FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 48/2006 rd

FiUB 48/2006 rd - RP 280/2006 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 2 februari 2007 en proposition med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (RP 280/2006 rd) till finansutskottet för beredning.

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation.

Sakkunniga

Skattedelegationen har hört

konsultativ tjänsteman Anders Colliander, finansministeriet

Finlands Näringsliv, Centralhandelskammaren och skattestyrelsen har meddelat att de inte har något att anmärka i saken.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås att lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst ändras så att källskatt inte skall betalas på dividend till ett bolag med hemvist i en medlemstat i Europeiska unionen, om samfundet innehar minst 15 procent av kapitalet i det bolag som betalar dividenden.

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt och den tillämpas på dividend som betalas den 1 januari 2007 eller därefter.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning finner utskottet förslaget ändamålsenligt. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår finansutskottet

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 6 februari 2007

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Markku Koski /cent
 • medl. Kyösti Karjula /cent
 • Jari Koskinen /saml
 • Pekka Kuosmanen /saml
 • Maija-Liisa Lindqvist /cent
 • Pekka Nousiainen /cent
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vänst
 • Markku Rossi /cent
 • Matti Saarinen /sd
 • Kimmo Sasi /saml
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Irja Tulonen /saml
 • Kari Uotila /vänst
 • Jukka Vihriälä /cent
 • ers. Jan-Erik Enestam /sv
 • Olli Nepponen /saml

Sekreterare i delegationen var

utskottsråd Maarit Pekkanen

​​​​