EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 35/2006 rd

EkUB 35/2006 rd - RP 181/2006 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av elmarknadslagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 10 oktober 2006 en proposition med förslag till lag om ändring av elmarknadslagen (RP 181/2006 rd) till ekonomiutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

konsultativ tjänsteman Arto Rajala, handels- och industriministeriet

överinspektör Kari Lavaste, Energimarknadsverket

biträdande direktör Timo Mattila, Konkurrensverket

direktör för elnätsverksamheten Kenneth Hänninen, Finsk Energiindustri rf

ledande expert Erkki Kannus, Fingrid Oy

verkställande direktör Hannu Linna, Vaasan Sähkö Oy

företagsverksamhetsdirektör Petri Heinonen, Vapo Oy

verkställande direktör Simo Pikkusaari, Vatajankosken sähkö Oy

ordförande Matti Tammivuori, Pienvesivoimayhdistys

verkställande direktör Matti Pirttiniemi, WaterPumps Oy

ordförande Satu Helynen, FINBIO - Finska Bioenergiföreningen

specialforskare Hannele Holttinen, Vindkraftföreningen

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår nya bestämmelser till elmarknadslagen. Syftet är underlätta nättillträdet för småskalig elproduktion när det gäller eldistributionsnäten.

Enligt förslaget avses med småskalig produktion en produktionsanläggning eller en helhet bestående av flera elproduktionsanläggningar som ansluts till ett medelspänningsnät på högst 20 kilovolt.

Det är meningen att den avgift som tas ut för anslutning av småskalig elproduktion till elnätet inte får inbegripa kostnader för att elnätet förstärks. Dessutom ska en relativt sett mindre andel av kostnaderna för elnätet täckas med överföringsavgifterna för elproduktionen i distributionsnätet än med överföringsavgifterna för elförbrukningen.

Närmare bestämmelser ska kunna utfärdas genom förordning när det gäller överföringsavgifterna för elproduktionen och hur de bestäms i distributionsnätet samt de till den överförda energimängden relaterade gränsvärden som ska ställas för överföringsavgifterna för elproduktionen.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Ekonomutskottet tillstyrker propositionen.

Enligt elmarknadslagen ska nätinnehavaren på begäran till sitt nät ansluta elproduktionsinrättningar inom sitt verksamhetsområde och överföra den producerade elen till en marknadsplats mot skälig ersättning inom gränserna för nätets överföringskapacitet. I praktiken kan kostnaderna för anslutningen och överföringen variera stort mellan olika distributionsnätsinnehavare, och när de är som störst kan de göra småskalig produktion olönsam.

Genom den föreslagna lagen främjas uppbyggnad av småskalig elproduktion i och med att dess nättillträde underlättas och konkurrenskraft stärks i förhållande till annan elproduktion.

Det blir lättare för små kraftverk att ansluta sig till nätet genom att anslutningsavgiften inte får innefatta kostnader för förstärkande av elnätet. Dessutom blir överföringsavgifterna för produktion som anslutits till distributionsnäten enhetliga och en övre gräns uppställs. Den gränsen är konkurrenskraftig jämfört med de överföringsavgifter som de till stamnätet anslutna stora kraftverken betalar. Bestämmelser om de överföringsavgifter som elnätsinnehavaren tar ut av elproduktionen utfärdas genom förordning av statsrådet.

Det har under ekonomiutskottets utfrågningar framförts att det faktum att småproducenterna inte behöver delta i kostnaderna för att förstärka nätet i vissa fall kan leda till ekonomisk belastning för nätbolaget och till tryck på höjda kundavgifter. Därför föreslår ekonomiutskottet att riksdagen godkänner ett uttalande enligt vilket regeringen ska vidta åtgärder för att se till att lagen inte medför oskäliga kostnadsrisker för enskilda distributionsnätsinnehavare och deras kunder (Utskottets förslag till uttalande).

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår ekonomiutskottet

att lagförslaget godkänns utan ändringar och

att ett uttalande godkänns (Utskottets förslag till uttalande).

Utskottets förslag till uttalande

Riksdagen förutsätter att regeringen snabbt vidtar åtgärder genom vilka man kan se till att anslutningen av småskalig produktion till nätet inte medför risk för oskäliga kostnadsbelastningar för enskilda distributionsnät och deras kunder och att regeringen lägger fram förslag om sådana åtgärder för riksdagen inom ett år från lagens ikraftträdande.

Helsingfors den 6 februari 2007

I den avgörande behandlingen deltog

 • vordf. Jari Leppä /cent
 • medl. Arto Bryggare /sd (delvis)
 • Sari Essayah /kd
 • Esko Kiviranta /cent
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jere Lahti /saml
 • Sirpa Paatero /sd
 • Klaus Pentti /cent
 • Antti Rantakangas /cent
 • Martin Saarikangas /saml
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Juhani Sjöblom /saml
 • Oras Tynkkynen /gröna

Sekreterare var

utskottsråd Eelis Roikonen

​​​​