EKONOMIUTSKOTTETS UTLÅTANDE 8/2001 rd

EkUU 8/2001 rd - B 5/2001 rd

Granskad version 2.0

Berättelsen om regeringens åtgärder under år 2000

Till grundlagsutskottet

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 18 april 2001 berättelsen om regeringens åtgärder under år 2000 (B 5/2001 rd) till grundlagsutskottet för beredning och bestämde samtidigt att ekonomiutskottet skall lämna utlåtande till grundlagsutskottet.

UTSKOTTETS STÄLLNINGSTAGANDEN

Riksdagens uttalanden

Utskottet föreslår att nedan nämnda uttalanden, som tillkommit på dess initiativ, stryks i berättelsen, eftersom de inte längre är aktuella:

 • Privatpersoners skuldsättningsproblem (s. 155): Lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning trädde i kraft den 1 september 2000. Dessutom har justitieministeriet utrett hur privatpersoners skuldsättningsproblem kunde lindras och håller nu på att bereda förslag till lagstiftning.
 • Privatpersoners skuldsättningsproblem (s. 199): Svaret på uttalandet ingår i ovan nämnda avsnitt om justitieministeriet.
 • Olägenheter i livsmedelskontrollen (s. 271—272): Livsmedelskontrollen och tillsynsorganisationen har utvecklats och tydliggjorts. Det nya Livsmedelsverket inledde sin verksamhet den 1 mars 2001.

Frågorna i de två övriga uttalanden som tillkommit på ekonomiutskottets initiativ, minuthandelns öppettider (s. 278) och skötseln av säkerheter (s. 281—282) är fortfarande aktuella. Därför bör uttalandena fortfarande bevakas.

Utlåtande

Ekonomiutskottet anför vördsamt som sitt utlåtande

att grundlagsutskottet bör väga in det som sägs ovan.

Helsingfors den 13 juni 2001

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Leena Luhtanen /sd
 • vordf. Mari Kiviniemi /cent
 • medl. Janina Andersson /gröna
 • Jouni Backman /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Mikko Immonen /vänst
 • Reijo Kallio /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Pekka Kuosmanen /saml
 • Mika Lintilä /cent
 • Olli Nepponen /saml
 • Antti Rantakangas /cent
 • Mauri Salo /cent
 • Juhani Sjöblom /saml
 • ers. Veijo Puhjo /vänst

Sekreterare vid behandlingen i utskottet var

utskottsrådet Eelis Roikonen

​​​​