Riksdagsärenden RP 53/2013

RP 53/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av kommunindelningslagen, upphävande av vissa bestämmelser i kommunindelningslagen och ändring av språklagen (RP 31/2013 rd)

Beslut

Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lämnats till riksdagen

Datum

23.05.2013

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Valli-Lintu

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

24.05.2013

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
29.05.2013 Avslutats PR 60/2013 1
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet, kulturutskottet och social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 11/2013 rd
Klart

18.06.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2 och 3 utan ändringar och godkänner lagförslag 1 med ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 20/2013 rd
Klart

18.06.2013

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 3 avvikande meningar

Kulturutskottets utlåtande
KuUU 11/2013 rd
Klart

04.06.2013

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande
ShUU 10/2013 rd
Klart

07.06.2013

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

19.06.2013

Plenarprotokoll
PR 73/2013 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till följande plenum.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
19.06.2013 Avslutats PR 74/2013 2
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
26.06.2013 Avslutats PR 75/2013 1 1
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Kombinerad behandling

RP 31/2013 rd

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, om utskottets konstitutionella anmärkningar till 4 h § 1 mom., 4 j §, 42 § 2 mom. och 44 § 1 mom. i lagförslag 1 beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

26.06.2013