FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 33/2013 rd

FiUB 33/2013 rd - RP 194/2013 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om skatteredovisning och av 124 och 124 a § i inkomstskattelagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 4 september 2013 regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om skatteredovisning och av 124 och 124 a § i inkomstskattelagen (RP 194/2013 rd) till finansutskottet för beredning.

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation.

Sakkunniga

Skattedelegationen har hört

finansråd Elina Pylkkänen, finansministeriet

överinspektör Ilkka Karjalainen, Skatteförvaltningen

ekonomiplaneringschef Pasi Perander, Kyrkostyrelsen

skatteexpert Jukka Hakola, Finlands Kommunförbund

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att de bestämmelser i lagen om skatteredovisning och inkomstskattelagen som gäller skattetagargruppernas utdelning av samfundsskatten och den temporära tillämpningen av utdelningen för skatteåren 2014 och 2015 ändras.

Genom ändringen av utdelningen kompenseras kommunerna och församlingarna för de förändringar i skatteintäkterna som ändringarna i skattegrunderna för samfundsbeskattningen medför.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2014 och avses bli behandlad i samband med den.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2014. Den temporära ändringen av utdelningen av samfundsskatten gäller till utgången av 2015 och tillämpas på redovisningar för skatteåren 2014 och 2015.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Sammantaget sett anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar.

Utskottet påtalar ändå den komplicerade mekanism man gripit till i synnerhet för att kompensera kommunerna. När det gäller de lagändringar som påverkar inkomsterna av samfundsskatten sker genomförandet inom skattesystemet och när det gäller förvärvsinkomstbeskattningen genom nedskärningar i statsandelarna. Kalkylerna påverkas inte bara av permanenta ändringar i skattegrunderna utan också av många temporära bestämmelser och de temporära förhöjningar av utdelningen som godkänts för att balansera kommunernas och församlingarnas ekonomi. Summa summarum blir systemet så komplicerat att de faktiska konsekvenserna kan vara svåra att hantera på kommunnivån.

Utskottet konstaterar dessutom att den skattegrund som samfundsskatten utgör är synnerligen rörlig. För att stabilisera kommunernas ekonomi borde man överväga om det vore klokt att avstå också från utdelningen av samfundsskatteintäkter och kompensera kommunerna via en enda kanal, dvs. genom statsandelar.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslagen utan ändringar.

Helsingfors den 11 december 2013

 • ordf. Kimmo Sasi /saml
 • vordf. Pentti Kettunen /saf
 • medl. Timo Kalli /cent
 • Sampsa Kataja /saml
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Esko Kiviranta /cent
 • Mika Lintilä /cent
 • Kari Rajamäki /sd
 • Markku Rossi /cent
 • Matti Saarinen /sd
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Kauko Tuupainen /saf
 •  Kari Uotila /vänst
 • Ville Vähämäki /saf
 • ers. Riitta Myller /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Väätäinen /saf

Sekreterare var

utskottsråd Maarit Pekkanen