RP 83/2006 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till utsökningsbalk och lag om verkställighet av skatter och avgifter samt vissa lagar som har samband med dem

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Utsökningsbalk

Stadfäst

15.06.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
705/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om verkställighet av skatter och avgifter

Stadfäst

15.06.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
706/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av 7 kap. i rättegångsbalken

Stadfäst

15.06.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
707/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av 8 och 17 § i lagen om preskription av skulder

Stadfäst

15.06.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
708/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

5. Lag om ändring av konkurslagen

Stadfäst

15.06.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
709/2007
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av ärvdabalken

Stadfäst

15.06.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
710/2007
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 45 och 99 § i äktenskapslagen

Stadfäst

15.06.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
711/2007
Beslut

Godkänts

8. Lag om upphävande av 6 § 1 mom. 6 punkten i lagen om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning

Stadfäst

15.06.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
712/2007
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av 11 och 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Stadfäst

15.06.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
713/2007
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av 1 och 6 § i lagen om säkerställande av indrivningen av skatter och avgifter

Stadfäst

15.06.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
714/2007
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Utsökningsbalk

2. Lag om verkställighet av skatter och avgifter

3. Lag om ändring av 7 kap. i rättegångsbalken

4. Lag om ändring av 8 och 17 § i lagen om preskription av skulder

5. Lag om ändring av konkurslagen

6. Lag om ändring av ärvdabalken

7. Lag om ändring av 45 och 99 § i äktenskapslagen

8. Lag om upphävande av 6 § 1 mom. 6 punkten i lagen om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning

9. Lag om ändring av 11 och 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

10. Lag om ändring av 1 och 6 § i lagen om säkerställande av indrivningen av skatter och avgifter

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Linna

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

05.09.2006

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
06.09.2006 Avslutats PR 79/2006
Beslut

Ärendet remitterades till lagutskottet, som grundlagutskottet, förvaltningsutskottet och ekonomiutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 26/2006 rd
Klart

23.01.2007

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 5-10 godkänns utan ändringar, att lagförslag 1-4 godkänns med ändringar att lagmotionerna LM 133/2003 rd, LM 33/2004 rd och LM 57/2006 rd förkastas, att åtgärdsmotionerna AM 32/2004 rd och AM 117/2004 rd förkastas och att två uttalanden godkänns.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 42/2006 rd
Klart

21.11.2006

Förvaltningutskottets utlåtande
FvUU 47/2006 rd
Klart

27.10.2006

Ekonomiutskottets utlåtande
EkUU 29/2006 rd
Klart

18.10.2006

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

24.01.2007

Plenarprotokoll
PR 147/2006 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 25.01.2007.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
25.01.2007 Avslutats PR 148/2006
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
31.01.2007 Avslutats PR 150/2006
???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men lagförslag 2 bara om utskottets konstitutionella anmärkningar om 3 § 2 mom. beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

16.05.2007

​​​​