Riksdagsärenden RP 59/2009

RP 59/2009 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om revidering av regionförvaltningen

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om regionförvaltningsverken

Stadfäst

20.11.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
896/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om närings-, trafik- och miljöcentralerna

Stadfäst

20.11.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
897/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om behandling av miljöskydds- och vattenärenden vid regionförvaltningsverken

Stadfäst

20.11.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
898/2009
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 4 § i lagen om organisering av konstens främjande

Stadfäst

20.11.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
899/2009
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av lagen om arbetarskyddsförvaltningen

Stadfäst

20.11.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
900/2009
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 4 och 7 § i statstjänstemannalagen

Stadfäst

20.11.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
901/2009
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Beslut

Förkastats

8. Lag om ändring av idrottslagen

Stadfäst

20.11.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
902/2009
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av regionutvecklingslagen

Beslut

Förkastats

10. Lag om införande av lagstiftningen om statens regionförvaltningsreform

Stadfäst

20.11.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
903/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om regionförvaltningsverken

2. Lag om närings-, trafik- och miljöcentralerna

3. Lag om behandling av miljöskydds- och vattenärenden vid regionförvaltningsverken

4. Lag om ändring av 4 § i lagen om organisering av konstens främjande

5. Lag om ändring av lagen om arbetarskyddsförvaltningen

6. Lag om ändring av 4 och 7 § i statstjänstemannalagen

7. Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

8. Lag om ändring av idrottslagen

9. Lag om ändring av regionutvecklingslagen

10. Lag om införande av lagstiftningen om statens regionförvaltningsreform

Lämnats till riksdagen

Datum

24.04.2009

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Avdelningschef Hiironniemi

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

24.04.2009

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
28.04.2009 Bordlagts PR 45/2009 1
05.05.2009 Avslutats PR 47/2009 1
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet, kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet, kulturutskottet, social- och hälsovårdsutskottet, ekonomiutskottet, arbetslivs- och jämställdhetsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till senast 25.9.2009.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 13/2009 rd
Klart

22.10.2009

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 3-6 och 8 godkänns utan ändringar, att lagförslag 1, 2 och 10 godkänns med ändringar , att lagförslag 7 och 9 förkastas och att ett uttalande godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 21/2009 rd
Klart

25.09.2009

Kommunikationsutskottets utlåtande
KoUU 19/2009 rd
Klart

22.09.2009

Jord- och skogsbruksutskottets utlåtande
JsUU 20/2009 rd
Klart

25.09.2009

Kulturutskottets utlåtande
KuUU 8/2009 rd
Klart

25.09.2009

Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande
ShUU 13/2009 rd
Klart

17.06.2009

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Ekonomiutskottets utlåtande
EkUU 21/2009 rd
Klart

23.09.2009

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande
AjUU 12/2009 rd
Klart

18.09.2009

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Miljöutskottets utlåtande
MiUU 25/2009 rd
Klart

25.09.2009

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

23.10.2009

Plenarprotokoll
PR 98/2009 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.11.2009.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
03.11.2009 Avslutats PR 99/2009 2
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1-6, 8 och 10 enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 7 och 9 förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
10.11.2009 Avbrutits PR 103/2009 8
11.11.2009 Avslutats PR 104/2009 3 4
Beslut

Riksdagen godkände lagförslag 1-6, 8 och 10 utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 7 och 9 förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men lagförslag 1 och 2 bara om utskottets konstitutionella anmärkningar till 15 § i lagförslag 1 och 20 § i lagförslag 2 beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

17.11.2009