FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 25/2013 rd

FvUB 25/2013 rd - RP 180/2013 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av tullagen, 2 kap. 9 § i tvångsmedelslagen och 181 § i utlänningslagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 12 november 2013 regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av tullagen, 2 kap. 9 § i tvångsmedelslagen och 181 § i utlänningslagen (RP 180/2013 rd) till förvaltningsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

överinspektör Jere Lumme, finansministeriet

tullöverinspektör Juha Vilkko, Tullen

Dessutom har skriftligt yttrande lämnats av

 • justitieministeriet
 • inrikesministeriet.

PROPOSITIONEN

Det föreslås i propositionen att tullagen, tvångsmedelslagen och utlänningslagen ändras. De ändrade paragraferna träder i kraft vid ingången av 2014 och innehåller tekniska ändringar som föranleds av omorganiseringen av Tullen.

Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2014.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Genom lagen om Tullens organisation () inrättades myndigheten Tullen (FvUB 12/2012 rdRP 145/2012 rd). Samtidigt reviderades den organisationsmodell som använts av tullverket. De nu aktuella lagarna föreslås bli ändrade så att de motsvarar Tullens nya organisation.

Samtidigt med denna proposition är regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av förundersökningslagen och tvångsmedelslagen samt av vissa lagar som har samband med dem (RP 14/2013 rd) föremål för behandling i riksdagen. I lagutskottets betänkande LaUB 17/2013 rd ändrades förteckningen över anhållningsberättigade tjänstemän så att den motsvarar de ändringar som Tullens ändrade organisation ger upphov till (FvUU 29/2013 rd). Förvaltningsutskottet föreslår därför att lagförslag 2 i propositionen förkastas som överflödigt.

Sammantaget anser utskottet propositionen vara behövlig och angelägen. Utskottet föreslår att lagförslag 1 och 3 godkänns utan ändringar och att lagförslag 2 förkastas.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslag 1 och 3 utan ändringar och

förkastar lagförslag 2.

Helsingfors den 11 december 2013

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Pirkko Mattila /saf
 • medl. Rakel Hiltunen /sd
 • Risto Kalliorinne /vänst
 • Mika Kari /sd
 • Timo V. Korhonen /cent
 • Antti Lindtman /sd
 • Markus Lohi /cent
 • Outi Mäkelä /saml
 • Tapani Mäkinen /saml
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • ers. Ari Jalonen /saf
 • Pauliina Viitamies /sd

Sekreterare var

utskottsråd Ossi Lantto