Riksdagsärenden RP 295/2014

RP 295/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Beslut

1. Lag om ändring av utlänningslagen

Stadfäst

22.05.2015

Ikraftträdande

01.06.2015

Författningssamlingen
675/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av utlänningslagen

Lämnats till riksdagen

Datum

04.12.2014

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Överinspektör Tiukkanen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

05.12.2014

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
09.12.2014 Avslutats PR 126/2014 9
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 59/2014 rd
Klart

06.03.2015

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget enligt propositionen men 69 d § och ikraftträdandebestämmelsen med ändringar.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 62/2014 rd
Klart

12.02.2015

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

06.03.2015

Plenarprotokoll
PR 166/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.3.2015.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
09.03.2015 Avslutats PR 167/2014 12
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
12.03.2015 Avslutats PR 172/2014 11
Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

73 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

73 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

21.04.2015