/2010
Fördragsserien
73/2010
Beslut

Godkänts

3. Internationell konvention om kontroll av skadliga påväxthindrande system på fartyg

Förordningen träder i kraft

01.10.2010

Författningssamlingen
842/2010
Fördragsserien
93/2010
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

Enda och 2:a behanldingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den reviderade bilaga I till 1978 års protokoll till internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg som ingicks 1973

2. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den reviderade bilaga II till 1978 års protokoll till internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg som ingicks 1973

3. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den internationella konventionen om kontroll av skadliga påväxthindrande system på fartyg

4. Miljöskyddslag för sjöfarten

5. Lag om bekämpning av oljeskador

6. Lag om ändring av lagen om oljeskyddsfonden

7. Lag om ändring av 2 och 13 § i havsskyddslagen

8. Lag om ändring av miljöskyddslagen

9. Lag om ändring av lagen om skydd för miljön i Antarktis

10. Lag om ändring av 73 a § i avfallslagen

11. Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten

12. Lag om ändring av strafflagen

13. Lag om ändring av 1 § i lagen om förrättande av undersökning och användande av tvångsmedel ombord på utländskt handelsfartyg med anledning av brott i vissa fall

14. Lag om ändring av 3 och 21 § i lagen om Finlands ekonomiska zon

15. Lag om ändring av 1 och 69 § i räddningslagen

16. Lag om ändring av 4 § i sjöräddningslagen

17. Lag om ändring av 11 § i lagen om försvarsmakten

Internationella avtal i propositionen

1. Ändringarna i bilagan till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (Den reviderade bilagan I till MARPOL 73/78)

2. Ändringarna i bilagan till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (Den reviderade bilagan II till MARPOL 73/78)

3. Internationell konvention om kontroll av skadliga påväxthindrande system på fartyg

Lämnats till riksdagen

Datum

13.11.2009

Ministerium

Kommunikationsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Eriksson

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

13.11.2009

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.11.2009 Avslutats PR 107/2009 10
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kommunikationsutskottet

Betänkande

Kommunikationsutskottets betänkande
KoUB 33/2009 rd
Klart

03.12.2009

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att riksdagen godkänner de förnyade bilagor som har fogats till den ena konventionen till den del de hör till Finlands behörighet, och att riksdagen godkänner den andra konventionen till den del den hör till Finlands behörighet, att lagförslag 1-3, 5-10, 12-15 och 17 godkänns utan ändringar, att lagförslag 4 och 11 godkänns med ändringar och att lagförslag 16 förkastas och att ett uttalande godkänns.

Utlåtanden

Miljöutskottets utlåtande
MiUU 39/2009 rd
Klart

02.12.2009

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

07.12.2009

Plenarprotokoll
PR 120/2009 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2009.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
08.12.2009 Avslutats PR 121/2009 14
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1-15 och 17 enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 16 förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Enda och andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
14.12.2009 Avslutats PR 125/2009 7
Beslut

Riksdagen godkände reviderade bilagorna och konventionen. Riksdagen godkände lagförslag 1.-15. och 17. utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från behandlingen att lagförslag 16. förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

22.12.2009