Riksdagsärenden RP 50/2014

RP 50/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden, 1 och 4 § i lagen om Energimyndigheten och av 71 § i lagen om Finansinspektionen

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden

Stadfäst

08.08.2014

Ikraftträdande

01.09.2014

Författningssamlingen
649/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 1 och 4 § i lagen om Energimyndigheten

Stadfäst

08.08.2014

Ikraftträdande

01.09.2014

Författningssamlingen
650/2014
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 71 § i lagen om Finansinspektionen

Stadfäst

08.08.2014

Ikraftträdande

01.09.2014

Författningssamlingen
651/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden

2. Lag om ändring av 1 och 4 § i lagen om Energimyndigheten

3. Lag om ändring av 71 § i lagen om Finansinspektionen

Lämnats till riksdagen

Datum

24.04.2014

Ministerium

Arbets- och näringsministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Rajala

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

25.04.2014

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
29.04.2014 Avslutats PR 45/2014 5
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 7/2014 rd
Klart

10.06.2014

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2 utan ändringar, godkänner lagförslag 1 och 3 med ändringar och godkänner ett uttalande.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 15/2014 rd
Klart

05.06.2014

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

10.06.2014

Plenarprotokoll
PR 64/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.6.2014.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
11.06.2014 Avslutats PR 65/2014 12
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.06.2014 Avslutats PR 67/2014 27
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

23.06.2014