ARBETSLIVS- OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 16/2006 rd

AjUB 16/2006 rd - RP 183/2005 rd

Granskad version 2.1

Regeringens proposition med förslag till sjömansservicelag

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 25 oktober 2005 en proposition med förslag till sjömansservicelag (RP 183/2005 rd) till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringsråd Esa Lonka, arbetsministeriet

lagstiftningsråd Tuula Majuri, justitieministeriet

konsultativ tjänsteman Petri Syrjänen, finansministeriet

ombudsman Martti Karlsson, Sjömansservicebyrån

ordförande Simo Zitting, Finlands Sjömans-Union FS-U rf

ombudsman Ritva Lähdesmäki, Finlands Maskinbefälsförbund

ombudsman Bo Gyllenberg, Finlands Skeppsbefälsförbund

verkställande direktör Olof Widén, Fraktfartygsföreningen rf

avdelningschef Henrik Lönnqvist, Finlands Rederiförening rf

direktör Veijo Hiukka, Varustamoliikelaitos Finstaship

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av Sjömansservicebrån och Ålands Redarförening rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår en ny lag om service- och studieverksamhet för sjömän. En ny lag är nödvändig på grund av omvärldsförändringarna inom sjöfarten.

Det ska föreskrivas på ett heltäckande sätt om sjömansservicen och sjömansservicebyrån som ska tillhandahålla servicen. I propositionen ingår förslag om byråns uppgifter och om hur finansiering och förvaltning ska ordnas. De strukturella förändringar som skett i både arbetsgivar- och löntagarorganisationerna på sjöfartsområdet och i deras antal ska beaktas då sjömansservicebyråns förvaltning omstruktureras.

Sjömansservicebyrån föreslås få rätt att ingå avtal om serviceverksamhet för sjömän och om serviceavgiften för verksamheten med arbetsgivaren för de sjömän som arbetar på utländska fartyg.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmän motivering

Med hänvisning till propositionens motivering och annan utredning finner utskottet propositionen behövlig och angelägen. Utskottet tillstyrker lagförslaget, men med följande anmärkningar och ändringsförslag.

Regeringen föreslår en totalrevidering av lagstiftningen om sjömansservice. Utskottet anser att det är viktigt med en reform. Lagstiftningen bör göras så tydlig som möjligt och uppfylla kriterierna för en modern lagstiftning. Därför föreslår utskottet att sådana procedurregler som lämpar sig bäst på förordningsnivå lyfts ut ur lagen och utfärdas genom förordning. Utskottet vill samtidigt organisera bestämmelserna i större block och skilja olika sakkomplex åt genom att dela in lagförslaget i kapitel.

I sjömansservicelagen föreskrivs att sjömän och deras arbetsgivare är skyldiga att betala avgift för sjömansservicen. Därför bör bestämmelserna om avgiften vara så entydiga som möjligt och besluten om avgiftens storlek överklagbara. Utskottet föreslår ändringar och tillägg i detta syfte.

Detaljmotivering

Lagförslaget i propositionen är inte indelat i kapitel. För att skilja åt olika sakkomplex och göra förslaget tydligare föreslås det bli indelat i kapitel.

En del av bestämmelserna i propositionen gäller sådana procedurfrågor som det enligt utskottets uppfattning är lämpligare att föreskriva om genom förordning av arbetsministeriet. Därför föreslås 13 § 1 mom., 14 § 2 mom., 15, 17, 18 och 23 §, 25 § 3 mom., 26 § 2 mom. och 28 och 29 § bli strukna i förslaget.

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §. Lagens syfte.

Paragrafen svarar i sak mot 1 § i propositionen. Lagen föreslås bli kompletterad med en särskild bestämmelse om definitioner i 2 §, vilket också inverkar på 1 §. Syftet med lagen är att främja sjömansserviceverksamheten. Sjömansservicen definieras i 2 §.

2 §. Definitioner.

I lagen föreslås en ny bestämmelse med definitioner av begreppen i lagen. Det är speciellt viktigt på grund av den lagstadgade serviceavgiften och den utövning av offentlig makt som ingår i att ta ut den. De föreslagna definitionerna svarar mot begreppen i propositionen och praxis i gällande lagstiftning.

Begreppet sjöarbetsinkomst i propositionen föreslås bli ersatt med inkomst, som avser lön eller annan gottgörelse som betalas till en sjöman för arbete ombord. I 74 § i inkomstskattelagen (1535/1992) avses med sjöarbetsinkomst löneinkomst för arbete ombord på ett fartyg med en bruttodräktighet om minst 100 registerton. Utskottet föreslår att 4 § 2 mom. kompletteras med att serviceavgift enligt sjömansservicelagen i vissa situationer också ska få tas ut på färje- och förbindelsefartyg och därför måste begreppet sjöarbetsinkomst ersättas med inkomstbegreppet i gällande lag.

3 §. Sjömansservicebyrån.

Innehållet svarar mot 2 § i propositionen. Sjömansservicebyråns uppgifter har uttryckligen kompletterats med uttagning av serviceavgift. Uppgiften har ingått i byråns uppgifter redan enligt gällande lag.

I propositionen nämns uppgiften att sköta fartygsbiblioteket. Den ska nu omvandlas till uppgiften att tillhandahålla biblioteks- och informationstjänster för sjömän. I biblioteks- och informationstjänster ingår också att förmedla filmer och andra bild- och ljudupptagningar.

2 kap. Finansiering av sjömansservicen

4 §. Serviceavgift.

Paragrafens 1 mom. svarar mot 3 § 1 mom. i propositionen.

Paragrafen föreslås få ett nytt 2 mom. om att serviceavgift också tas ut hos sjömän som arbetar ombord på ett finskt färje- eller förbindelsefartyg som används till havs i förvärvssyfte och deras arbetsgivare, om arbetsgivarna utöver färje- och förbindelsefartyg har fartyg som avses i 1 mom. och de anställda sjömännen kan arbeta på olika fartyg beroende på arbetssituationen. Meningen är att undvika sådana situationer att t.ex. de som vintertid arbetar på isbrytare och sommartid på färje- eller förbindelsefartyg omfattas av sjömansserviceavgiften och sjömansservicen bara en del av året.

Med hänvisning till det som sägs i motiveringen till 2 § föreslås sjöarbetsinkomst bli ersatt med inkomst.

5 §. Avtal om service för sjömän.

I sak svarar paragrafen mot 3 § 2 mom. i propositionen. I 21 § 6 punkten föreskrivs att sjömansservicebyråns styrelse ska besluta om att ingå avtal.

6 §. Statsandel.

Paragrafen svarar i sak mot 4 § i propositionen.

7 §. Innehållning av sjömansserviceavgiften.

Paragrafens 1 mom. svarar mot 5 § 1 mom. i propositionen med vissa språkliga korrigeringar. Meningen är att arbetsgivaren alltid ska innehålla avgiften i samband med löneutbetalningen på samma sätt som arbetsgivaren gör med förskottsinnehållningen. Början av 2 mom. svarar mot 8 § i propositionen. Bestämmelsen har kompletterats med en hänvisning till att det som föreskrivs om det skyddade beloppet av lönen vid utmätning ska följas vid innehållningen. I 3 mom. har dessutom tagits in en bestämmelse med betydelse för sjömännens rättsskydd. En sjöman kan i förekommande fall hänskjuta ett ärende som gäller innehållning av serviceavgiften till sjömansservicebyrån. Byrån kan bestämma att en avgift som tagits ut till ett för stort belopp ska återbetalas till sjömannen.

8 §. Redovisning av serviceavgiften.

  Paragrafen svarar i sak mot 5 § 2 och 3 mom. i propositionen.

9 §. Fel eller försummelse vid redovisning.

  Paragrafen svarar mot 6 § 1 mom. i propositionen, preciserad med kriterierna för bestämmelser om uttagning av lagstadgade avgifter. Sjömansservicebyrån bör i sin uppskattning följa grunderna för bestämning av serviceavgiften i 4 §. Om sjömansservicebyrån på grund av fel eller försummelse vid redovisningen förpliktar arbetsgivaren att betala den uppskattade serviceavgiften bör grunderna för uppskattningen anges i beslutet. Beslut om betalning enligt uppskattning fattas enligt 21 § 6 punkten av sjömansservicebyråns styrelse. Beslutet får överklagas på det sätt som föreskrivs i 27 §.

10 §. Uttagning av serviceavgift.

  Paragrafens svarar mot 7 § i propositionen. Uppgiften innebär utövning av offentlig makt och därför hänvisas det för förfarandets vidkommande till lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961). Dröjsmålsräntan bestäms utifrån 4 § i räntelagen. Bestämmelserna gäller inte avgifter som grundar sig på avtal enligt 5 §; de är privaträttsliga fordringar.

11 §. Betalning av statsandel.

Paragrafen svarar i sak mot 9 § i propositionen. I utredningen ingår serviceavgifter som ska betalas utifrån avtal enligt 5 § oberoende av om de blivit uttagna i tid eller inte. Eftersom sjömansservicebyrån i vilket fall som helst har tillhandahållit avtalsenlig service är det viktigt att statsandelen för dem betalas rättidigt, även om det kan ta tid att driva in avgiften som en privaträttsligt fordring.

3. kap. Sjömansservicebyråns förvaltning

12 §. Sjömansservicebyråns förvaltning.

  Paragrafens 1 och 2 mom. svarar i sak mot 10 § i propositionen. På grund av uppgifter som innebär utövning av offentlig makt föreslås ett 3 mom. om att bestämmelser om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på medlemmarna av sjömansservicebyråns styrelse och verkställande direktören i deras uppdrag att ta ut serviceavgiften.

Trots att sjömansservicebyrån är ansluten till arbetsministeriet är den inte något statligt organ i egentlig mening utan räknas till den s.k. indirekta offentliga förvaltningen när den sköter offentliga förvaltningsuppgifter enligt 124 § i grundlagen, t.ex. tar ut serviceavgifter. För att kraven på rättsskydd och god förvaltning ska tillgodoses är det viktigt att personer som utövar offentlig makt handlar under tjänsteansvar. I offentliga förvaltningsuppgifter enligt sjömansservicelagen ska också allmänna förvaltningslagar följas, alltså förvaltningslagen, språklagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

13 §. Sjömansservicebyråns representantskap.

Paragrafens 1—3 mom. svarar i sak mot 11 § i propositionen.

Sjömansservicebyråns representantskap och styrelse utövar offentlig makt i sina lagfästa uppgifter. Men de är inte det slag av statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga organ som avses i 4 a § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) och som kvotbestämmelsen i paragrafens 1 mom. ska tillämpas på. Sjömansservicebyråns representantskap och styrelse kan däremot jämställas med sådana lednings- eller förvaltningsorgan som avses i 4 a § 2 och 3 mom. i jämställdhetslagen. Därför föreslås lagen bli kompletterad med en bestämmelse om att 4 a § 2 och 3 mom. i jämställdhetslagen tillämpas på representantskapets sammansättning, alltså att ett organ som utövar offentlig makt i sitt lednings- eller förvaltningsorgan som består av förtroendevalda ska ha en jämn representation av kvinnor och män, om inte särskilda skäl talar för något annat. Myndigheter och alla de parter som ombeds utse kandidater till organen ska i mån av möjlighet föreslå både en man och en kvinna för varje post. Om förslaget avviker från skyldigheten i jämställdhetslagen bör det motiveras varför förslaget inte följer lagen. Genom hänvisningsbestämmelsen i föreslagna 19 § 3 mom. omfattas också styrelsens sammansättning och förslagen om den av skyldigheten.

14 §. Ordföranden för representantskapet och komplettering av representantskapet.

  Paragrafen svarar i sak mot 12 § i propositionen.

15 §. Representantskapets uppgifter.

  Paragrafen svarar mot 13 § i propositionen med den ändringen att bestämmelsen i 1 mom. om tidpunkten för representantskapets sammanträde föreslås bli struken i lagförslaget och flyttad till en förordning av arbetsministeriet.

Riksdagen har en proposition med förslag till revisionslag och lagar som har samband med den (RP 194/2006 rd) under behandling. Sjömansservicebyrån har för tillfället två revisorer, av vilka den ena måste vara en CGR- eller GRM-revisor. I lagförslaget föreslås en bestämmelse om att minst en CGR- eller GRM-revisor ska utses för sjömansservicebyrån. Bestämmelsen har formulerats så att den uppfyller kraven både i den nuvarande revisionslagen och den nya.

16 §. Extra representantskapsmöte.

Paragrafen svarar i sak mot 14 § i propositionen men med den ändringen att bestämmelserna i 2 mom. om extra representantskapsmöte föreslås utgå ur lagförslaget och bli intagna i en förordning av arbetsministeriet om sjömansservicebyrån.

17 §. Beslut som fattas vid representantskapsmötet.

Paragrafen svarar i sak mot 16 § i propositionen.

18 §. Representantskapsmedlemmarnas arvoden.

Paragrafen svarar i sak mot 19 § i propositionen.

19 §. Sjömansservicebyråns styrelse.

  Paragrafen svarar i sak mot 20 § i propositionen. Enligt 1 mom. utser arbetsministeriet sjömansservicebyråns styrelse för fyra kalenderår åt gången. Meningen är att det i utnämningsbeslutet också anges vilka år varje medlem och ersättare som utses på en växlande plats hör till styrelsens ordinarie sammansättning. Också de medlemmar och ersättare i styrelsen som under ett givet år inte ingår i styrelsens ordinarie sammansättning får närvara vid styrelsens och representantskapets sammanträden och delta i diskussionerna.

20 §. Ordförande för styrelsen och komplettering av styrelsen.

Paragrafen svarar i sak mot 21 § i propositionen.

21 §. Styrelsens uppgifter.

Paragrafen svarar i sak mot 22 § i propositionen men med den ändringen att en ny 6 punkt föreslås bli fogad till paragrafen om att fatta beslut om avtal enligt 5 §, i ett ärende som gäller sjömansserviceavgift enligt 7 § 3 mom. och serviceavgift enligt uppskattning enligt 9 § 2 mom. Styrelsens uppgifter har dessutom utökats med en skyldighet att ordna sjömansservicebyråns verksamhet på behörigt sätt.

22 §. Styrelsens beslutanderätt.

  Paragrafen svarar i sak mot 24 § 1 och 2 mom. i propositionen. Paragrafens 3 mom. föreslås bli struket. Jäv för styrelsens medlemmar bestäms utifrån jävsbestämmelserna i förvaltningslagen.

23 §. Verkställande direktör.

Paragrafen svarar i sak mot 25 § i propositionen men med den ändringen att det ska bestämmas om en ersättare för verkställande direktören genom förordning av arbetsministeriet. En del av bestämmelserna i propositionen föreslås bli utfärdade genom förordning och därför föreslås 1 mom. bli kompletterat med en hänvisning till uppgifter enligt bestämmelserna i denna lag.

24 §. Sjömansservicebyråns namntecknare.

Paragrafen svarar i sak mot 26 § i propositionen, med den ändringen att det ska föreskrivas genom förordning av arbetsministeriet om att arbetsministeriet på begäran ska utfärda intyg över vilka som är berättigade att teckna sjömansservicebyråns namn.

25 §. Bokförings- och redovisningsskyldighet.

Paragrafen är ny och föreskriver att bokföringslagen (1336/1997) och revisionslagen (936/1994) ska tillämpas på sjömansservicebyrån. Trots att det inte finns explicita bestämmelser om saken i gällande lag har sjömansservicebyrån följt bokföringslagen och redovisningslagen. Bestämmelsen medför därför inga förändringar i byråns verksamhet. När den nya revisionslag som nu är under behandling i riksdagen har trätt i kraft, tillämpas bestämmelserna i den.

26 §. Revision.

Paragrafen svarar i sak mot 27 § i propositionen. Behörighetskraven för revisor och ersättare har så vitt möjligt formulerats i överensstämmelse med den nya revisionslagen som är under behandling i riksdagen. Paragrafens 2 mom. föreslås bli struket som obehövligt. I revisionslagen finns de bestämmelser som behövs om jäv för revisor.

Bestämmelserna om räkenskapsperiod (28 §) och revisorernas berättelse (29 §) i propositionen tas lämpligen in i en förordning av arbetsministeriet om sjömansservicebyrån.

4. luku. Särskilda bestämmelser

27 §. Ändringssökande.

Paragrafen är ny. En sjöman och dennes arbetsgivare bör ha rätt att få riktigheten i ett beslut om deras betalningsskyldighet behandlad av en domstol eller något annat oberoende lagskipningsorgan. Därför föreslås bestämmelser om ändringssökande i lagen. Ändring ska kunna sökas genom besvär i ett beslut som sjömansservicebyrån fattat enligt 7 § 3 mom. om innehållning av serviceavgift. Dessutom ska arbetsgivaren kunna söka ändring i ett beslut enligt 9 § 2 mom. genom vilket sjömansservicebyrån har påfört arbetsgivaren serviceavgift. Besvären ska lämnas in till Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärstiden är sex månader från delfåendet. I övrigt gäller förvaltningsprocesslagen (586/1996) för ändringssökande.

28 §. Närmare bestämmelser.

I lagen föreskrivs om sjömansservicebyråns organisation och ställning. Det är lämpligare att föreskriva mer detaljerat genom förordning om sammankallande av möten och procedurerna för behandling av ärenden. Därför föreslås det en bestämmelse i paragrafen om att närmare bestämmelser om sjömansservicebyråns organ, deras uppgifter och verksamhet utfärdas genom förordning av arbetsministeriet.

Bemyndigandet i 30 § i propositionen att utfärda en förordning om sjömansservicebyråns ekonomi föreslås bli struket som obehövligt.

29 §. Ikraftträdande.

Paragrafen svarar mot 31 § i propositionen. Utskottet föreslår att bestämmelsen om redovisningsreglementet i 2 mom. stryks som obehövligt.

Sjömansservicebyråns nuvarande representantskap och styrelse har inlett sin verksamhetsperiod den 1 januari 2006. I ikraftträdandebestämmelsen föreslås ett 3 mom. med en övergångsbestämmelse om att de nuvarande organen fortsätter sitt uppdrag tills nya organ har utsetts enligt denna lag.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

att lagförslaget godkänns med ändringar (Utskottets ändringsförslag).

Utskottets ändringsförslag

Sjömansservicelag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Lagens syfte

Syftet med denna lag är att främja sjömäns välfärd genom sjömansserviceverksamhet.

2 § (Ny)

Definitioner

I denna lag avses med

1) sjöman en arbetstagare enligt 1 § i sjömanslagen (423/1978),

2) finsk arbetsgivare en arbetsgivare enligt 1 § i sjömanslagen,

3) finskt fartyg ett fartyg enligt 1 kap. 1 § i sjölagen (674/1994),

4) inkomst lön eller någon annan gottgörelse som arbetsgivaren betalar till sjömannen för arbete ombord på fartyget,

5) sjömansservice kommunikations-, biblioteks- och informationstjänster samt vuxenutbildning och annan fritidsverksamhet som ordnas för sjömän,

6) sjömansservicebyrån den som ordnar sjömansserviceverksamheten,

7) serviceavgift en avgift som tas ut hos sjömannen och sjömannens arbetsgivare för sjömansserviceverksamheten.

3 (2) §

Sjömansservicebyrån

(1 mom. som i RP)

Sjömansservicebyrån skall

1) ta ut serviceavgift, (ny)

2) främja (utesl.) studie- (utesl.) och vuxenutbildningsverksamhet för sjömän,

3) ordna och styra motions- och kulturverksamhet samt annan rekreations- och fritidsverksamhet för sjömän,

4) främja inrättandet av sjömansservicentraler i hemlandet och utomlands,

(4 punkten utesl.)

5) tillhandahålla biblioteks- och informationstjänster för sjömän,

6) förbättra informationsverksamheten, kontaktverksamheten och kommunikationstjänsten (utesl.) bland sjömän, samt

7) (utesl.) utveckla sjömansserviceverksamheten så, att sjömännens möjligheter att delta i samhällslivet förbättras.

(3 mom. som i RP)

Sjömansservicebyrån får inte utan arbetsministeriets samtycke inneha aktiemajoriteten i aktiebolag eller motsvarande bestämmanderätt i andra företag, med undantag av bostadsaktiebolag och fastighetsbolag.

2 kap.

Finansiering av sjömansservicen

4 (3) §

Serviceavgift

Sjömän som arbetar på ett finskt handelsfartyg i utrikestrafik, räddningsfartyg som i förvärvssyfte används till havs, isbrytare, farledsfartyg, fartyg som utför sjömätning, forskningsfartyg samt fiskefartyg som är verksamt utanför Östersjön samt hans eller hennes arbetsgivare är skyldiga att betala en serviceavgift till sjömansservicebyrån (utesl.). För sjömannen är serviceavgiften (utesl.) en tusendel av den inkomst som sjömannen får på fartyget. För arbetsgivaren är serviceavgiften en tusendel av den inkomst som betalas till sjömännen på fartyget.

Det som föreskrivs om serviceavgiften i 1 mom. gäller också sjömän som arbetar på ett färje- eller förbindelsefartyg som används i förvärvssyfte till havs och deras arbetsgivare, om arbetsgivaren utöver färje- eller förbindelsefartyg har i 1 mom. avsedda fartyg och om sjömännen, beroende på arbetssituationen, kan arbeta på olika fartyg.

5 § (Ny)

Avtal om sjömansserviceverksamhet

Sjömansservicebyrån kan ingå avtal om serviceverksamhet för sjömän (utesl.) med den som är arbetsgivare på ett utländskt fartyg, om arbetsgivaren är finsk eller fartyget trafikerar på Finland och om finska sjömän arbetar på fartyget. Arbetsgivarens serviceavgift bestäms genom avtal enligt de avtalade tjänsterna.

6 (4) §

Statsandel

Arbetsministeriet betalar (utesl.) ett lika stort belopp i statsandel till sjömansservicebyrån som det (utesl.) sammanlagt inflyter av (utesl.) sjömäns och arbetsgivares serviceavgifter enligt 4 § samt serviceavgifter som bestäms utifrån avtal enligt 5 §.

7 § (Ny)

Innehållning av serviceavgiften för sjömän

Arbetsgivaren skall innehålla den serviceavgift som betalas till sjömansservicebyrån på sjömännens lön.

Om innehållning helt eller delvis inte har verkställts, kan arbetsgivaren innehålla det belopp som fattas på senare utbetalda löner. Innehållningen skall dock verkställas enligt vad som föreskrivs om skyddat belopp av lön vid utmätning av lön.

Om sjömannen anser att arbetsgivaren har gjort ett fel vid innehållningen av serviceavgiften på lönen, kan han hänskjuta ärendet till sjömansservicebyrån. Byrån kan bestämma att den summa som innehållits till ett för stort belopp skall återbetalas till sjömannen.

8 (5) §

Redovisning av serviceavgiften

(1 mom. utesl.)

Arbetsgivaren skall betala de serviceavgifter som han (utesl.) innehållit (utesl.) och motsvarande egen serviceavgift till sjömansservicebyrån senast den tionde dagen i den andra månaden (utesl.) efter den månad då lönen betalades ut. Redovisningen skall ge information om det samlade belopp som innehållits på respektive fartyg och om arbetsgivarens motsvarande serviceavgift.

En arbetsgivare som avses i 5 § betalar (utesl.) serviceavgiften till sjömansservicebyrån enligt det avtal som ingåtts (utesl.).

9 (6) §

Fel eller försummelse vid redovisning

Har arbetsgivaren försummat redovisning enligt 8 § 1 mom. eller är redovisningen bristfällig skall sjömansservicebyrån uppmana arbetsgivaren att inom utsatt tid vid hot om betalning enligt uppskattning lämna redovisning eller komplettera en bristfällig redovisning. Fristen får inte vara kortare än en månad.

Har redovisning eller komplettering trots uppmaning inte lämnats förpliktar sjömansservicebyrån arbetsgivaren att betala en serviceavgift som uppskattats enligt avgiftsgrunderna i 4 §. Grunderna för uppskattningen skall framgå av beslutet.

10 (7) §

Indrivning av serviceavgift

Har arbetsgivaren inte betalat serviceavgifter i enlighet med 8 § 1 mom. får de drivas in hos arbetsgivaren utan dom eller utslag i den ordning som föreskrivs i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961).

Arbetsgivaren skall på det belopp som han underlåtit att betala inom utsatt tid betala dröjsmålsränta enligt 4 § i räntelagen (633/1982).

8 § i RP

(Utesl.)

11 (9) §

Betalning av statsandel

För statsandel enligt 6 § skall sjömansservicebyrån tillställa arbetsministeriet en utredning över det samlade beloppet av de serviceavgifter som arbetsgivarna innehållit under föregående kvartal och motsvarande arbetsgivaravgift samt de serviceavgifter som bestämts utifrån avtal enligt 5 §.

Arbetsministeriet betalar statsandelen till sjömansservicebyrån inom en månad från det att utredning enligt 1 mom. har lämnats in. Statsandelen betalas kvartalsvis.

3 kap.

Sjömansservicebyråns förvaltning

12 (10) §

Sjömansservicebyråns förvaltning

(1 och 2 mom. som i RP)

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på medlemmarna av sjömansservicebyråns styrelse och verkställande direktören när de sköter uppgifter i anslutning till uttagning av serviceavgiften. (Nytt)

13 (11) §

Sjömansservicebyråns representantskap

(1 mom. som i RP)

Representantskapet består av 11 medlemmar med personliga ersättare. Av medlemmarna och ersättarna skall en företräda arbetsministeriet, en finansministeriet och en kommunikationsministeriet. Av de övriga medlemmarna och ersättarna skall fyra företräda arbetsgivarna och fyra löntagarna. Av löntagarna skall två företräda manskapet, en däcksbefälet och en maskinbefälet.

Arbetsministeriet utser medlemmarna och ersättarna på förslag av de organisationer som företräder arbetsgivarna och arbetstagarna. Om organisationerna inte lägger fram sitt förslag inom den tid som ministeriet utsatt, bestämmer ministeriet om medlemmarna och ersättarna utan något förslag.

På beslut om representantskapets sammansättning tillämpas 4 a § 2 och 3 mom. i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986).(Nytt)

14 (12) §

Ordföranden för representantskapet och komplettering av representantskapet

Arbetsministeriet utser ordföranden och vice ordföranden för representantskapet bland de medlemmar som företräder ministerierna.

En medlem av representantskapet eller en ersättare kan av särskilda skäl befrias från sitt uppdrag under pågående mandatperiod. (Nytt)

Om en medlem eller en ersättare avgår eller (utesl.) befrias eller en ersättare utses till medlem under pågående mandatperiod skall i stället en ny medlem eller ersättare utses för den återstående mandatperioden.

15 (13) §

Representantskapets uppgifter

(1 mom. utesl.)

Vid representantskapsmötet

(1—5 punkten som i RP)

6) väljs minst en revisor och en revisorssuppleant, samt

(7 punkten som i RP)

(2 och 3 mom. som 3 och 4 mom. i RP)

16 (14) §

Extra representantskapsmöte

Extra representantskapsmöte skall hållas om arbetsministeriet så beslutar, om styrelsen anser det vara nödvändigt eller om minst sex medlemmar av representantskapet skriftligen kräver det för behandling av ett uppgivet ärende. Ett extra möte skall också hållas, om revisorerna på grundval av verkställd revision yrkar på det.

(2 mom. utesl.)

15 § i RP

(Utesl.)

17 (16) §

Beslut som fattas vid representantskapsmötet

Representantskapet är beslutfört när ordföranden och minst fem medlemmar är närvarande. (Nytt)

Beslut vid representantskapsmötet fattas med enkel majoritet. Faller rösterna lika gäller som beslut den mening som ordföranden har omfattat. (Utesl.)

Omröstningen skall genomföras med slutna sedlar, om en tredjedel av de närvarande så kräver. Faller rösterna lika vid omröstning med slutna sedlar eller vid val avgör lotten.

(4 mom. som 2 mom. i RP)

(3 mom. utesl.)

17 och 18 § i RP

(Utesl.)

18 (19) §

Representantskapsmedlemmarnas arvoden

(Som 19 § i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

19 (20) §

Sjömansservicebyråns styrelse

Arbetsministeriet utser sjömansservicebyråns styrelse (utesl.) för fyra kalenderår åt gången.

Styrelsen består av fem medlemmar med personliga ersättare. Av medlemmarna och ersättarna företräder en staten, två (utesl.) arbetsgivarna och två löntagarna, den ena manskapet och den andra befälet. Den medlem som företräder befälet och hans eller hennes ersättare utses (utesl.) så, att däcksbefälet och maskinbefälet turvis är företrätt i styrelsen ett kalenderår i sänder. Arbetsgivarföreningarna företräder turvis som ordinarie medlem och ersättare för denna arbetsgivarna (utesl.) ett kalenderår i sänder. Alla ovan nämnda företrädare för arbetsgivare och löntagare har rätt att vara närvarande och yttra sig vid styrelsemöte oberoende av om de just då är ordinarie styrelsemedlemmar eller ersättare.

Vid förordnande av medlemmar och ersättare som företräder arbetsgivarna och löntagarna skall iakttas vad som föreskrivs i 13 § 3 och 4 mom.

(4 mom. som i RP)

20 (21) §

Ordförande för styrelsen och komplettering av styrelsen

Ordförande för sjömansservicebyråns styrelse är en medlem som företräder staten och vice ordförande hans eller hennes ersättare.

(2 mom. som i RP)

Om en medlem eller en ersättare avgår eller befrias under pågående mandatperiod eller en ersättare utses till medlem skall i stället en ny medlem eller ersättare utses för den återstående mandatperioden.

21 (22) §

Styrelsens uppgifter

Sjömansservicebyråns styrelse skall

1) sörja för sjömansservicebyråns förvaltning och för att verksamheten är ordnad på behörigt sätt, (Ny)

(2 punkten som 1 punkten i RP)

3) anställa och avskeda sjömansservicebyråns verkställande direktör och övriga personal samt bestämma om deras löner,

(4 punkten som 3 punkten i RP)

5) göra upp sjömansservicebyråns verksamhetsberättelse, bokslut och verksamhets- och ekonomiplan,

6) fatta beslut om att ingå avtal enligt 5 § samt i ärenden som gäller sjömans serviceavgift enligt 7 § 3 mom. och serviceavgift enligt uppskattning enligt 9 § 2 mom., (Ny)

7) bevilja verkställande direktören lagstadgade familje- och studieledigheter samt övriga ledigheter och den övriga personalen ledigheter om de är längre än tre månader, (Ny)

8) sköta de övriga ärenden som inte ankommer på representantskapet, samt

9) ge verkställande direktören sådana andra uppgifter som inte avses i denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

23 § i RP

(Utesl.)

22 (24) §

Styrelsens beslutanderätt

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst tre medlemmar är närvarande. Styrelsen är också beslutför när ordföranden och två medlemmar, av vilka den ena företräder arbetsgivarna och den andra löntagarna, är närvarande och styrelsen är ense om beslutet.

(2 mom. som 24 § 2 mom. i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

(3 mom. utesl.)

23 (25) §

Verkställande direktör

Sjömansservicebyråns verksamhet leds av en verkställande direktör, som är underställd styrelsen. Verkställande direktören avgör de ärenden som ankommer på sjömansservicebyrån och som inte enligt denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den ankommer på representantskapet eller styrelsen.

Verkställande direktören skall

(1 punkten som i RP)

2) bevilja personalen högst tre månaders familje- och studieledigheter samt övriga ledigheter och besluta om anställande av tillfällig personal (utesl.),

3) svara för förvaltningen av sjömansservicebyråns egendom samt bereda förslag till verksamhets- och ekonomiplaner och verksamhetsberättelser,

4) svara för (utesl.) den internationella verksamheten,

5) bereda sjömansservicebyråns utlåtanden och svara för informationen, samt

6) besluta om personalens uppgifter och arbetsfördelning samt ansvarsområden i enlighet med (utesl.) styrelsens beslut.

(3 mom. utesl.)

24 (26) §

Sjömansservicebyråns namntecknare

(1 mom. som i RP)

(2 mom. utesl.)

(2 mom. som 3 mom. i RP)

25 § (Ny)

Bokförings- och revisionsskyldighet

På sjömansservicebyrån tillämpas bestämmelserna i bokföringslagen (1336/1997) och revisionslagen (936/1994).

26 (27) §

Revision

Den revisor och revisorssuppleant som avses i 15 § 1 mom. 6 punkten (utesl.) skall (utesl.) vara en CGR- eller GRM-revisor eller en CGR- eller GRM-sammanslutning som avses i revisionslagen. Om en sammanslutning har utsetts till revisor, behöver en ersättare inte utses.

(2 mom. utesl.)

4 kap.

Särskilda bestämmelser

27 § (Ny)

Ändringssökande

Ändring i ett beslut av sjömansservicebyrån enligt 7 § 3 mom. får sökas genom besvär. Arbetsgivaren kan dessutom söka ändring i ett beslut av sjömansservicebyrån enligt 9 § 2 mom.

Besvär skall anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Besvär skall anföras inom sex månader från delfåendet.

I övrigt gäller för ändringssökande vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

28 och 29 § i RP

(Utesl.)

28 (30) §

Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om sjömansservicebyråns organ, deras uppgifter och verksamhet utfärdas genom förordning av arbetsministeriet.

29 (31) §

Ikraftträdande

(1 mom. som i RP)

Genom denna lag upphävs lagen av den 8 juni 1972 om service- och studieverksamhet för sjömän (452/1972) jämte ändringar. (Utesl.)

De medlemmar av representantskapet och styrelsen samt deras suppleanter som förordnats med stöd av den lag som upphävs genom denna lag fortsätter i sina uppdrag tills de organ som skall väljas enligt denna lag har blivit utsedda. (Nytt)

(4 mom. som 3 mom. i RP)

_______________

Helsingfors den 31 januari 2007

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Jukka Gustafsson /sd
 • vordf. Anne Holmlund /saml
 • medl. Pehr Löv /sv
 • Riikka Moilanen-Savolainen /cent
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Leena Rauhala /kd
 • Jukka Roos /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Arto Satonen /saml
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Pekka Vilkuna /cent
 • ers. Paula Risikko /saml

Sekreterare var

utskottsråd Ritva Bäckström

​​​​