RP 28/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och 49 kap. strafflagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av upphovsrättslagen

Stadfäst

14.10.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
821/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 49 kap. i strafflagen

Stadfäst

14.10.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
822/2005
Beslut

Godkänts

Lagar godkända utifrån utskottets förslag och deras ikraftträdelse

3. Lag om ändring av 21 § i upphovsrättslagen

Beslut

Förkastats

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av upphovsrättslagen

2. Lag om ändring av 49 kap. i strafflagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Undervisningsministeriet

Föredragande

Direktör Liedes

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

19.03.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
23.03.2004 Avslutats PR 30/2004
Beslut

Ärendet remitterades till kulturutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet skall lämna utlåtande till.

Samtidig debatt
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kulturutskottet

Betänkande

Kulturutskottets betänkande
KuUB 6/2005 rd
Klart

16.06.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 2 godkänns utan ändringar, att lagförslag 1 godkänns med ändringar , att ett nytt lagförslag 3 godkänns och att två uttalanden godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 3 reservationer

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 7/2005 rd
Klart

10.03.2005

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Lagutskottets utlåtande
LaUU 5/2005 rd
Klart

15.04.2005

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 24/2005 rd
Klart

14.06.2005

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

06.09.2005

Plenarprotokoll
PR 82/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 07.09.2005.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.09.2005 Avbrutits PR 83/2005
09.09.2005 Till stora utskottet PR 85/2005 1-4
Beslut

Utskottets förslag godkändes inte utan ändringar och lagförslagen remitterades till stora utskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Stora utskottet

Betänkande

Stora utskottets betänkande
StoUB 1/2005 rd
Klart

23.09.2005

Reservationer

I betänkandet ingår 3 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

28.09.2005

Plenarprotokoll
PR 96/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 29.09.2005.

Fortsatt första behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
29.09.2005 Avslutats PR 97/2005

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.10.2005 Avbrutits PR 99/2005
05.10.2005 Avslutats PR 100/2005 1-4
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Beslut

Riksdagen godkände de i den fortsatta första behandlingen beslutade första och andra lagförslagen och vidhöll sitt beslut från den fortsatta första behandlingen att det tredje lagförslaget förkastas.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

GrUU 7/2005 rd: Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men lagförslag 1 bara om utskottets konstitutionella anmärkningar om 16 §, 16 a § 1 och 2 mom., 16 d § 1 mom., 17 § 2 och 3 mom., 21 § 4 mom., 25 i § 2 mom., 26 § 2 mom., 47 a § 5 mom., 54 § 1 mom. och ikraftträdandebestämmelsen beaktas på behörigt sätt. GrUU 24/2005 rd: Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, om utskottets konstitutionella anmärkningar mot 21 § 4 mom. beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

11.10.2005

Referenser till EU-dokument

​​​​