Riksdagsärenden RP 60/2011

RP 60/2011 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice samt ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Stadfäst

29.12.2011

Ikraftträdande

01.01.2012

Författningssamlingen
1510/2011
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Stadfäst

29.12.2011

Ikraftträdande

01.01.2012

Författningssamlingen
1511/2011
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

2. Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Lämnats till riksdagen

Datum

05.10.2011

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Luhtala

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

05.10.2011

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
10.10.2011 Avförts PR 49/2011 18
11.10.2011 Avförts PR 50/2011 18
12.10.2011 Avförts PR 51/2011 18
13.10.2011 Bordlagts PR 52/2011 20
18.10.2011 Avslutats PR 54/2011 3
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet, kulturutskottet och social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debattreferens

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 7/2011 rd
Klart

29.11.2011

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 1 utan ändringar och godkänner lagförslag 2 med ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 12/2011 rd
Klart

09.11.2011

Kulturutskottets utlåtande
KuUU 11/2011 rd
Klart

16.11.2011

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande
ShUU 2/2011 rd
Klart

25.10.2011

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

30.11.2011

Plenarprotokoll
PR 78/2011 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2011.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
01.12.2011 Avbrutits PR 79/2011 4
02.12.2011 Avslutats PR 80/2011 4 2,3
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
07.12.2011 Avbrutits PR 81/2011 12
09.12.2011 Avslutats PR 83/2011 5 6,7
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

19.12.2011