ARBETSMARKNADS- OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 12/2001 rd

ApUB 12/2001 rd - RP 192/2001 rd

Granskad version 2.2

Regeringens proposition med förslag till lagar om behandling av förvarstagna utlänningar och om förvarsenheter samt om ändring av utlänningslagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 23 oktober 2001 en proposition med förslag till lagar om behandling av förvarstagna utlänningar och om förvarsenheter samt om ändring av utlänningslagen (RP 192/2001 rd) till arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet för beredning.

Utlåtande

I enlighet med riksdagens beslut har grundlagsutskottet lämnat utlåtande i saken. Utlåtandet (GrUU 54/2001 rd) ingår som bilaga till detta betänkande.

Sakkunniga

Utskottet har hört

specialplanerare Eeva Vattulainen, arbetsministeriet

regeringsrådet Annikki Vanamo-Alho ja överkommissarie Kari Koivuniemi, inrikesministeriet

lagstiftningsrådet Eija Siitari-Vanne, justitieministeriet

enhetschef Merja Andstén, Nylands arbetskrafts- och näringscentral

direktör Päivi Parkkinen, Helsingfors stad, socialverkets invandrarenhet

konsultative juristen Antero Jaakkola, Finlands Kommunförbund

äldre juristen Sari Sirva, Flyktingrådgivningen

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår en lag om behandling av förvarstagna utlänningar och om förvarsenheter samt att utlänningslagen ändras. Genom lagstiftningen ordnas särskilda förvarslokaler för utlänningar som tagits i förvar med stöd av utlänningslagen. Dessutom regleras behandlingen av utlänningar och utlänningarnas rättigheter under den tid de är tagna i förvar och utfärdas bestämmelser om nödvändiga begränsningar i dessa rättigheter.

Enligt förslaget skall förvarsenheterna inrättas i anslutning till förläggningar som drivs av staten eller kommunerna. Vid förvarsenheterna skall de förvarstagna utlänningarna få inkvartering, fullt uppehälle och tolktjänster. Andra nödvändiga grundläggande behov skall också tillgodoses.

En förvarstagen utlänning kan undantagsvis för en kort tid placeras i polisens häkteslokaler. En anmälan om det exceptionella förvaret skall utan dröjsmål föras till tingsrätten på den ort där förvaret sker eller i brådskande fall till någon annan tingsrätt.

De föreslagna lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt sedan de har antagits och blivit stadfästa.

UTSKOTTETS STÄLLNINGSTAGANDEN

Allmän motivering

Av de orsaker som framgår av propositionens motivering och med stöd av erhållen utredning finner utskottet propositionen behövlig och lämplig. Utskottet tillstyrker lagförslagen med följande anmärkningar och ändringsförslag.

Utskottet ser det som angeläget att särskilda förvarslokaler enligt utlänningslagen fås till stånd med det snaraste. Särskilda förvarslokaler behövs för att vi skall slippa en situation där utlänningar som tagits i förvar med stöd av utlänningslagen hålls i polishäkten och straffanstalter, ett förfarande som strider inte bara mot vår egen lagstiftning utan också mot internationella rekommendationer. Regeringen utgår i propositionen från att det så snart lagen trätt i kraft inrättas en förvarsenhet i Helsingforsregionen. Eftersom gränsövergångsställena ligger långt borta från huvudstadsregionen, är det enligt utskottet viktigt att det inrättas förvarsenheter i anknytning till förläggningar också på annat håll i Finland för att därmed undvika långa transportsträckor och att utlänningar placeras i polislokaler.

Utskottet instämmer i grundlagsutskottets åsikt att förvarsenhetens kapacitetsproblem, om de är annat än tillfälliga, inte får betyda att en utlänning placeras i polisens häkteslokaler. Placering i polisens häkteslokaler bör vara exceptionell och kortvarig. Överlag bör den tid en utlänning är tvungen att vistas i polislokaler vara så kort som möjlig.

I lagförslaget föreskrivs att övervakningen av utlänningarna i förvarsenheten handhas av förvarsenhetens direktör och den personal som sköter styrnings- och övervakningsuppgifter, vilka alla skall stå i tjänsteförhållande. Med hänsyn till att övervakningsuppgifterna vid en förvars-enhet inbegriper en mängd åtgärder som kringskär de grundläggande fri- och rättigheterna, vill utskottet understryka vikten av en gedigen utbildning för dem som har hand om uppgifterna i fråga. I samband med utbildningen bör det särskilt framhållas att såväl nödvändighets- som proportionalitetsprincipen måste följas när det gäller inskränkningar i rättigheterna och användning av maktmedel.

Utskottet påpekar att polisförvaltningen när den nya lagstiftningen träder i kraft anförtros uppgifter som hänger samman med transport och övervakning av utlänningar. Utskottet anser det vara angeläget att polisförvaltningen ges behövliga resurser för att klara av dessa extra uppgifter.

Detaljmotivering

1. Lag om behandling av förvarstagna utlänningar och förvarsenheter

4 §. Behandling.

Med hänvisning till grundlagsutskottets utlåtande föreslår utskottet att paragrafen preciseras.

6 §. Rätt till kontakter.

Med hänvisning till lagutskottets betänkande (LaUB 22/2001 rd) om propositionen med förslag till rättshjälpslag och vissa lagar som har samband med den föreslår utskottet att 1 mom. ändras så att bestämmelsen om ombud förutom advokater också skall gälla andra med juris kandidatexamen.

Med utgångspunkt i grundlagsutskottets utlåtande föreslår utskottet att 2 mom. ändras för att det klart och tydligt skall framgå vem som betraktas som privatperson. Det betyder att en advokat eller någon annan som avlagt juris kandidatexamen inte betraktas som privatperson när han eller hon agerar som ombud för en utlänning. Personer som i tjänsten eller på grund av uppdrag kommer för att träffa en utlänning får inte tvingas att underkasta sig säkerhetskontroll.

7 §. Besök och användning av telefon.

Utgående från grundlagsutskottets utlåtande föreslår utskottet att 1 mom. skall få en klar huvudregel om att en utlänning skall ha rätt att ta emot besök och använda telefon.

I 2 mom. föreslås ingå bestämmelser om på vilka grunder kontakträtten kan begränsas och hur detta enligt ordningsreglerna kan ske. I ordningsreglerna kan exempelvis rätten att ta emot gäster nattetid begränsas. Bestämmelserna om besöksarrangemangen och användningen av telefon måste vara nödvändiga med tanke på ordningen på enheten och en jämlik behandling av de förvarstagna. Det kan vara nödvändigt att i ordningsreglerna begränsa besök och användning av telefon, exempelvis för att skydda andra förvarstagna utlänningars privatliv eller för att upprätthålla ro och tystnad nattetid.

Den sista meningen i 2 mom. föreslås bli flyttad till början av 3 mom.

9 §. Förflyttning från förvarsenheten.

Med hänvisning till grundlagsutskottets utlåtande föreslår utskottet att 2 mom. kompletteras med bestämmelser om skyldighet för förvarsenhetens direktör att pröva nödvändigheten av att hålla en utlänning i polisens häkteslokaler på det sätt som bestäms i 8 § 2 mom. Förvarsenheten bör således ompröva situationen så ofta det finns anledning till det, men minst var tredje dag. Förvars-enhetens direktör skall också vidta åtgärder för att förhållandena och rumsutnyttjandet vid förvarsenheten förbättras så mycket att utlänningen i polisens häkteslokaler så snabbt som möjligt får återvända till förvarsenheten.

Utskottet föreslår att 3 mom. ändras så att det som föreskrivs i denna lag i regel skall tillämpas på utlänningar som placerats i polisens häkteslokaler. För att ordning och säkerhet skall kunna upprätthållas i förvarslokalen kan på utlänningar emellertid tillämpas 5—7 § lagen om rannsakningsfängelse, förutsatt att åtgärderna är förenliga med grunderna för tagande av utlänningen i förvar. De förvarstagna utlänningarna bör behandlas med hänsyn till att de inte placerats i polisens häkteslokaler på grund av brott eller misstanke om brott.

15 §. Begränsning av besök.

Utskottet föreslår att paragrafrubriken ändras för att bättre motsvara paragrafens innehåll.

Utskottet föreslår att 2 mom. formuleras så att formerna för övervakning av besök direkt kan utläsas ur texten, nämligen besök i en för ändamålet anvisad lokal eller i närvaro av personal.

Utgående från grundlagsutskottets utlåtande föreslår utskottet att 4 mom. ändras så att ett besök kan avslås med anledning av misstanke om brott bara om det finns grundad anledning att anta att besökaren kan medverka till brott.

16 §. Brevväxling och försändelser.

Med utgångspunkt i grundlagsutskottets utlåtande föreslår utskottet att paragrafen preciseras så till vida att det handlar om brev, postförsändelser eller andra försändelser som en förvarstagen utlänning fått.

17 §. Begränsning av användningen av telefon.

Utskottet föreslår med hänvisning till grundlagsutskottets utlåtande att orden "av skäl som har samband med utredningen" stryks i paragrafen. Den finska paragraftexten föreslås bli uppdelad i två meningar. Precis som i 15 § föreslås också i denna paragraf en precisering av bestämmelsen så att det måste finnas ett tydligt samband mellan användningen av telefon och ett brott för att användningen av telefon skall kunna förbjudas.

18 §. Elektronisk kommunikation.

Med anledning av grundlagsutskottets utlåtande föreslår utskottet att 1 och 2 mom. slås samman och paragrafen preciseras så till vida att begränsningen endast kan ske genom att utlänningen fråntas sin mobiltelefon eller annan kommunikationsapparat för den tid förbudet gäller.

20 §. Övervakning.

Utskottet föreslår med hänvisning till grundlagsutskottets utlåtande att paragrafen preciseras genom att 2 mom. kompletteras med en bestämmelse om att övervakningspersonalen kan övervaka inkvarteringsrummen genom att göra ett besök där, om detta är nödvändigt för att garantera utlänningarnas eller andra personers säkerhet eller för att upprätthålla ordning och säkerhet vid förvarsenheten.

Utskottet föreslår att det föreslagna 2 mom. flyttas över till 3 mom. men så till vida preciserat att övervakningen inte får kränka den förvarstagna utlänningens eller andras, exempelvis hans eller hennes familjemedlemmars, skydd för privatlivet.

I 4 mom. föreslås ingå den sista meningen i det föreslagna 1 mom. men med den preciseringen att det är enhetens direktör och den personal som sköter styrnings- och övervakningsuppgifter, det vill säga personalen i tjänsteförhållande som ansvarar för övervakningen.

25 §. Beslutanderätt i fråga om begränsningar och kontroller.

Med utgångspunkt i grundlagsutskottets utlåtande föreslår utskottet att paragrafen preciseras så att bestämmelserna gäller kontroll och öppnande av brev- och postförsändelser eller andra försändelser som anlänt till den förvarstagna utlänningen.

27 §. Begränsningar av rätten att söka ändring.

Utskottet föreslår med hänvisning till utlåtandet från grundlagsutskottet att paragrafen stryks.

30 (31) §. Tryggandet av användningen av rättsskyddsmedel.

Utskottet föreslår att paragrafen kompletteras med ett 2 mom. om en utlännings rätt att anlita biträde och tolk i angelägenheter som avses i denna lag. Motsvarande bestämmelse finns i 2 § utlänningslagen.

33 (34) §. Behandling av förvarstagna utlänningars personuppgifter.

Utskottet föreslår i början av 1 mom. en bestämmelse om invånarregister. I momentets andra mening föreslås ett konstaterande att med invånarregister avses ett personregister enligt 37 § lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande.

I 2 mom. föreslås ingå bestämmelser om uppgifter vilket skall samlas in och införas. Ordet identifikationsuppgifter föreslås bli ersatt med uttrycket uppgifter som behövs för att identifiera utlänningen, vilket är lättare att förstå. Utskottet föreslår att 2 mom. blir 3 mom. och att skrivningen samtidigt preciseras.

35 (36) §. Användning av maktmedel.

Utskottet föreslår med hänvisning till grundlagsutskottets utlåtande att 1 mom. 6 punkten preciseras så till vida att det handlar om att förhindra en gärning eller situation som äventyrar en förvarstagen utlännings säkerhet.

Det föreslagna 2 mom. föreslås bli preciserat så att det i situationer som avses i 1 mom. inte är tillåtet att använda vapen eller andra maktmedelsredskap. En annan precisering som utskottet föreslår är att de faktorer man skall ta hänsyn till inte skall gälla bedömning av huruvida maktmedlen är försvarliga utan en bedömning av om maktmedel skall användas eller inte. I slutet av momentet föreslås vissa språkliga preciseringar.

2. Lag om ändring av utlänningslagen

47 §. Beslut om förvar och placering av förvars-tagna.

Med hänvisning till grundlagsutskottets utlåtande och det som sägs ovan i den allmänna motiveringen föreslår utskottet att 3 mom. ändras så att det i stället för förvarsenheten skall talas om förvarsenheter och om närmaste förvars-enhet. Dessutom bör 2 punkten i momentet ändras så att förvarstiden i dessa situationer inte får överskrida fyra dygn.

Utskottet föreslår att paragrafen kompletteras med ett 4 mom. om att personer under 18 år får placeras i polisens häkteslokaler endast tillsammans med sin familj eller sin vårdnadshavare.

Med hänsyn till motiveringen till 9 § i det första lagförslaget föreslår utskottet att 5 mom. kompletteras på det sätt grundlagsutskottet förutsätter i sitt utlåtande. Sakligt sätt motsvarar momentet 9 § 3 mom. i det första lagförslaget.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet vördsamt

att lagförslagen godkänns med ändringar (Utskottets ändringsförslag).

Utskottets ändringsförslag

1.

Lag

om behandling av förvarstagna utlänningar och om förvarsenheter

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1—3 §

(Som i RP)

2 kap.

Behandling av förvarstagna utlänningar

4 §

Behandling

Förvarstagna utlänningar skall behandlas rättvist och med respekt för deras människovärde. Deras rättigheter får inte med stöd av denna lag kringskäras mer än vad som med nödvändighet förutsätts av förvarets syfte och ett säkert förvar samt bevarandet av säkerhet och ordning.

5 §

(Som i RP)

6 §

Rätt till kontakter

En utlänning har rätt att hålla kontakt med sin mottagare i Finland, en nära anhörig eller annan närstående person, den diplomatiska beskickningen eller konsulatet för sitt hemland, den myndighet som övervakar förvarsenhetens verksamhet, minoritetsombudsmannen, ett allmänt rättsbiträde, den advokat eller någon annan med juris kandidatexamen som är utlänningens ombud, de organ som övervakar de mänskliga rät-tigheterna och Förenta nationernas flyktingkommissariat eller en representant för kommissariatet samt en allmännyttig förening som yrkesmässigt ger asylsökande, flyktingar och andra utlänningar rättslig hjälp och rådgivning.

De kontakter som avses i 1 mom. får inte övervakas eller begränsas med stöd av bestämmelserna i 4 kap. Som villkor för att mottagaren, en nära anhörig eller någon annan privatperson skall få besöka utlänningen i förvarsenheten kan man dock uppställa att säkerhetskontroll skall utföras.

7 §

Besök och användning av telefon

En utlänning har rätt att ta emot besökare och använda telefon.

Genom förvarenhetens ordningsregler kan möjligheten att ta emot gäster på andra tider under dygnet än normala besökstider begränsas samt utfärdas närmare bestämmelser om besöksarrangemangen och användningen av telefon som är nödvändiga för ordningen på enheten och för att de förvarstagnas kontakträtt skall tillgodoses på lika villkor. Ordningsreglerna fastställs av arbetskrafts- och näringscentralen.

För användningen av telefon kan uppbäras en avgift som motsvarar högst kostnaderna för användningen. En utlänning skall oberoende av hans eller hennes betalningsförmåga beredas tillfälle att per telefon kontakta de instanser som avses i 6 §.

8 §

(Som i RP)

9 §

Förflyttning från förvarsenheten

(1 mom. som i RP)

Placering av en utlänning i de polisens häkteslokaler som avses i 1 mom. får inte förlängas längre än vad som är nödvändigt. Förvarsenhetens direktör skall på det sätt som föreskrivs i 8 § 2 mom. bedöma om det är nödvändigt att placera en utlänning i polisens häkteslokaler.

På (utesl.) en utlänning som placerats i polisens häkteslokaler tillämpas vad som bestäms i denna lag. När det gäller upprätthållande av ordning och säkerhet i häkteslokalerna kan på en utlänning dock tillämpas det som bestäms i 5—7 § lagen om rannsakningsfängelse (615/1974), förutsatt att åtgärderna är förenliga med grunderna för tagande av utlänningen i förvar.

10 §

(Som i RP)

3 kap.

Ordnande av utkomst och vård

11—14 §

(Som i RP)

4 kap.

Begränsningar och kontroller

15 §

Övervakning och begränsning av besök

(1 mom. som i RP)

Besöket kan ordnas i ett särskilt, för ändamålet anvisat rum, om det finns motiverad orsak att misstänka att besöket kan innebära en fara för säkerheten eller ordningen i förvarsenheten. En person som sköter styrnings- och övervakningsuppgifter vid enheten kan vara närvarande vid besöket, om detta krävs för att säkerheten eller ordningen skall kunna upprätthållas.

(3 mom. som i RP)

Ett besök kan avslås om det av motiverad orsak kan misstänkas äventyra utredandet av förutsättningarna för inresa till landet och den förvarstagna utlänningens identitet eller om det finns motiverad orsak att anta att besöket innebär medverkan till brott.

16 §

Brevväxling och försändelser

Om det finns motiverad orsak att misstänka att ett brev, en postförsändelse eller annan försändelse till en förvarstagen utlänning innehåller sådana förbjudna ämnen eller föremål som avses i 21 § kan man be mottagaren öppna försändelsen i personalens närvaro. Om personen i fråga vägrar öppna en brev- eller postförsändelse eller annan försändelse kan försändelsen kontrolleras med hjälp av genomlysning eller genom öppnande. Försändelsen får dock inte läsas. Kontroll och öppnande skall göras i närvaro av ett vittne.

17 §

Begränsning av användningen av telefon

Som villkor för användning av telefon kan man (utesl.) uppställa att den förvarstagna utlänningen skall meddela vem han eller hon har för avsikt att kontakta. Användningen av telefon kan också förbjudas om det finns motiverad orsak att bedöma att användningen av telefon äventyrar utredandet av förutsättningarna för inresa till landet eller utlänningens identitet eller om det finns motiverad orsak att anta att utlänningen gör sig skyldig till ett brott.

18 §

Elektronisk kommunikation

En utlännings rätt till kontakter utanför förvarsenheten med hjälp av telekommunikation, annan elektronisk kommunikation eller annan liknande teknisk kontakt kan begränsas på grunder som anges i 17 § genom att utlänningen för den tid förbudet gäller fråntas sin mobiltelefon eller kommunikationsapparat.

(2 mom. utesl.)

19 §

(Som i RP)

20 §

Övervakning

Förvarstagna utlänningar och förvarsenhetens lokaler skall övervakas på det sätt som förutsätts av förvarets syfte, ordningen i förvarsenheten, ett säkert förvar, kvarhållande samt säkerheten för utlänningar och andra personer. (Utesl).

Om det är nödvändigt för att garantera en utlännings eller andra personers säkerhet eller för att upprätthålla ordning och säkerhet vid förvarsenheten, kan en person som vid enheten sköter styrnings- eller övervakningsuppgifter också övervaka inkvarteringsrum genom att gå in i dem. (Nytt)

Övervakningen skall ordnas så att den inte kränker den förvarstagna utlänningens eller andra personers skydd för privatlivet eller medför onödig olägenhet för dem.

För övervakningen vid förvarsenheten svarar enhetens direktör och de personer som sköter styrnings- eller övervakningsuppgifter. (Nytt)

21— 24 §

(Som i RP)

25 §

Beslutanderätt i fråga om begränsningar och kontroller

Beslut om kroppsvisitation av en förvarstagen utlänning och om fråntagande av föremål och ämnen som han eller hon innehar, kontroll och öppnande av brev- och postförsändelser eller andra försändelser till honom eller henne samt om sådant förbud mot och övervakning av besök som avses i 15 § 1—3 mom. fattas av direktören för förvarsenheten eller på hans eller hennes förordnande av en tjänsteman eller tjänsteinnehavare i styrnings- och övervakningsuppgifter. Om ärendet är brådskande får beslut fattas även av någon annan tjänsteman eller tjänsteinnehavare vid förvarsenheten.

(2 och 3 mom. som i RP)

5 kap.

Ändringssökande

26 §

(Som i RP)

27 §

(Utesl.)

27—29 (28—30) §

(Som i RP)

30 (31) §

Tryggandet av användningen av rättsskydds-medel

(1 mom. som i RP)

En utlänning har rätt att anlita biträde och tolk i ärenden som avses i denna lag. (Nytt)

(3 mom. som 2 mom. i RP)

31 och 32 (32 och 33) §

(Som i RP)

6 kap.

Särskilda bestämmelser

33 (34) §

Behandling av förvarstagna utlänningars personuppgifter

För behandling av uppgifter om förvarstagna utlänningar finns ett invånarregister. Med invånarregister avses ett personregister enligt 37 § lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande. (Nytt)

För invånarregistret (utesl.) får insamlas och i det får införas (utesl.):

1) uppgifter som behövs för identifiering av den förvarstagna utlänningen, de klientnummer som den registeransvarige och utlänningsverket ger samt uppgifter om födelseort och medborgarskap, samt

2) uppgifter om när utlänningen placerats i förvarsenheten och när han eller hon lämnat enheten.

På den registeransvarige och dennes ansvar för de uppgifter som införs i registret, utplåning av uppgifter ur register och varaktig lagring av uppgifter tillämpas bestämmelserna i 35, 36 och 40 § lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande.

34 (35) §

(Som i RP)

35 (36) §

Användning av maktmedel

Direktören för förvarsenheten och en för uppgiften utbildad person i tjänsteförhållande till förvarsenheten har vid skötseln av sina åligganden vid förvarsenheten rätt att använda maktmedel:

(1—5 punkten som i RP)

6) för att förhindra en (utesl.) gärning eller situation som äventyrar förvarsenhetens eller en förvarstagen utlännings säkerhet.

Vapen eller andra maktmedelsredskap får inte användas i situationer som avses i 1 mom. Maktmedlen skall vara nödvändiga och försvarliga med tanke på omständigheterna. Vid bedömningen av användningen av maktmedel skall hänsyn tas till hur viktigt och brådskande uppdraget är, hur farligt motståndet är, vilka resurser som står till förfogande samt övriga omständigheter som är av betydelse för en helhetsbedömning av situationen.

36 och 37 (37 och 38) §

(Som i RP)

_______________

2.

Lag

om ändring av utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i utlänningslagen av den 22 februari 1991 (378/1991) 47 §, 48 § 1—3 mom. och 51 §, av dessa lagrum 47 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 537/1999, samt

fogas till lagen en ny 48 a § som följer:

47 §

Beslut om förvar och placering av förvarstagna

(1 och 2 mom. som i RP)

En i 1 mom. nämnd tjänsteman kan fatta beslut om exceptionell placering av en förvarstagen utlänning i polisens häkteslokaler, om

1) förvarsenheterna tillfälligt är fullsatta, eller

2) utlänningen tas i förvar långt från den närmaste förvarsenheten, varvid förvaret får vara högst 4 dygn.

En person som inte har fyllt 18 år får placeras i polisens häkteslokaler endast tillsammans med sin familj eller sin vårdnadshavare. (Nytt)

På en utlänning som placerats i polisens häkteslokaler tillämpas vad som bestäms i lagen om behandling av förvarstagna utlänningar och om förvarsenheter. För att ordning och säkerhet skall kunna upprätthållas i häkteslokalerna kan på utlänningar dock tillämpas bestämmelserna i 5—7 § lagen om rannsakningsfängelse (615/1974), förutsatt att åtgärderna är förenliga med grunderna för tagande av utlänningen i förvar.

48, 48 a och 51 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdelsebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

Helsingfors den 4 december 2001

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Jouko Skinnari /sd
 • vordf. Jouni Lehtimäki /saml
 • Pertti Hemmilä /saml
 • Leea Hiltunen /kd
 • Kyösti Karjula /cent
 • Esa Lahtela /sd
 • Rauha-Maria Mertjärvi /gröna
 • Pertti Mäki-Hakola /saml
 • Petri Neittaanmäki /cent
 • Håkan Nordman /sv
 • Lauri Oinonen /cent
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /cent

Sekreterare vid behandlingen i utskottet var

utskottsrådet Ritva Bäckström

​​​​