FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 25/2001 rd

FvUB 25/2001 rd - RP 211/2001 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om upphävande av 5 § 2 och 3 mom. lotterilagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 27 november 2001 en proposition med förslag till lag om upphävande av 5 § 2 och 3 mom. lotterilagen (RP 211/2001 rd) till förvaltningsutskottet för beredning.

Lagmotion

I samband med propositionen har utskottet behandlat följande lagmotion:

 • lagmotion med förslag till lotterilag och vissa lagar som har samband med den (LM 127/2001 rd — Gunnar Jansson /sv), som remitterades till utskottet den 16 oktober 2001.

Sakkunniga

Utskottet har hört

lagstiftningsrådet Jouni Laiho, inrikesministeriet

Skriftliga utlåtanden har dessutom lämnats av

 • Ålands landskapsstyrelse
 • Länsstyrelsen på Åland
 • Ålands penningautomatförening rf.

PROPOSITIONEN OCH LAGMOTIONEN

Propositionen

Regeringen föreslår att 5 § 2 och 3 mom. lotterilagen, som träder i kraft den 1 januari 2002, skall upphävas, eftersom momenten enligt förvaltningsutskottets betänkande av den 18 oktober 2001 (FvUB 15/2001 rd) om den icke stadfästa lotterilagen samt vissa lagar som har samband med den (ISL 5/2001 rd) utgör ett undantag från den princip om medieneutralitet som omfattats i lagen.

Lagmotionen

Syftet med lagmotion LM 127/2001 rd är att skapa en modern lotterilagstiftning som kan träda i kraft den 1 januari 2002. Den skall bygga på de lagar som riksdagen antog den 19 juni 2001 och de förarbeten som ligger till grund för dem (regeringens propositioner, betänkanden och utlåtanden) dock så att konflikten med självstyrelsesystemet för Åland undanröjs.

Lagmotionen utgår samtidigt från att riksdagen förkastar ovan nämnda icke stadfästa lagar.

UTSKOTTETS STÄLLNINGSTAGANDEN

Motivering

Regeringens proposition bygger på förvaltningsutskottets betänkande FvUB 15/2001 rd. Utskottet hänvisar till principen om medieneutralitet och framhåller i betänkandet att bestämmelserna i 5 § 2 och 3 mom. i den nya lotterilagen bör upphävas eller ändras i brådskande ordning redan innan lagen träder i kraft. Därför tillstyrker utskottet propositionen. Utskottet har utfäst sig att se till att principen om medieneutralitet fullföljs samtidigt som den nya lotterilagen träder i kraft. Därför föreslår utskottet att lagförslaget i regeringens proposition skall träda i kraft den 1 januari 2002.

Om lagförslaget godkänns innebär det också att påföljdssystemet vid förfarande som står i strid med lotterilagen är likadant inom hela riket.

Riksdagen har stiftat de lagar som föreslås i lagmotionen så att de träder i kraft den 1 januari 2002 (FvUB 15/2001 rd och RSv 23/2001 rd). Undantag är 5 § lotterilagen, som i motionen saknar 2 och 3 mom., som riksdagen godkänt. Förvaltningsutskottet föreslår att det föreliggande lagförslaget skall godkännas utifrån regeringens proposition och föreslår därför att lagmotionen förkastas. Beträffande 5 § 2 och 3 mom. bör det vidare noteras att bestämmelserna i lagmotionen bygger på andra grunder än dem som utskottet godkänt.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår förvaltningsutskottet vördsamt

att lagförslaget i regeringens proposition godkänns utan ändringar (Utskottets ändringsförslag) och

att lagförslagen i lagmotion LM 127/2001 rd förkastas.

Utskottets ändringsförslag

Lag

om upphävande av 5 § 2 och 3 mom. lotterilagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

(Som i RP)

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

_______________

Helsingfors den 29 november 2001

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Matti Väistö /cent
 • vordf. Pertti Turtiainen /vänst
 • medl. Nils-Anders Granvik /sv
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Valto Koski /sd
 • Esko Kurvinen /saml
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Pekka Nousiainen /cent
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Heli Paasio /sd
 • Pekka Ravi /saml
 • Petri Salo /saml
 • Jari Vilén /saml

Sekreterare vid behandlingen i utskottet var

utskottsrådet Ossi Lantto

​​​​