RP 32/2012 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om värdepappersmarknaden

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Värdepappersmarknadslag

Stadfäst

14.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
746/2012
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om investeringstjänster

Stadfäst

14.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
747/2012
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om handel med finansiella instrument

Stadfäst

14.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
748/2012
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

Stadfäst

14.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
749/2012
Beslut

Godkänts med ändringar

5. Lag om värdepapperskonton

Stadfäst

14.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
750/2012
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av lagen om värdeandelskonton

Stadfäst

14.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
751/2012
Beslut

Godkänts med ändringar

7. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

Stadfäst

14.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
752/2012
Beslut

Godkänts med ändringar

8. Lag om ändring av 51 kap. i strafflagen

Stadfäst

14.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
753/2012
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden

Stadfäst

14.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
754/2012
Beslut

Godkänts med ändringar

10. Lag om ändring av 1 och 5 § i marknadsdomstolslagen

Stadfäst

14.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
755/2012
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av aktiebolagslagen

Stadfäst

14.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
756/2012
Beslut

Godkänts med ändringar

12. Lag om ändring av 21 a kap. i lagen om andelslag

Stadfäst

14.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
757/2012
Beslut

Godkänts

13. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

Stadfäst

14.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
758/2012
Beslut

Godkänts

14. Lag om ändring av kreditinstitutslagen

Stadfäst

14.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
759/2012
Beslut

Godkänts med ändringar

15. Lag om ändring av 9 och 14 § i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform

Stadfäst

14.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
760/2012
Beslut

Godkänts

16. Lag om ändring av 27 och 33 § i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform

Stadfäst

14.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
761/2012
Beslut

Godkänts

17. Lag om ändring av sparbankslagen

Stadfäst

14.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
762/2012
Beslut

Godkänts

18. Lag om ändring av lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

Stadfäst

14.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
763/2012
Beslut

Godkänts

19. Lag om ändring av lagen om betalningsinstitut

Stadfäst

14.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
764/2012
Beslut

Godkänts med ändringar

20. Lag om ändring av lagen om placeringsfonder

Stadfäst

14.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
765/2012
Beslut

Godkänts med ändringar

21. Lag om ändring av lagen om fastighetsfonder

Stadfäst

14.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
766/2012
Beslut

Godkänts med ändringar

22. Lag om ändring av lagen om bundet långsiktigt sparande

Stadfäst

14.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
767/2012
Beslut

Godkänts

23. Lag om ändring av lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem

Stadfäst

14.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
768/2012
Beslut

Godkänts

24. Lag om ändring av 3 § i lagen om finansiella säkerheter

Stadfäst

14.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
769/2012
Beslut

Godkänts

25. Lag om ändring av 84 § i betaltjänstlagen

Stadfäst

14.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
770/2012
Beslut

Godkänts

26. Lag om ändring av 19 b § i lagen om statens säkerhetsfond

Stadfäst

14.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
771/2013
Beslut

Godkänts

27. Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om begränsning av användningen av indexvillkor

Beslut

Förkastats

28. Lag om ändring av 2 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Stadfäst

14.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
772/2012
Beslut

Godkänts

29. Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande

Stadfäst

14.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
773/2012
Beslut

Godkänts

30. Lag om ändring av inkomstskattelagen

Stadfäst

14.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
774/2012
Beslut

Godkänts

31. Lag om ändring av 15 a § i lagen om överlåtelseskatt

Stadfäst

14.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
775/2012
Beslut

Godkänts

32. Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Stadfäst

14.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
776/2012
Beslut

Godkänts

33. Lag om ändring av 4 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen

Stadfäst

14.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
777/2012
Beslut

Godkänts

34. Lag om ändring av 3 § i lagen om källskatt på ränteinkomst

Stadfäst

14.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
778/2012
Beslut

Godkänts

35. Lag om ändring av 2 § i handelskammarlagen

Stadfäst

14.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
779/2012
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Värdepappersmarknadslag

2. Lag om investeringstjänster

3. Lag om handel med finansiella instrument

4. Lag om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

5. Lag om värdepapperskonton

6. Lag om ändring av lagen om värdeandelskonton

7. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

8. Lag om ändring av 51 kap. i strafflagen

9. Lag om ändring av lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden

10. Lag om ändring av 1 och 5 § i marknadsdomstolslagen

11. Lag om ändring av aktiebolagslagen

12. Lag om ändring av lagen om andelslag

13. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

14. Lag om ändring av kreditinstitutslagen

15. Lag om ändring av 9 och 14 § i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform

16. Lag om ändring av 27 och 33 § i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform

17. Lag om ändring av sparbankslagen

18. Lag om ändring av lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

19. Lag om ändring av lagen om betalningsinstitut

20. Lag om ändring av lagen om placeringsfonder

21. Lag om ändring av lagen om fastighetsfonder

22. Lag om ändring av lagen om bundet långsiktigt sparande

23. Lag om ändring av lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem

24. Lag om ändring av 3 § i lagen om finansiella säkerheter

25. Lag om ändring av 84 § i betaltjänstlagen

26. Lag om ändring av 19 b § i lagen om statens säkerhetsfond

27. Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om begränsning av användningen av indexvillkor

28. Lag om ändring av 2 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

29. Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande

30. Lag om ändring av inkomstskattelagen

31. Lag om ändring av 15 a § i lagen om överlåtelseskatt

32. Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

33. Lag om ändring av 4 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen

34. Lag om ändring av 3 § i lagen om källskatt på ränteinkomst

35. Lag om ändring av 2 § i handelskammarlagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Taos

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

20.04.2012

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
25.04.2012 Avslutats PR 42/2012
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 11/2012 rd
Klart

08.11.2012

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 5, 8, 10, 12, 13, 15-18, 22-26 och 28-35 utan ändringar, godkänner lagförslag 1-4, 6, 7, 9, 11, 14 och 19-21 med ändringar och förkastar lagförslag 27.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

13.11.2012

Plenarprotokoll
PR 109/2012 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.11.2012.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.11.2012 Avslutats PR 111/2012
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1-26 och 28-35 enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 27 förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
20.11.2012 Avslutats PR 113/2012
???istuntopoytakirjan_sivu???

12

Beslut

Riksdagen godkände lagförslag 1-26 och 28-35 utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 27 förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, om utskottets konstitutionella invändningar mot 39 § 2 mom. i lagförslag 7 beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

07.12.2012

​​​​