FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 44/2009 rd

FiUB 44/2009 rd - RP 245/2009 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om skatteredovisning och inkomstskattelagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 17 november 2009 en proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om skatteredovisning och inkomstskattelagen (RP 245/2009 rd) till finansutskottet för beredning.

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation.

Sakkunniga

Skattedelegationen har hört

budgetråd Jouko Narikka, konsultativ tjänsteman Tiina Maisala och överinspektör Minna Upola, finansministeriet

direktör Anita Lehikoinen och regeringsråd Eerikki Nurmi, undervisningsministeriet

kvestor Ilkka Hyvärinen, Helsingfors universitet

ekonomisk expert Ilkka Harjula, Finlands Apotekareförbund

advokat, Anna Kuusniemi-Laine, Castrén & Snellman även som representant för Finlands Apotekareförbund

direktör Martti Kallio, Finlands Kommunförbund

utbildningspolitisk sekreterare Juhana Harju, Finlands studentkårers förbund FSS

förvaltningsdirektör Petri Lintunen, Finlands Universitetsrektorers råd

verkställande direktör Mauno Sievänen, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Social- och hälsovårdsministeriet meddelade att det inte har något att anmärka i saken.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att bestämmelserna om fördelning av samfundsskatt enligt lagen om skatteredovisning samt inkomstskattelagen ska ändras. Utdelningen till kommunerna av samfundsskatten sänks med 0,04 procentenheter medan statens andel höjs i motsvarande grad vid ingången av skatteåret 2010. Ändringarna föreslås gälla även de temporärt ändrade skatteprocentsatser som tillämpas vid fördelningen av samfundsskatt 2010 och 2011.

Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2010.

Propositionen har samband med budgetpropositionen för 2010 och avses bli behandlad med den.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Utskottet tillstyrker propositionen utan ändringar.

Propositionen har samband med regeringens proposition med förslag till lagstiftning om universiteten (RP 244/2009 rd), där skattefriheten för Helsingfors universitet vid inkomstbeskattningen föreslås bli slopad. Det som betyder mest för universitetet i ekonomiskt hänseende är att dess apoteksverksamhet blir skattepliktig. För att den skattebörda på uppskattningsvis 5,5 miljoner euro som det innebär för universitetet inte ska äventyra finansieringen av universitetets verksamhet föreslås universitetet bli kompenserat för den slopade skattefriheten genom ett anslag i statsbudgeten. Kompensationen ska finansieras med ökade intäkter av samfundsskatten så att kommunernas ökade skatteavkastning till följd av skatteregleringen av apoteksverksamheten förs över till staten. Kommunernas utdelning av samfundsskatten ska alltså sänkas och statens utdelning höjas med 0,04 procent.

Utskottet anser att kompensationen behövs för att trygga universitetets finansiering och att det är motiverat att föra över den ökade skatteavkastningen till följd av apoteksverksamheten från kommunerna till staten.

Förslag till beslut

Finansutskottet föreslår

att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 7 december 2009

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Hannes Manninen /cent
 • vordf. Kari Rajamäki /sd
 • medl. Tarja Filatov /sd
 • Christina Gestrin /sv
 • Pertti Hemmilä /saml
 • Bjarne Kallis /kd
 • Kyösti Karjula /cent
 • Esko Kiviranta /cent
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Reijo Laitinen /sd
 • Mika Lintilä /cent
 • Tuija Nurmi /saml
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Matti Saarinen /sd
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Minna Sirnö /vänst
 • Pia Viitanen /sd
 • ers. Aila Paloniemi /cent
 • Kimmo Sasi /saml

Sekreterare i delegationen var

utskottsråd Jukka Vanhanen