RP 44/2002 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revidering av lagstiftningen om straffrättens allmänna läror

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av strafflagen

Stadfäst

13.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
515/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 1 kap. tvångsmedelslagen

Stadfäst

13.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
516/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av 27 § polislagen

Stadfäst

13.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
517/2003
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 24 och 51 § lagen om gränsbevakningsväsendet

Stadfäst

13.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
518/2003
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 17 § tullagen

Stadfäst

13.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
519/2003
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 9 § lagen om ordningsvakter

Stadfäst

13.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
520/2003
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 2 och 5 kap. lagen om verkställighet av straff

Stadfäst

13.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
521/2003
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av lagen om rannsakningsfängelse

Stadfäst

13.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
522/2003
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av 37 § luftfartslagen

Stadfäst

13.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
523/2003
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av 4 § lagen om upprätthållande av ordning i kollektivtrafik

Stadfäst

13.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
524/2003
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av 11 § lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik

Stadfäst

13.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
525/2003
Beslut

Godkänts

12. Lag om ändring av 5 § lagen om bevakningsföretag

Beslut

Förkastats

13. Lag om ändring av 6 och 8 § lagen om försvarsmaktens handräckning till polisen

Stadfäst

13.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
526/2003
Beslut

Godkänts

14. Lag om ändring av 74 § sjömanslagen

Stadfäst

13.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
527/2003
Beslut

Godkänts

15. Lag om ändring av 3 kap. 30 § utsökningslagen

Stadfäst

13.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
528/2003
Beslut

Godkänts

16. Lag om ändring av 6 § lagen om säkerhetskontroller vid domstolar

Stadfäst

13.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
529/2003
Beslut

Godkänts

17. Lag om ändring av 6 § lagen om säkerhetskontroller inom flygtrafiken

Stadfäst

13.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
530/2003
Beslut

Godkänts

18. Lag om ändring av 31 § territorialövervakningslagen

Stadfäst

13.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
531/2003
Beslut

Godkänts

19. Lag om ändring av 22 d § mentalvårdslagen

Stadfäst

13.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
532/2003
Beslut

Godkänts

20. Lag om ändring av 35 § lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter

Stadfäst

13.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
533/2003
Beslut

Godkänts

21. Lag om ändring av 8 och 38 § militära disciplinlagen

Stadfäst

13.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
534/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

22. Lag om ändring av 6 § lagen om unga förbrytare

Stadfäst

13.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
535/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

23. Lag om ändring av 16 § lagen om ordningsbotsförfarande

Stadfäst

13.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
536/2003
Beslut

Godkänts

24. Lag om ändring av 7 § lagen om internering av farliga återfallsförbrytare

Stadfäst

13.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
537/2003
Beslut

Godkänts

25. Lag om ändring av lagen om samhällstjänst

Stadfäst

13.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
538/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

26. Lag om upphävande av 3 och 12 § förordningen om införande av strafflagen

Stadfäst

13.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
539/2003
Beslut

Godkänts

Lagar godkända utifrån utskottets förslag och deras ikraftträdelse

27. Lag om ändring av 28 § lagen om privata säkerhetstjänster

Stadfäst

13.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
540/2003
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av strafflagen

2. Lag om ändring av tvångsmedelslagen

3. Lag om ändring av 27 § polislagen

4. Lag om ändring av 24 och 51 § lagen om gränsbevakningsväsendet

5. Lag om ändring av 17 § tullagen

6. Lag om ändring av 9 § lagen om ordningsvakter

7. Lag om ändring av lagen om verkställighet av straff

8. Lag om ändring av lagen om rannsakningsfängelse

9. Lag om ändring av 37 § luftfartslagen

10. Lag om ändring av 4 § lagen om upprätthållande av ordning i kollektivtrafik

11. Lag om ändring av 11 § lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik

12. Lag om ändring av 5 § lagen om bevakningsföretag

13. Lag om ändring av 6 och 8 § lagen om försvarsmaktens handräckning till polisen

14. Lag om ändring av 74 § sjömanslagen

15. Lag om ändring av 3 kap. 30 § utsökningslagen

16. Lag om ändring av 6 § lagen om säkerhetskontroller vid domstolar

17. Lag om ändring av 6 § lagen om säkerhetskontroller inom flygtrafiken

18. Lag om ändring av 31 § territorialövervakningslagen

19. Lag om ändring av 22 d § mentalvårdslagen

20. Lag om ändring av 35 § lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter

21. Lag om ändring av 8 och 38 § militära disciplinlagen

22. Lag om ändring av 6 § lagen om unga förbrytare

23. Lag om ändring av 16 § lagen om ordningsbotsförfarande

24. Lag om ändring av 7 § lagen om internering av farliga återfallsförbrytare

25. Lag om ändring av lagen om samhällstjänst

26. Lag om upphävande av 3 och 12 § förordningen om införande av strafflagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Lindstedt

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

05.04.2002

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.04.2002 Avslutats PR 39/2002
Beslut

Ärendet remitterades till lagutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Utskottsbehandling

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 28/2002 rd
Klart

21.01.2003

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att det 3-11, 13-20, 23, 24 och 26 lagförslaget godkänns utan ändringar, att det 12 lagförslaget förkastas, att det 1, 21, 22 och 25 lagförslaget godkänns med ändringar, att det 2 lagförslaget godkänns med ändringar enligt regeringens proposition och lagmotion LM 30/2001 rd, att ett nytt 27 lagförslag godkänns, att lagmotionerna LM 11/1999 rd, LM 22/1999 rd, LM 139/2000 rd, LM 3/2001 rd, LM 54/2001 rd, LM 61/2001 rd, LM 105/2001 rd, LM 111/2001 rd, LM 160/2001 rd och LM 28/2002 rd förkastas, att åtgärdsmotionerna AM 124/2000 rd, AM 71/2001 rd, AM 141/2001 rd, AM 144/2001 rd och AM 230/2001 rd förkastas och att tre uttalande godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

24.01.2003

Plenarprotokoll
PR 188/2002 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 28.01.2003.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
28.01.2003 Avslutats PR 189/2002 1-4
Beslut

Lagförslagen 1 - 11 och 13 - 26, och ett nytt lagförslag 27 från utskottet godkändes och lagförslaget 12 förkastades i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
31.01.2003 Avslutats PR 193/2002
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen 1-11 och 13-27 från första behandlingen och vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 12 förkastas.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning men att 3 kap. 2 § 3 mom. i det första lagförslaget stryks.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

15.05.2003

​​​​