FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 47/2006 rd

FiUB 47/2006 rd - RP 279/2006 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 2 februari 2007 en proposition med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område (RP 279/2006 rd) till finansutskottet för beredning.

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation.

Sakkunniga

Skattedelegationen har hört

konsultativ tjänsteman Anders Colliander, finansministeriet

Finlands Näringsliv, Centralhandelskammaren och skattestyrelsen har meddelat att de inte har något att anmärka i saken.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås att lagen om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område ändras. Lagen skulle ändras på grund av de ändringar i Europeiska unionens råds direktiv som innehåller regler om handräckning och utbyte av information och som förutsätts av Bulgariens och Rumäniens anslutning till unionen.

Lagen avses träda i kraft så snart möjligt. Lagen tillämpas vid ingången av år 2007.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning finner utskottet förslaget ändamålsenligt. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår finansutskottet

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 6 februari 2007

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Markku Koski /cent
 • medl. Jari Koskinen /saml
 • Pekka Kuosmanen /saml
 • Maija-Liisa Lindqvist /cent
 • Mika Lintilä /cent
 • Pekka Nousiainen /cent
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vänst
 • Markku Rossi /cent
 • Matti Saarinen /sd
 • Kimmo Sasi /saml
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Irja Tulonen /saml
 • Kari Uotila /vänst
 • Jukka Vihriälä /cent
 • ers. Jan-Erik Enestam /sv
 • Olli Nepponen /saml

Sekreterare i delegationen var

utskottsråd Maarit Pekkanen

​​​​