FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 26/2013 rd

FvUB 26/2013 rd - RP 66/2012 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet och lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet samt av vissa lagar som har samband med dem

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 19 juni 2013 regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet och lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet samt av vissa lagar som har samband med dem (RP 66/2012 rd) till förvaltningsutskottet för beredning.

Utlåtande

I enlighet med riksdagens beslut har grundlagsutskottet lämnat utlåtande (GrUU 18/2012 rd) om ärendet. Utlåtandet återges efter betänkandet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

överinspektör Tiina Nuutinen, inrikesministeriet

överinspektör Anne Ihanus, inrikesministeriet, gränsbevakningsavdelning

specialsakkunnig Leena Vettenranta, justitieministeriet

konsultativ tjänsteman Pia-Liisa Heiliö, social- och hälsovårdsministeriet

överinspektör Heikki Huhtiniemi, Dataombudsmannens byrå

statsåklagare Christian Lundqvist, Riksåklagarämbetet

registerföringschef  Jari Råman, Polisstyrelsen

tullöverinspektör Juha Vilkko, Tullstyrelsen

överinspektör Pertti Luopa, skyddspolisen

kriminalinspektör Pirkka Kuusela, Centralkriminalpolisen

kriminalöverinspektör Jouko Salo, polisinrättningen i Helsingfors

jurist Riina Koivula, Finlands Polisorganisationers Förbund rf

professor Kaarlo Tuori

Dessutom har skriftligt yttrande lämnats av

 • utrikesministeriet
 • försvarsministeriet
 • finansministeriet
 • Brottspåföljdsmyndigheten
 • Nödcentralsverket
 • Migrationsverket
 • Kommunikationsverket
 • FiCom ry
 • Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimiesten edunvalvontajärjestö PUSH ry.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det ändringar i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet och lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater och om tilllämpning av rambeslutet. Därutöver föreslås det vissa ändringar i lotterilagen och i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Som ny punkt till paragrafen om informationssystemet för polisärenden i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet föreslås rätten att registrera observationer av brottslig verksamhet som gjorts av polismän eller som anmälts till polisen. De övriga punkterna i paragrafen föreslås samtidigt bli kompletterade i fråga om användningsändamål och informationsinnehåll. Av uppgiftskategorierna i informationssystemet föreslås det att uppgifterna om dem som varit berövade sin frihet och uppgifterna om brottsanmälningsindex ska slopas som obehövliga.

Paragrafen om överskottsinformation som inhämtats genom avlyssning föreslås bli ändrad så att den omfattar också registrering av sådan överskottsinformation om vissa brott som erhållits med någon av de hemliga informationsinhämtningsmetoder som avses i polislagen.

Polisens rätt att få uppgifter från olika register genom en teknisk anslutning föreslås bli ändrad så att den motsvarar den rätt att lämna ut uppgifter som den utlämnande instansen har. Den föreslagna paragrafen omfattar därmed också sådana uppgifter om resande som ansluter sig till hotell- och restaurangverksamhet, uppgifter ur Gränsbevakningsväsendets och tullens personregister, uppgifter ur farkostregistret, uppgifter i anslutning till handräckningen av den myndighet som begärt handräckning och uppgifter ur försvarsmaktens värnpliktsregister. De övriga punkterna föreslås bli kompletterade i fråga om användningsändamål och informationsinnehåll. Det föreslås dessutom att polisen ska få mera täckande återrapportering när det gäller beslut av åklagare och domstolsavgöranden.

Bestämmelserna om utplåning av uppgifter ska göras tydligare för att motsvara den förändrade omvärlden. Uppgifterna i polisens informationssystem ska bevaras enligt vad användningsbehovet kräver, med beaktande av kraven på rättssäkerhet för den registrerade, någon annan part eller en person som hör till polispersonalen.

Det föreslås också att bestämmelserna om behandling av personuppgifter inom det internationella polissamarbetet ska få en annan utformning. Bestämmelserna ska ändras på det sätt som internationella författningar kräver. Det föreslås också att nya bestämmelser om behandlingen av information från utlandet ska fogas till lagen. Lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater och om tillämpning av rambeslutet föreslås bli preciserad med motsvarande ändringar.

Genom de föreslagna lagändringarna genomförs på nationell nivå de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets rambeslut om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom inrikesministeriets förvaltningsområde.

I lagen om behandling av uppgifter vid gränsbevakningsväsendet föreslås motsvarande tekniska och innehållsmässiga ändringar som i fråga om polisväsendet. Därutöver görs vissa ändringar som är centrala för Gränsbevakningsväsendets verksamhet. Lotterilagen föreslås bli kompletterad med en bestämmelse om upprätthållande av ett tillsynsregister över lotterier. I lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism föreslås en bestämmelse om rätten för centralen för utredning av penningtvätt att få tillgång till skatteuppgifter. Dessutom föreslås det en bestämmelse om hemlighållande av förfrågningar som gjorts med stöd av rätten att få upplysningar.

De föreslagna lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa.

De föreslagna lagarna om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet och lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet innehåller en övergångsbestämmelse, enligt vilken informationssystemen och behandlingen av uppgifter i samband med dem ska överensstämma med respektive lag inom fyra år från lagens ikraftträdande.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmän motivering

Allmänt

De föreslagna lagarna innebär en översyn av lagstiftningen om polisens respektive gränsbevakningsväsendets personuppgiftsregister med beaktande av hur den nationella lagstiftningens och EU-reglerna har ändrats. Också det ökade myndighetssamarbetet har påverkat översynen. Bestämmelserna i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (, nedan polisens personuppgiftslag) om innehållet i polisens personregister och inhämtande, lagring utlämning och annan behandling av personuppgifter preciseras. Nytt i lagen är bestämmelser om rätten att registrera observationer i informationssystemet för polisärenden samt bestämmelser i den nya tvångsmedelslagen (, den nya tvångsmedellagen) och polislagen (, nedan den nya polislagen) om registrering av överskottinformation. I lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet (, nedan gränsbevakningsväsendets personuppgiftslag) görs motsvarande tekniska och materiella ändringar och dessutom vissa andra nödvändiga ändringar.

Lagändringarna görs för att reagera på de akuta behov som förändringarna i verksamhetsmiljön orsakat. Ibruktagningen av polisens nya system VITJA kräver att lagstiftningen om polisens personregister är uppdaterad och stödjer reformen också på systemnivå. Den nya lagstiftningen om polisen, förundersökning och tvångsmedel som trädde i kraft 2014 kräver de nu föreslagna ändringarna. Avsikten med propositionen är också att på inrikesministeriets förvaltningsområde nationellt genomföra rådets rambeslut om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete 2008/977/RIF (nedan rambeslutet om skydd av personuppgifter) till den del det ingår i lagområdet.

Sammanfattningsvis anser förvaltningsutskottet att propositionen är behövlig och uppfyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslagen, men med följande kommentarer och ändringsförslag. Av lagtekniska skäl föreslår utskottet dessutom att två nya lagförslag godkänns.

Utskottet konstaterar att lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, bland annat som en följd av de många ändringarna och tilläggen, har blivit mycket komplicerad till såväl struktur som innehåll. Lagen är bitvis onödigt detaljerad och överlappar dessutom den allmänna lagstiftningen om behandlingen av personuppgifter i myndigheternas verksamhet. Också grundlagsutskottet har uppmärksammat detta. Det är således uppenbart att en översyn behövs. Förvaltningsutskottet förutsätter att totalrevideringen av lagen påbörjas snarast möjligt och att man i beredningen också beaktar det slutliga innehållet i den nya dataskyddslagstiftning som är under beredning i EU och vilka krav den ställer på den nationella lagstiftningen. Avseende ska dessutom fästas vid de anmärkningar beträffande lagens struktur och innehåll som framgår av detta betänkande inklusive behovet att utveckla tillsynen över de register som avses i polisens personuppgiftslag. På samma gång bör även bestämmelserna om gränsbevakningsväsendets personuppgifter justeras. (Utskottets förslag till uttalande)

Utskottet betonar vikten av att man med tillräckliga resurser förbereder sig väl för den utbildning som lagändringarna kommer att kräva. Det blir en utmaning för personalutbildningen att man måste förbereda sig för den nya polis-, förundersöknings- och tvångsmedelslagstiftningen samtidigt som också VITJA-systemet ska tas i bruk. Med beaktande av att polisens och gränsbevakningsväsendets personregister innehåller en stor mängd känslig information är det vid sidan av utbildning och handledning nödvändigt att fästa särskilt avseende vid skyddet för personuppgifterna, datasekretessen och övervakningen av hur uppgifterna används.

Hur de ändringar som genom lag 874/2011 gjorts i polisens personuppgiftslag ska beaktas

Riksdagen godkände 15.3.2011 en lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens informationssystem () samtidigt som den godkände en översyn av polis-, förundersöknings- och tvångsmedelslagstiftningen. Lagen kommer att träda i kraft 1.1.2014. I lagförslag 1 i denna proposition har man emellertid inte beaktat de ändringar i polisens personuppgiftslag som ingick i lag 874/2011. Utskottet föreslår därför på det sätt som framgår nedan att lag upphävs (ett nytt lagförslag 7) och att bestämmelser som ingick i lag till behövliga delar bakas in i lagförslag 1. Till den del samma bestämmelser som ingick i lag nu föreslås ändrade i RP 66/2012 rd måste bestämmelserna samordnas. Samordningen motiveras inte desto mera nedan.

Lagarnas ikraftträdande och hänvisningar till den polis- förundersöknings- och tvångsmedelslagstiftning som träder i kraft 1.1.2014

Enligt propositionen avses de föreslagna lagarna träda i kraft så snart som möjligt efter att de har antagits och blivit stadfästa. Med beaktande av tidpunkten för riksdagsbehandlingen och utskottets förslag att upphäva lag har utskottet utgått från att de föreliggande lagförslagen ska träda i kraft vid samma tidpunkt som den polis- förundersöknings- och tvångsmedelslagstiftning som träder i kraft 1.1.2014. Förvaltningsutskottet har därför i lagförslag 1 och 2 justerat de hänvisningar till lagrum som ingår i polislagen, förundersökningslagen och tvångsmedelslagen så att där hänvisas till de nya lagar som träder i kraft i början av 2014, om inte detta följer av andra föreslagna ändringar eller framgår av lagförslagens ingresser.

Detaljmotivering

1. Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

1 §. Lagens tillämpningsområde. (Ny)

För att bestämmelserna i lag ska beaktas på det sätt som nämns i den allmänna motiveringen till betänkandet måste 1 § 1 mom. ändras. Förvaltningsutskottet föreslår därför att lagförslaget kompletteras med den nämnda bestämmelsen.

2 §. Informationssystemet för polisärenden.

För att bestämmelserna i lag ska beaktas på det sätt som nämns i den allmänna motiveringen till betänkandet måste 2 § 1 mom. ändras.

Paragrafens 2 mom. handlar om lagring i informationssystemet för polisärenden av uppgifter som gäller någons identitet. Det föreslås att de personkategorier och det materiella innehåll som bestämmelsen täcker in utökas till vissa delar. Grundlagsutskottet har inte haft några invändningar mot förslaget. Däremot har grundlagsutskottet påpekat att den föreslagna formuleringen innebär att det i sista hand är myndigheten som i hög grad själv definierar innehållet i de personuppgifter som registreras. Då utskottet behandlade den gällande bestämmelsen ansåg det uttryckligen att någon sådan fara inte föreligger eftersom de uppgifter som registreras i informationssystemen är tillräckligt väl individualiserade (GrUU 51/2002 rd., s. 2). Utskottet framhåller vikten av att bestämmelserna om innehållet i de identitetsrelaterade uppgifter som registreras måste vara tillräckligt detaljerade och föreslår därför att 2 kap. 2 § 2 mom. i lagförslag 1 utformas så att förteckningen är uttömmande. Detta påpekande gäller även 3 §:n 2 momenttia, 4 § 3 mom., 5 §:n 3 mom. i lagförslag 1 och 7 § 2 mom., 8 § 2 mom., 9 § 2 mom., 10 § 2 mom., 11 § 2 mom. och 12 § 2 mom. i lagförslag 2.

Utskottet hänvisar till grundlagsutskottets utlåtande och föreslår att i 2 § 2 mom. stryks ordet " såsom" och ersätts med formuleringen "följande uppgifter:". För tydlighetens skull har utskottet dessutom lagt till "den person som".

Med stöd av 2 § 3 mom. 1 punkten är det tillåtet att i informationssystemet för polisärenden lagra behövliga, i lagrummet närmare preciserade uppgifter som gäller utförande och registrering av och informationssökning för undersökningar och handräckningsuppdrag, uppgifter som erhållits vid förundersökning enligt förundersökningslagen vid polisundersökning enligt polislagen, i samband med polisåtgärder eller vid ett handräckningsuppdrag eller vid tillämpning av tvångsmedelslagen (undersöknings- och handräckningsuppgifter). Det handlar här om sådant som nämns i punkt a såsom uppgifter om åklagarens avgörande och om domstolsavgöranden och om avgörandenas laga kraft. Polisen behöver de uppgifter som nämns i bestämmelsen för att kunna utplåna registeruppgifter som blivit överflödiga.

Utskottet konstaterar att uttrycket "uppgift om beslut av åklagare samt domstolsavgörande" är till den grad inexakt att det blir oklart vad allt det omfattar. Man kan få den felaktiga bilden att det är fråga om ett betydligt bredare register. Utskottet föreslår därför att bestämmelsen preciseras så att det explicit framgår att det handlar om uppgifter som polisen behöver för att kunna utplåna obehövliga uppgifter.

I förslaget till 3 mom. 3 punkten finns en bestämmelse om behövliga uppgifter för att personer som anmälts försvunna ska kunna hittas och för att okända avlidna ska kunna identifieras. Som exempel på sådana uppgifter nämns fingeravtryck och DNA-profiler. Grundlagsutskottet framhåller i sitt utlåtande att de föreslagna bestämmelserna ser ut att välsigna lagring av uppgifter om snart sagt vem som helst om det sker i syfte att finna en försvunnen person eller definiera en avliden. En sådan reglering är helt klart alltför lös med hänsyn till skyddet för de grundläggande fri- och rättigheterna. Enligt propositionsmotiven är syftet med bestämmelsen att göra det möjligt att registrera uppgifter också om nära släktingar till personer som anmälts försvunna och till personer som hittats döda. I motiven konstateras vidare att registrering kan ske endast med den berörda personens samtycke. Med denna begränsning kan bestämmelsen anses godtagbar och tillräckligt exakt och preciserad. Grundlagsutskottet påpekar att bestämmelserna alltså måste kompletteras med de villkor som framgår av propositionsmotiven.

Med hänvisning till grundlagsutskottets utlåtande föreslår förvaltningsutskottet att 3 punkten kompletteras med villkoren för registrering av uppgifter om nära släktingar.

I paragrafens 3 mom. 6 punkten föreskrivs om rätt att registrera för en persons egen säkerhet eller en myndighets säkerhet i arbetet nödvändiga uppgifter (säkerhetsinformation). Grundlagsutskottet påpekar i sitt utlåtande att paragrafen åtminstone delvis avser känsliga uppgifter och därför är det särskilt viktigt att bestämmelserna om innehållet i uppgifterna är uttömmande. Grundlagsutskottet anser att bestämmelsen måste preciseras med en definition av vilka uppgifter om hälsotillstånd och socialvårdsåtgärder som får registrerar trots att nödvändighetskravet på ett sakligt sätt begränsar omfattningen av registrerbara uppgifter.

Förvaltningsutskottet påpekar att de föreslagna bestämmelserna kräver precisering. Enligt utredning till utskottet är det åtminstone inte i det här skedet nödvändigt att lagra uppgifter om socialvårdsåtgärder såsom säkerhetsinformation i polisens informationssystem och utskottet föreslår därför att omnämnandet av denna typ av uppgifter stryks. Behovet av reglering kan bedömas separat vid en senare tidpunkt.

Sättet att uttrycka personkretsen i 6 punkten bör preciseras när det gäller den person som är föremål för polisiära åtgärder på det sätt som framgår av detaljmotiven till paragrafen.

Enligt 3 mom. 11 punkten i paragrafen får i informationssystemet för polisärenden för rikstäckande bruk som en ny typ av information registreras uppgifter om observationer som gjorts av poliser eller uppgifter som anmälts till polisen i anslutning till händelser eller personer som utifrån omständigheterna eller en persons hotelser eller uppträdande i övrigt med fog kan bedömas ha samband med brottslig verksamhet (observationsuppgifter). Observationsuppgifter kan för närvarande lagras i register vid de olika polisenheterna eller föras in i något annat av polisens elektroniska medier, men de får inte utnyttjas av hela polisorganisationen. Tillsynen över registreringen försvåras av att lagringssätten är så splittrad.

Den förslagna ändringen skulle förbättra möjligheterna att styra polisens verksamhet och att avvärja och utreda brott. Då informationen lagras på ett gemensamt medium är det lättare att styra och övervaka behandlingen av personuppgifter och att skydda dem, vilket även förbättrar de registrerades rättssäkerhet. Observationsuppgifterna ska utplånas senast sex månader efter att lagringen har gjorts. Enligt förvaltningsutskottets uppfattning räcker denna frist till för att bedöma om informationen är sådan att den bör lagras i polisens informationssystem i enlighet med vad som bestäms på annat ställe i lag om lagring av uppgifter om brottsmisstänkta.

Motsvarande bestämmelse om lagring av observationsuppgifter ingår också i förslaget till ändring av gränsbevakningsväsendets personuppgiftslag (7 § 3 mom. 4 punkten i i lagförslag 2) .

I grundlagsutskottets utlåtande sägs det att om regleringen är preciserad på detta sätt i fråga om informationsinnehåll, användningsändamål och lagringstid är den inte problematisk med avseende på skyddet för personuppgifter. Med tanke på observationsuppgifternas natur är det ändå viktigt att villkoren för lagring av uppgifter tolkas strikt och i synnerhet så att observationsuppgifter kan lagras endast om det finns misstanke om anknytning till kriminell verksamhet. Dessutom måste strävan vara att om möjligt kontrollera de uppgifter som lagras och komplettera dem med en utvärdering av tillförlitlighet och riktighet.

Enligt personuppgiftslagen () ska den registeransvarige bland annat se till att oriktiga, ofullständiga eller föråldrade personuppgifter inte behandlas. Dataombudsmannen har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att få information om de personuppgifter som är föremål för behandling samt all den information som behövs för att övervaka att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med lag. Förvaltningsutskottet har dryftat om det för att säkerställa en effektiv behandling borde föreskrivas om en särskild skyldighet att årligen rapportera om observationsuppgifter till dataombudsmannen. Men med beaktande av den korta lagringstid som gäller för observationsuppgifter, den registeransvariges skyldigheter enligt personuppgiftslagen, datsekretessmyndigheternas rätt att få information och utföra inspektioner samt med hänsyn till laglighetskontrollen i övrigt anser utskottet att tillsynen över observationsuppgifterna kan ske på behörigt sätt.

Allmänt taget kräver de nya typer av information som enligt propositionen ska få lagras och den närmare preciseringen av informationens innehåll utifrån behövlighetsprövning extra satsningar på tillsynen över hur personuppgifter behandlas, menar utskottet. Det är nödvändigt att övervaka behandlingen av personuppgifter såväl med hänsyn till uppgifternas innehåll som till hur de används. Slutsatserna av övervakningen borde också rapporteras bättre. Dessa frågor kan lämpligen tas upp för diskussion i samband med den framtida totalrevideringen av polislagen.

3 §. Informationssystemet för förvaltningsärenden.

För att bestämmelserna i lag ska beaktas på det sätt som nämns i den allmänna motiveringen till betänkandet måste paragrafens 1 mom. ändras. Förvaltningsutskottet föreslår därför att lagförslaget kompletteras med den nämnda bestämmelsen.

Utskottet hänvisar till grundlagsutskottets utlåtande och föreslår att i paragrafens 2 mom. stryks ordet " såsom" och ersätts med formuleringen "följande uppgifter i informationssystemet som behövs...:".

Regeringen föreslår att 3 mom. kompletteras med en ny 9 punkt. Samtidigt måste 8 punkten, som inte ingår i propositionen, ändras så att den punkt som avslutar lagrummet ersätts med ett kommatecken.

4 §. Informationssystemet för misstänkta.

För att bestämmelserna i lag ska beaktas på det sätt som nämns i den allmänna motiveringen till betänkandet måste det inledande stycket i 4 § 2 mom. ändras. Förvaltningsutskottet föreslår därför att lagförslaget kompletteras med den nämnda bestämmelsen.

Utskottet hänvisar till grundlagsutskottets utlåtande och föreslår att i paragrafens 3 mom. stryks ordet " såsom" och ersätts med formuleringen "följande uppgifter i informationssystemet som behövs...:".

5 §. Skyddspolisens funktionella informationssystem.

Paragrafen föreskriver om skyddspolisens funktionella informationssystem. Enligt utredning kan uppgifter om en persons hemstat och avsaknad av medborgarskap betraktas som sådana i 3 mom. avsedda uppgifter som behövs med tanke på ändamålet med informationssystemet. Förvaltningsutskottet föreslår att bestämmelsen kompletteras i enlighet med detta och kompletterar 3 mom.

Utskottet hänvisar till grundlagsutskottets utlåtande och föreslår att i 3 mom. stryks ordet " såsom" och ersätts med formuleringen "följande uppgifter i informationssystemet som behövs...:".

6 §. Polisens övriga personregister 10 §.

Behandling av känsliga uppgifter. För att bestämmelserna i lag ska beaktas på det sätt som nämns i den allmänna motiveringen till betänkandet måste 6 § 3 mom. och 10 § 4 mom. ändras.

11 §. Behandling av överskottsinformation som erhållits med hemliga informationsinhämtningsmetoder.

I paragrafen föreslås bestämmelser om behandlingen av överskottsinformation som erhållits med hemliga informationsinhämtningsmetoder. Föreslagna 11 § 1 mom. innehåller bestämmelser om var och under vilka förutsättningar det är tillåtet att lagra överskottsinformation som fåtts med sådana hemliga informationsinhämtningsmetoder som avses i polislagen. Paragrafens 2 mom. innehåller en hänvisning till tvångsmedelslagen när det gäller överskottsinformation som inhämtats med sådana informationsinhämtningsmetoder som avses i tvångsmedelslagen. Utskottet konstaterar att det är nödvändigt att ändra paragrafen så att där beaktas regleringen i den nya polislag och den nya tvångsmedelslag som träder i kraft från början av 2014.

Föreskrifter om överskottsinformation finns i 5 kap. 53 § i den nya polislagen. I fråga om förstörande av överskottsinformation gäller 5 kap. 55 § 2 mom. i den nya polislagen. Med stöd av den får överskottsinformation dock bevaras och lagras i ett register som avses i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, om den gäller ett brott som avses i 54 § 1 mom. eller om den behövs för att förhindra ett brott som avses i 15 kap. 10 § i strafflagen. Information som inte har lagrats i ett register eller fogats till förundersökningsmaterial ska utan onödigt dröjsmål utplånas så snart det blivit uppenbart att den inte kan användas eller den inte längre behövs för att förhindra eller utreda ett brott.

På motsvarande sätt föreskrivs det i 10 kap. 55 § i den nya tvångsmedelslagen om hur det ska förfaras med överskottsinformation som fåtts genom hemliga tvångsmedel och i 10 kap. 57 § i den nya tvångsmedelslagen om hur informationen ska utplånas och lagras.

Eftersom 5 kap. 55 § 2 mom. i den nya polislagen innehåller föreskrifter om grunderna för lagring av överskottsinformation föreslår utskottet att bisatsen om lagringsgrunderna stryks i föreliggande 11 § 1 mom. Därefter innehåller 1 mom. endast bestämmelser om i vilka informationssystem eller personregister överskottsinformationen ska lagras. Det är nödvändigt med bestämmelser både när det gäller överskottsinformation som fåtts genom hemligt inhämtande av information enligt polislagen och genom hemliga tvångsmedel enligt tvångsmedelslagen. Utskottet föreslår att regleringen i fråga om bägge typerna av överskottsinformation tas in i respektive paragrafs 1 mom.

Bestämmelser om vad överskottsinformation får användas för finns i 5 kap. 54 § i den nya polislagen och i 10 kap. 56 § i den nya tvångsmedelslagen. Dessutom anser utskottet att information om detta ska tas in i 11 § 2 mom..

12 §. Behandling av uppgifter som inte hänför sig till ett visst uppdrag.

Bestämmelser om observationsuppgifter föreslås ingå i 2 § 3 mom. 11 punkten. Utskottet har preciserat paragrafhänvisningen med uttrycket "sist nämnda" paragraf.

13 §. Polisens rätt att få uppgifter ur vissa register och informationssystem.

Enligt 32 § 2 mom. i personuppgiftslagen () ska den till vilken den registeransvarige lämnar ut uppgifter genom teknisk anslutning, innan behandlingen av uppgifterna inleds, ge den registeransvarige tillbörliga utredningar och förbindelser och i övrigt tillräckliga garantier för att personuppgifterna skyddas på det sätt som avses i 1 mom. Bestämmelsen kom till i samband med att kreditupplysningslagen () stiftades men den har en vidare betydelse för skyddet av personuppgifter (se RP 241/2006 rd). Förvaltningsutskottet konstaterar att bestämmelsen är förpliktande för exempelvis polisen eller gränsbevakningsväsendet om den registeransvarige lämnar ut uppgifter till dem genom teknisk anslutning. Bestämmelserna om samma sak, dvs. gällande 13 § 3 mom. i polisens personuppgiftslag och 28 § 3 mom. och 43 § i gränsbevakningens personuppgiftslag överlappar därmed personuppgiftslagen och utskottet anser det därför motiverat att stryka dem på det sätt som föreslås i propositionen.

I 1 mom. 5 och 6 punkten i den finska versionen och i 6 punkten i den svenska versionen har utskottet gjort skrivtekniska ändringar.

I 1 mom. 7 punkten ersätter utskottet namnet tullverket med Tullen i enlighet med lagen om Tullens organisation () som trädde i kraft den 1 januari 2013.

I paragrafens 2 mom. ändras författningshänvisningen så att den endast gäller paragrafens 1 mom.

14 §. Uppgifter som andra myndigheter lämnar ut till polisen genom registrering vid direkt anslutning eller för registrering av en datamängd.

I 1 mom. 2 punkten ersätter utskottet namnet tullverket med Tullen i enlighet med lagen om Tullens organisation.

15 §. Användning av uppgifter för det ändamål som uppgifterna har samlats in och registrerats för. (Ny)

Polisförvaltningslagen ändrades utifrån proposition RP 15/2013 rd bland annat så, att Polisens teknikcentral lades ned som administrativ polisenhet (lag ). I samband med lagändringen ändrades dock inte 15 § 1 mom. i polisens personuppgiftslag. Utskottet föreslår följaktligen att omnämnandet i 15 § 1 mom. om Polisens teknikcentral stryks.

För att bestämmelserna i lag ska beaktas på det sätt som nämns i den allmänna motiveringen till betänkandet måste paragrafens 1 mom. ändras.

16 §. Användning av uppgifter för andra ändamål än de som uppgifterna har samlats in och registrerats för.

I paragrafen föreskrivs om polisens rätt att använda uppgifterna i polisens personregister för andra ändamål än de som uppgifterna har samlats in och registrerats för. Regeringen föreslår att 16 § 2 mom. ändras så att användningen av uppgifter i informationssystemet för laglighetskontroll uttryckligen ska nämnas. I 18 § 3 mom. föreslås motsvarande bestämmelser om utlämning av uppgifter till en annan polisenhet. Trots att gällande lagstiftning redan nu tillåter användning för laglighetskontroll anser utskottet att den föreslagna ändringen förtydligar och stärker laglighetskontrollen på författningsnivå.

Vid utfrågningen av sakkunniga anfördes det i slutfasen av behandlingen att 16 § kunde ändras så att den som utför laglighetskontroll kunde få tillgång till informationssystemet genom teknisk anslutning. Utskottet konstaterar att tillsynen över hur polisens register används är en central uppgift för laglighetskontrollen. Å andra sidan behöver i synnerhet den interna laglighetskontrollen definieras och preciseras. Utskottet har kommit till att förslaget kräver grundlig beredning och en sammantagen bedömning av behovet och det tekniska genomförandet av en eventuell teknisk anslutning för de olika aktörerna inom laglighetskontrollen. Först därefter kan motiverade förslag presenteras. Detta kan lämpligen ske i samband med totalrevideringen av polisens personuppgiftslag eller vid behov efter en särskild beredning.

Utskottet hänvisar ytterligare till den arbetsgruppsrapport om den interna laglighetsövervakningen av polisen som blev klar i september 2013 (inrikesministeriets publikation 19/2013). Raporten är en preliminär utredning som innehåller en beskrivning av laglighetskontrollens nuläge och 24 åtgärdsrekommendationer för att förbättra regleringen av och effektiviteten i den laglighetsövervakningen. Utskottet vill se att inrikesministeriet skyndsamt går vidare med projektet.

17 §. Utlämnande av uppgifter till en annan polisenhet för det ändamål som uppgifterna har samlats in och registrerats för.

För att bestämmelserna i lag ska beaktas på det sätt som nämns i den allmänna motiveringen till betänkandet måste paragrafens 1 och 3 mom. ändras.

19 §. Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter.

I 1 mom. 7 punkten ersätter utskottet namnet tullverket med Tullen i enlighet med lagen om Tullens organisation.

I paragrafens 1 mom. 15 punkt föreskrivs om polisens rätt att trots sekretessbestämmelserna genom teknisk anslutning eller som datamängd lämna ut uppgifter ur sina personregister till bland annat tjänstemän som har sådana särskilda polisbefogenheter som föreskrivs i 8 § i polislagen. Enligt den föreslagna paragrafens 3 mom. får de registeransvarige av särskilda skäl genom teknisk anslutning lämna uppgifter ur det informationssystem för misstänkta som avses i 4 § samt register som avses i 6 § 2 mom. 2 punkten till bland annat tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten som förordnats till kriminalunderrättelse-, brottsanalys- eller observationsuppgifter och som har sådana särskilda polisbefogenheter som regleras i 8 § i polislagen. För att bestämmelserna i lag ska beaktas på det sätt som nämns i den allmänna motiveringen till betänkandet måste hänvisningarna till polislagen preciseras så att de avser den gällande polislagen. Utskottet konstaterar att enligt 9 kap. 11 § i den nya polislagen upphävs de särskilda polisbefogenheter som med stöd av 8 § och med stöd av den givits tjänstemän tre år efter det att den nya polislagen har trätt i kraft. Befogenheter upphävs alltså den 1 januari 2017.

I paragrafens 3 mom. ska ordet tullverket ersättas med Tullen.

22 §. Utplåning av uppgifter ur informationssystemet för polisärenden.

I propositionen görs ett försök att förtydliga regleringen om när olika typer av uppgifter ska utplånas ur registren. Den föreslagna 22 § innehåller bestämmelser om när uppgifter ska utplånas ur informationssystemet för polisärenden.

Enligt förslaget ska undersöknings- och handräckningsuppgifter utplånas efter de frister som nämns i 1 mom. 1 punkten a-c om de inte behövs med tanke på undersökning eller övervakning eller för att trygga de rättigheter som den registrerade, någon annan part eller en person som hör till polispersonalen har. För att undvika oklarheter konstaterar förvaltningsutskottet att den tid som nämns i 1 a) punkten för att utplåna uppgifterna i en anmälan om brott som överförts till en åklagare räknas från det att ärendet överförts till åklagaren för avgörande. Bestämmelsen behöver preciseras till denna del.

I 1 mom. 7 punkten föreslås det att signalementsuppgifter ska utplånas ur informationssystemet för polisärenden. Enligt 2 § 3 mom. 7 punkten i lagförslaget lagras också DNA-profiler. Prover som förvarats med stöd av gällande 22 § 2 mom. ska förstöras samtidigt som motsvarande DNA-profiler. I propositionen ingår emellertid ingen bestämmelse om detta och det nämns inte heller att den ska upphävas. Utskottet anser att bestämmelsen fortfarande behövs på grund av saksambandet och föreslår att den fogas till 22 § 1 mom. 7 punkten i samband med bestämmelserna om utplåning av signalementsuppgifter. Eftersom 7 punkten har en mångstegsstuktur föreslår utskottet att en särskild bestämmelse om prover läggs till slutet av punkt 7 c.

I paragrafens 1 mom. 11 punkten har utskottet har strukit ordet "edellä" i den finska versionen såsom obehövligt.

I paragrafens 4 mom. föreslås en bestämmelse om att senast tre år efter att behovet av att bevara de uppgifter som avses i 1 mom. 1 och 3-6 punkten undersöktes ska en ny kontroll av behovet göras och den nya kontrollen antecknas. Om det vid kontrollen konstateras att uppgifterna inte längre behöver sparas ska de utplånas med stöd av 1 mom.

Avsikten är att säkerställa att det inte finns obehövliga uppgifter i systemet. Förvaltningsutskottet anser bestämmelsen vara viktig och motiverad och understryker att frågan om avvikelser från de föreskrivna lagringstiderna ska tolkas snävt. Grundlagsutskottet har inte haft några invändningar mot förslaget.

Förvaltningsutskottet vill emellertid lägga vikt vid 1 mom. 3 och 6 punkterna. Nämnda 3 punkten gäller behövliga uppgifter för att personer som anmälts försvunna ska kunna hittas och för att okända avlidna ska kunna identifieras. De ska utplånas då fem år har förflutit sedan en försvunnen person påträffades eller en okänd avliden identifierades. Enligt 6 punkten har man också rätt att registrera för en persons egen säkerhet eller en myndighets säkerhet i arbetet nödvändiga uppgifter. Uppgifterna ska utplånas senast då fem år har förflutit från den registrerades död. Utskottet har kommit fram till att de här bestämmelserna inte är förenade med en sådan behövlighetsprövning som gäller för de uppgifter som avses i 1 mom. 1, 4 eller 5 punkten. Enligt utskottet finns det därför inget behov av en hänvisning i 4 mom. till 1 mom. 3 och 6 punkten och utskottet föreslår därför att den stryks. Men utskottet framhåller ändå den princip som sammanhänger med behandlingen av personuppgifter, nämligen att obehövliga uppgifter inte ska finnas kvar i systemen.

26 §. Utplåning av uppgifter ur övriga personregister.

För att bestämmelserna i lag 874/2011 ska beaktas på det sätt som avses i den allmänna motiveringen till betänkandet måste 26 § 1 mom. och 10 § 3 mom. ändras.

30 §. Utlämnande av uppgifter till stater utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

I paragrafen föreslås bestämmelser om utlämnande av uppgifter till stater utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Paragrafens 5 mom. föreskriver om den allmänna skyldigheten att återta personer. Enligt bestämmelsen kan polisen trots sekretessbestämmelserna lämna ut uppgifter ur polisens personregister till de behöriga myndigheter som avses i överenskommelserna för utförande av de uppdrag som avses i överenskommelserna. Utskottet konstaterar att bestämmelsen behövs för att de myndigheter som avses i överenskommelserna om återtagande också kan vara andra än polismyndigheter till vilka polisen inte med stöd av gällande bestämmelser om internationellt samarbete har rätt att lämna ut uppgifter. Men utskottet föreslår att bestämmelsen ska preciseras så att ordet "överenskommelse" ändras till "internationella förpliktelser", som är ett begrepp som inkluderar såväl överenskommelser som eventuella tillhörande protokoll.

6 a kap. Schengens informationssystem

Regeringen föreslår att polisens personuppgiftslag kompletteras med ett nytt kapitel 6 a. Författningstekniskt skulle man kunna tro att ett nytt kapitel 6 a innebär att lagen också kompletteras med helt nya paragrafer. Så är ändå inte fallet utan bestämmelserna i gällande 6 kap. omgrupperas så att alla bestämmelser om Schengens informationssystem samlas och omarbetas i behövlig utsträckning i det nya kapitlet. Bestämmelserna kunde förvisso också i substantiellt hänseende gott och väl finnas i ett eget kapitel. Men utskottet anser det lämpligare att rubriken för kapitel 6 a ändras till en likalydande mellanrubrik än att de föreslagna paragraferna i 6 a kap. görs till så kallade a-paragrafer. Detta trots att polisens personuppgiftslag inte innehåller andra mellanrubriker. Utskottet understryker att det i samband med totalrevideringen av polisens personuppgiftslag finns skäl att också se på författningens struktur.

32 §. Definitioner.

Författningsgrunden för andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) består av rådets beslut 2007/533/RIF om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1986/2006 om tillträde till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) för de enheter i medlemsstaterna som ansvarar för att utfärda registreringsbevis för fordon. Bestämmelserna trädde i kraft 2007.

Det är därför nödvändigt att ändra definitionerna och hänvisningarna i 32 § så att de motsvarar den nya författningsgrunden. För tydlighetens skull har paragrafen omformulerats helt.

33 §. Det nationella systemet inom Schengens informationssystem.

SIS II består av det centralsystem som finns i Strasbourg och av medlemsstaternas nationella system. Enligt de EU-rättsakter som nämns i 32 § börjar rättsgrunden tillämpas från den dag rådet bestämmer efter att vissa villkor har uppfyllts. Rådet för rättsliga- och inrikes frågor bestämde vid sitt möte 7.3.2013 att förordningarna och besluten ska tillämpas och därmed SIS II tas i bruk från 9.4.2013. Det krävs inga separata beslut i medlemsstaterna för att ta i bruk SIS II.

Utskottet har ändrat hänvisningarna i paragrafen till hänvisningar till författningsgrunden för Schengens informationssystem, som definieras i 32 §, och preciseras formuleringen i 1 mom. i enlighet med den nya författningsgrunden.

Eftersom man inte kände till tidtabellen för ibruktagningen av SIS då propositionen bereddes har i 33 § intagits ett 3 mom. enligt vilket ibruktagningen bestäms genom förordning av statsrådet. Eftersom SIS II har tagits i bruk 9.4.2013 och bestämmelsen har blivit överflödig föreslår utskottet att 3 mom. stryks.

34 §. Behöriga Schengenmyndigheters rätt att få uppgifter ur Schengens informationssystem.

Utskottet har ändrat hänvisningarna till hänvisningar till författningsgrunden för Schengens informationssystem.

35 §. Utlämnande av uppgifter ur det nationella systemet inom Schengens informationssystem.

Utskottet har ändrat hänvisningarna till hänvisningar till författningsgrunden för Schengens informationssystem. Utskottet föreslår dessutom att paragrafens sista mening om utlämning av uppgifter genom teknisk anslutning eller som en datamängd lösgörs till ett nytt 2 mom..

36 §. Utlämnande av uppgifter till Schengenstater och Schengens informationssystem 37 §. Utplåning av uppgifter ur det nationella systemet inom Schengens informationssystem.

Utskottet har ändrat hänvisningarna i paragrafen till hänvisningar till författningsgrunden för Schengens informationssystem, och preciserat formuleringarna.

6 b kap. Andra specialbestämmelser om behandling av personuppgifter i samband med internationellt polissamarbete

Regeringen föreslår att polisens personuppgiftslag kompletteras med ett nytt kapitel 6 b. Av de skäl som nämns ovan i samband med 6 a kap. föreslår utskottet att rubriken för 6 b kap. ändras till en likalydande mellanrubrik. Förslaget ligger i linje med de ändringar som föreslås i fråga om 6 a kap.

40 §. Behandling av uppgifter som grundar sig på Prümfördraget.

Utskottet har ändrat hänvisningen till internationella överenskommelser så att den är formulerad på det sätt som är brukligt i sammanhanget.

43 §. Information om behandling av uppgifter (Ny)

För att bestämmelserna i lag ska beaktas på det sätt som nämns i den allmänna motiveringen till betänkandet måste paragrafens 1 mom. ändras.

45 §. Inskränkningar i rätten till insyn.

Utskottet gör en språklig ändring i 1 mom. 5 punkten.

47 §. Utövande av rätten till insyn i den datafil som upprätthålls av den tekniska stödfunktionen i Schengens informationssystem. (Ny)

För att bestämmelserna i lag ska beaktas på det sätt som nämns i den allmänna motiveringen till betänkandet måste paragrafens 47 mom. ändras.

Ingressen.

Ingressen ändras till följd av de korrigeringar som måste göras i den och de ändringar i lagförslaget som utskottet har föreslagit.

2. Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet

7 §. Undersöknings- och handräckningsregistret.

Utskottet hänvisar till grundlagsutskottets utlåtande och föreslår att i 2 § 2 mom. stryks ordet " såsom" och ersätts med formuleringen "följande uppgifter i informationssystemet som behövs...:". För tydlighetens skull har utskottet gjort vissa andra språkliga korrigeringar i den finska versionen som inte påverkar den svenska texten.

Av de skäl som redovisats ovan i samband med 2 § 3 mom. i lagförslag 1 vad gäller bestämmelsens exakthet föreslår utskottet att uttrycket "uppgift om beslut av åklagare samt domstolsavgöranden" preciseras på samma sätt som 2 § 3 mom. i lagförslag 1.

För att samordna lagförslaget med lagförslag 2 i RP 92/2013 rd föreslår utskottet att 3 mom. 2 punkten stryks varefter 3 och 4 punkterna blir 2 och 3 punkter.

8 §. Användning av informationssystemet för polisärenden vid utförande av gränsbevakningsväsendets uppdrag. 10 §. Användning av polisens informationssystem för förvaltningsärenden vid utförande av gränsbevakningsväsendets uppdrag.

För att samordna lagförslaget med med lagförslag 2 i RP 92/2013 rd föreslår utskottet att 8 och 10 § stryks.

9 §. Registret för tillstånds- och övervakningsärenden 11 §. Gränsbevakningsväsendets register över personer misstänkta för brott. 12 §.

Säkerhetsdataregistret. Utskottet hänvisar till grundlagsutskottets utlåtande och föreslår att i 9 § 2 mom., 10 § 2 mom., 11 § 2 mom. och 12 § 2 mom. stryks ordet " såsom" och ersätts med formuleringen "följande behövliga uppgifter:".

13 §. Rätt att använda säkerhetsdataregistret.

I 13 § 2 mom. ersätter utskottet namnet tullverket med Tullen i enlighet med lagen om Tullens organisation ().

15 §. Behandling av uppgifter som inte hänför sig till ett visst uppdrag.

I paragrafens 1 mom. ändras författningshänvisningen i fråga om observationsuppgifter till en hänvisning till 7 § 3 mom. 3 punkten till följd av den ändring utskottet föreslår ovan.

22 §. Gränsbevakningsväsendets rätt att få uppgifter ur vissa register och informationssystem.

I 22 § 1 mom. 14 punkten ska ordet tullverket ersättas med Tullen.

För att samordna lagförslaget med med lagförslag 2 i RP 92/2013 rd föreslår utskottet att 1 och 21 § stryks i lagförslag 2.

25 §. Användning av uppgifter för andra ändamål än de som uppgifterna har samlats in och registrerats för.

I paragrafens 3 mom. ändras författningshänvisningen i fråga om observationsuppgifter till en hänvisning till 7 § 3 mom. 3 punkten till följd av den ändring utskottet föreslår ovan.

28 §. Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter.

I paragrafens 1 mom. 9 punkten och i 2 mom. ska ordet tullverket ersättas med Tullen.

Dessutom föreslår utskottet att hänvisningen i 2 mom. till 8 § i den gällande polislagen ändras på motsvarande sätt och av samma skäl som 19 § 1 mom. 15 punkten i lagförslag 1 föreslås bli ändrad. De särskilda polisbefogenheter som med stöd av 8 § och med stöd av den givits tjänstemän upphävs med stöd av 9 kap. 11 § i den nya polislagen den 1 januari 2017.

I paragrafens 3 mom. ändras författningshänvisningen i fråga om observationsuppgifter till en hänvisning till 7 § 3 mom. 3 punkten till följd av den ändring utskottet föreslår ovan.

31 §. Utplåning av uppgifter ur informationssystemet för polisärenden.

För att samordna lagförslaget med lagförslag 2 i RP 92/2013 rd föreslår utskottet att 31 § i lagförslag 2 stryks.

4 kap. Utplåning av uppgifter och arkivering (Ny)

4 a kap. Bestämmelser om internationellt samarbete

I regeringens proposition föreslår att polisens personuppgiftslag kompletteras med ett nytt kapitel 4 a med bestämmelser om internationellt samarbete. Författningstekniskt skulle man kunna tro att ett nytt kapitel 4 a innebär att lagen också kompletteras med helt nya paragrafer. Det är det emellertid inte fråga om.

Det gällande 4 kap. i gränsbevakningsväsendets personuppgiftslag om utplåning och arkivering av uppgifter innehåller också bestämmelser om utlämning av uppgifter inom EU och till länder utanför EU samt uppgifter om de registrerades rätt att granska uppgifterna. Enligt utskottets uppfattning är avsikten med propositionen närmast att gruppera om paragraferna under nya rubriker för att förtydliga regleringen. Bestämmelserna kunde förvisso också i substantiellt hänseende gott och väl finnas i ett eget kapitel. Men utskottet anser det lämpligare att rubriken för kapitel 4 a ändras till en likalydande mellanrubrik än att de föreslagna paragraferna i 4 a kap. görs till så kallade a-paragrafer. Trots att polisens personuppgiftslag inte innehåller andra mellanrubriker är det av tydlighetsskäl motiverat här.

Eftersom lagens 4 kap. innehåller reglering av varierande slag anser utskottet det viktigt att också rubriken för 4 kap. ändras så att den bättre motsvarar innehållet.

Utskottet föreslår dessutom att 4 kap. kompletteras med en förtydligande mellanrubrik för 30 §, under vilken de gällande bestämmelserna och utplåning och arkivering av uppgifter samlas.

I samband med den framtida totalrevideringen av polislagen finns det anledning att också se över gränsbevakningsväsendets personuppgiftslag. Då finns skäl att också se på författningens struktur.

38 §. Utlämnande av uppgifter till stater utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

I paragrafens 4 mom. ändras författningshänvisningen i fråga om observationsuppgifter till en hänvisning till 7 § 3 mom. 3 punkten till följd av den ändring utskottet föreslår ovan.

39 §. Annan utlämning av uppgifter till utlandet.

I paragrafens 1 mom. 4 punkten föreskrivs om den allmänna skyldigheten att återta personer. Av skäl som redovisas i samband med motiveringen till 30 § 5 mom. i lagförslag 1 anser utskottet att bestämmelsen behövs. Men utskottet föreslår att bestämmelsen preciseras så att ordet "överenskommelse" ändras till "internationella förpliktelser", som är ett begrepp som inkluderar såväl överenskommelser som eventuella tillhörande protokoll.

4 b kap. Den registrerades rättigheter

Regeringen föreslår att gränsbevakningsväsendets personuppgiftslag kompletteras med ett nytt kapitel 4 b. Av de skäl som nämns ovan i samband med 4 a kap. föreslår utskottet att rubriken för 4 b kap. ändras till en likalydande mellanrubrik. Förslaget ligger i linje med de ändringar som föreslås i fråga om 4 a kap.

42 §. Inskränkningar i rätten till insyn.

I paragrafens 1 mom. ändras författningshänvisningen i fråga om observationsuppgifter till en hänvisning till 7 § 3 mom. 3 punkten till följd av den ändring utskottet föreslår ovan.

Ingressen.

Till följd av de ändringar som utskottet föreslagit ovan måste lagförslagets rubrik och ingress ändras.

3. Lag om ändring av 5 och 6 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater och om tillämpning av rambeslutet

3 §. Definition av information och underrättelse. (Ny)

I den gällande lagens 3 § 4 punkt hänvisas det till 35, 36 och 36 a § i polislagen (). Utskottet föreslår att lydelsen ändras i överensstämmelse med den nya polislagen. Samtidigt ska ordet tullverket ersättas med Tullen.

Ingressen och lagrubriken.

På grund av de ändringar som utskottet föreslagit ovan måste lagförslagets ingress och rubrik ändras.

4. Lag om ändring av lotterilagen

42 a §. Tillsynsregister över lotterier.

I regeringens proposition föreslår att lotterilagen () kompletteras med en ny 42 a § med bestämmelser om ett tillsynsregister över lotterier. Eftersom den gällande lotterilagen redan genom lag har kompletterats med en 42 a § med ett avvikande innehåll föreslår utskottet att bestämmelsen om tillsynsregistret tas in i en ny 42 b §.

Ingressen.

Av utskottets ändringsförslag följer att ingressen måste ändras.

6. Lag om ändring av lagen om fullgörande av tillämpningsprotokollet angående avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen om återtagande (Nytt lagförslag 6)

Riksdagen godkände 16.10.2012 en lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tillämpningsprotokollet mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering om förfarandena för fullgörande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen om återtagande (). Lagen trädde i kraft 11.3.2013. För att genomföra protokollet var det nödvändigt att komplettera promulgationslagen med en materiell bestämmelse (2 §) med stöd av vilken gränsbevakningsväsendet och polisen trots sekretessbestämmelse får lämna ut uppgifter ur polisens personregister till de behöriga myndigheter i Ryska federationen som anges i det protokoll som nämns i 1 §, för uppdrag enligt protokollet.

Som en följd av den bestämmelse som gäller överenskommelser om återtagande i allmänhet och som föreslås i polisens personuppgiftslag (30 § 5 mom. i lagförslag 1) och gränsbevakningens personuppgiftslag (39 § 1 mom. 4 punkten i lagförslag 2) blir 2 § i promulgationslagen överflödig. För att undvika överlappande lagstiftning föreslår utskottet att 2 § i promulgationslagen upphävs (nytt lagförslag 6).

7. Lag om upphävande av lagen om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Av de skäl som nämns i den allmänna motiveringen föreslår förvaltningsutskottet att lagen om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (874/2011) upphävs (nytt lagförslag 7).

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslag 5 utan ändringar,

godkänner lagförslag 1—4 med ändringar (Utskottets ändringsförslag),

godkänner två nya lagförslag 6 och 7 (Utskottets nya lagförslag) och

godkänner ett uttalande (Utskottets förslag till uttalande).

Utskottets ändringsförslag

1.

Lag

om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) 46 § och 47 a §, av dem 47 a § sådan den lyder i lag ,

ändras 1 § 1 mom. 2 §, 3 § 1 och 2 mom. samt det inledande stycket i 3 mom. och 1 och 8 punkten, det inledande stycket i 4 § 2 mom. samt 3 och 4 mom., 5 § 3 mom., 6 —8 §, 10 § 2 —4 mom, 11—14 §, 15 § 1 och 2 mom, 16 och 16 a §, 17 § 1 mom, 2 mom. 2 punkten samt 3 och 4 mom., 18 coh 19 §, 20 § 1 mom., 22 § , 23 § 1 mom., 25 §, det inledande stycket till 26 § 1 mom. samt 3 mom., 27, 30 och 31 §, 6 kap., 43 §, 45 § 1 mom. och 47 §,

av dem 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna och , det inledande stycket i 3 § 3 mom. och 1 och 8 punkten sådana de lyder i lag , 4 § 4 mom. sådant det lyder i lag , 6 § och 45 § 1 mom. sådana de lyder delvis ändrade i lag 529/2005, 7 och 8 § samt 15 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i , 13 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna , , och 402/2010, 14 § sådan den lyder i lagarna , , och , 16 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 457/2009, 16 a § sådan den lyder i lag , 19 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna , , (utesl.), , (utesl.) , , , 1424/2009 och 1240/2011, 22 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 529/2005 och 851/2006, 23 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lagarna och (utesl.) 27 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 280/2007, samt

fogas till 3 § 3 mom. sådant det lyder i lag 457/2009 en ny 9 punkt, till lagen nya 19 a och 19 b § samt en ny 32 § och en ny mellanrubrik före 38 § som följer:

1 § (Ny)

Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på automatisk behandling av personuppgifter som behövs för skötseln av de uppgifter som avses i 1 kap. 1 § i polislagen (872/2011) och på annan behandling av personuppgifter, då de utgör eller är avsedda att utgöra ett personregister eller en del av ett sådant. På behandlingen av personuppgifter tillämpas personuppgiftslagen (523/1999) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), till den del inte något annat föreskrivs i denna lag eller i någon annan lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 §

Informationssystemet för polisärenden

Informationssystemet för polisärenden är ett permanent personregister som är avsett för polisens riksomfattande bruk och förs med hjälp av automatisk databehandling. Informationssystemet för polisärenden kan innehålla personuppgifter som polisen måste behandla för att kunna utföra de uppgifter som anges i 1 kap. 1 § 1 mom. i polislagen. (Nytt 1 mom.)

Av de uppgifter som gäller identiteten i fråga om den som är misstänkt för brott eller den som är föremål för förundersökning, polisundersökning, polisens åtgärder eller tvångsmedel och den som gjort anmälan, den som uppträder som vittne eller målsägande eller den som har något annat samband med ärendet får man registrera följande uppgifter i informationssystemet som behövs med tanke på ändamålet med informationssystemet: (utesl.) namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, avsaknad av medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, uppgift om att personen avlidit eller om dödförklaring av personen samt det klientnummer som en myndighet gett, i fråga om en utländsk person föräldrarnas namn och adress, uppgifterna i ett resedokument samt övrig behövlig information som gäller inresa och passerande av gräns.

I informationssystemet får även annan behövlig information som inhämtats för skötseln av de uppgifter som anges i 1 kap. 1 § 1 mom. i polislagen registreras enligt följande:

1) för utförande och registrering av och informationssökning för undersökningar och handräckningsuppdrag, uppgifter som erhållits vid förundersökning enligt förundersökningslagen (805/2011), vid polisundersökning enligt polislagen, i samband med polisåtgärder eller vid ett handräckningsuppdrag eller vid tillämpning av tvångsmedelslagen (806/2011) (undersöknings- och handräckningsuppgifter) enligt följande:

a) numret på en anmälan om brott eller en anmälan om någon annan händelse, tid och plats för händelsen, anmälningstidpunkten, brottsbeteckningar och andra beteckningar, tidpunkten för åtalspreskription av det grövsta brottet, utredande enhet, utredarna, undersökningsläget, beslut som polisen fattat för att avsluta ett ärende, identifieringsuppgift om avgörande av åklagare eller domstol och uppgift om någon har dömts till straff, om det fattats beslut att inte väcka åtal eller döma till straff, om ett åtal förkastats, lämnats därhän eller avskrivits samt uppgift om ett avgörandes laga kraft,

(b—d punkten som i RP)

(2 punkten som i RP)

3) för att personer som anmälts försvunna ska kunna hittas och för att okända avlidna ska kunna identifieras, behövliga uppgifter, inklusive fotografier, fingeravtryck, tandkartor, DNA-profiler samt uppgifter om proteser och åtgärder som lämnat medicinska spår samt identifikationsuppgifter om anmälan; för att personer som anmälts försvunna ska kunna hittas och för att okända avlidna ska kunna identifieras får behövliga uppgifter om nära släktingar registreras endast med samtycke från den som uppgifterna gäller (identifieringsuppgifter),

(4 och 5 punkten som i RP)

6) för att trygga säkerheten för en person som är föremål för en åtgärd eller en myndighets säkerhet i arbetet nödvändiga uppgifter om en persons hälsotillstånd och hur hälsotillståndet följs eller om vårdåtgärder, uppgifter om hur farlig eller oberäknelig ett objekt eller en person är samt uppgifter som beskriver eller är avsedda att beskriva en brottslig gärning, ett straff eller någon annan påföljd för brott (utesl.) (säkerhetsinformation),

7) för identifiering av personer som misstänks för brott, för utredning av brott och för registrering av gärningsmän, i fråga om personer som misstänks eller har blivit dömda för brott samt en okänd gärningsman i anslutning till brott, signalement enligt 9 kap. 3 § 1 mom. i tvångsmedelslagen, DNA-profiler enligt 4 § i nämnda kapitel, tekniska bild- och ljudupptagningar av en person och skospår, uppgifter om ett misstänkt brott samt uppgifter som gäller registrering samt klassificering av en person (signalementsuppgifter),

(8 punkten som i RP)

9) uppgifter om en person som avses i 5 kap. 40 § i polislagen och som har använts som informationskälla för hindrande, avslöjande eller utredning av brott samt uppgifter om hur informationskällan har använts samt om tillsynen (uppgifter om informationskälla),

(10 och 11 punkten som i RP)

3 §

Informationssystemet för förvaltningsärenden

Informationssystemet för förvaltningsärenden är ett permanent personregister som är avsett för polisens riksomfattande bruk och förs med hjälp av automatisk databehandling. Informationssystemet för förvaltningsärenden kan innehålla personuppgifter som polisen måste behandla för att kunna utföra de uppgifter som anges i 1 kap. 1 § 2 mom. i polislagen. (Nytt 1 mom.)

Av de uppgifter som gäller en persons identitet får man registrera följande uppgifter i informationssystemet som behövs med tanke på ändamålet med informationssystemet: namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, avsaknad av medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, uppgift om att personen avlidit eller om dödförklaring av personen samt det klientnummer som en myndighet gett, i fråga om en utländsk person föräldrarnas namn och nationalitet, uppgifterna i ett resedokument samt övrig behövlig information som gäller inresa och passerande av gräns.

I informationssystemet får även annan behövlig information som inhämtats för skötseln av de uppgifter som anges i 1 kap. 1 § 2 mom. i polislagen registreras enligt följande:

(1 punkten som i RP)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8) för skötseln av uppgifter enligt lagen om penninginsamlingar (255/2006) nödvändig information om tillståndsansökningar, tillstånd, återkallade tillstånd, varningar och redovisningar samt om sökande och tillståndshavare och om dem som i praktiken anordnar penninginsamlingar och dessas ansvariga personer samt om kontrollåtgärder (uppgifter för tillsynen över penninginsamlingar), (Ny 8 punkt)

(9 punkten som i RP)

4 §

Informationssystemet för misstänkta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Informationssystemet för misstänkta kan innehålla information som för skötseln av uppgifter enligt 1 kap. 1 § 1 mom. i polislagen inhämtats genom kriminalunderrättelseverksamhet, observation eller iakttagelser och som gäller personer som skäligen kan misstänkas (Nytt inledande stycke till 2 mom.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Av de uppgifter som gäller en persons identitet får registreras följande uppgifter som behövs med tanke på ändamålet med informationssystemet: namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, avsaknad av medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, ljud- och bildupptagningar av personen samt identifieringsuppgifter som grundar sig på personens fysiska egenskaper, uppgift om att personen avlidit eller om dödförklaring av personen samt det klientnummer som en myndighet gett, i fråga om en utländsk person föräldrarnas namn och adress, uppgifterna i ett resedokument samt övrig behövlig information som gäller inresa och passerande av gräns.

(4 mom. som i RP)

5 §

Skyddspolisens funktionella informationssystem

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Av de uppgifter som gäller en persons identitet får registreras följande uppgifter som behövs med tanke på ändamålet med informationssystemet: namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, nationalitet, medborgarskap, avsaknad av medborgarskap, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, ljud- och bildupptagningar av personen samt identifieringsuppgifter som grundar sig på personens fysiska egenskaper, uppgift om att personen avlidit eller om dödförklaring av personen samt det klientnummer som en myndighet gett, i fråga om en utländsk person föräldrarnas namn och adress, uppgifterna i ett resedokument samt övrig behövlig information som gäller inresa och passerande av gräns.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 §

Polisens övriga personregister

(1 och 2 mom. som i RP)

I personregister som polisen inrättat för uppgifter enligt 1 kap. 1 § 1 mom. i polislagen får endast information som behövs för skötseln av dessa uppgifter insamlas och registreras. I personregister som polisen inrättat för uppgifter enligt 1 kap. 1 § 2 mom. i polislagen får endast information som behövs för skötseln av dessa uppgifter registreras. (Nytt 3 mom.)

7 och 8 §

(Som i RP)

10 §

Behandling av känsliga uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 och 3 mom. som i RP)

Bestämmelser om begränsningar i fråga om registrering av DNA-profiler finns i 9 kap. 4 § i tvångsmedelslagen. (Nytt 4 mom.)

11 §

Behandling av överskottsinformation som erhållits med hemliga informationsinhämtningsmetoder

Överskottsinformation som erhållits med sådana hemliga informationsinhämtningsmetoder som avses i 5 kap. i polislagen samt överskottsinformation som inhämtats med sådana hemliga tvångsmedel som avses i 10 kap i tvångsmedelslagen får registreras i de informationssystem som avses i 2, 4 och 5 § och i de personregister som avses i 6 § 2 mom. 2 punkten (utesl.).

I 5 kap. 54 § i polislagen föreskrivs om användning av överskottsinformation och i 10 kap. 56 § i tvångsmedelslagen om användning av överskottsinformation som fåtts genom hemliga tvångsmedel.

12 §

Behandling av uppgifter som inte hänför sig till ett visst uppdrag

Information som inhämtats i samband med ett visst polisuppdrag och som behövs för att de uppgifter som avses i 1 kap. 1 § 1 mom. i polislagen ska kunna utföras, men som inte hänför sig till uppdraget eller till ett annat pågående uppdrag, får endast samlas in för eller registreras i personregister enligt 2 § som sådan observationsuppgift som avses i 3 mom. 11 punkten i sist nämnda paragraf, i personregister enligt 4, 5 och 33 § samt i register som är avsedda att vara temporära enligt 6 § 2 mom. 2 punkten, i enlighet med de villkor som anges i de nämnda bestämmelserna.

(2 mom. som i RP)

13 §

Polisens rätt att få uppgifter ur vissa register och informationssystem

Utöver vad som föreskrivs i någon annan lag har polisen trots sekretessbestämmelserna rätt att i enlighet med vad som avtalas om saken med den registeransvarige i fråga ur vissa register genom en teknisk anslutning eller som en datamängd få sådan information som polisen behöver för att utföra sina uppdrag och föra sina personregister, enligt följande:

(1—5 punkten som i RP, utskottets ändringsförslag i 5 punkten påverkar inte den svenska texten)

6) ur Patent- och registerstyrelsens handelsregister, för förhindrande, avslöjande och utredande av brott, uppgifter om anmälningar och meddelanden som gäller näringsidkare,

7) ur gränsbevakningsväsendets och Tullens personregister, vid polisuppdrag för det ändamål som uppgifterna har samlats in och registrerats för samt för andra ändamål när det gäller fall som avses i 16 § 1 mom.,

(8 och 9 punkten som i RP)

10) ur det farkostregister som avses i lagen om farkostregistret (976/2006) och ur Ålands fritidsbåtsregister sådana uppgifter om båtar och ägare och innehavare av båtar som behövs för utförande av de uppgifter som anges i 1 kap. 1 § i polislagen (493/1995) och de uppdrag som avses i lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet (485/2004) samt för påförande av påföljdsavgift för transportör enligt 179 § i utlänningslagen

11) av ett teleföretag de uppgifter som avses i 10 kap. 6—8 § i tvångsmedelslagen, i 5 kap. 8 och 9 § i polislagen eller i 35 och 36 § i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004),

(12—15 punkten som i RP)

Polisen har rätt att få de uppgifter som avses i 1 mom. avgiftsfritt, om inte något annat bestäms i lag.

(3 mom. som i RP)

14 §

Uppgifter som andra myndigheter lämnar ut till polisen genom registrering vid direkt anslutning eller för registrering av en datamängd

Enligt avtal med den registeransvarige kan uppgifter lämnas till polisens personregister genom direkt anslutning eller som en datamängd enligt följande:

(1 punkten som i RP)

2) av Tullen och militärmyndigheterna uppgifter om personer som de har efterlyst och av Tullen uppgifter om identifiering av utlänningar och uppgifter som behövs för förebyggande och utredning av brott,

(3 punkten som i RP)

4) av gränsbevakningsväsendet i 2 § avsedda uppgifter som ska behandlas för utförande av de åligganden enligt 1 kap. 1 § 1 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen (578/2005) eller någon annanstans i lag, samt i 3 § avsedda uppgifter som ska behandlas för utförande av de åligganden enligt 1 kap. 1 § 2 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen eller någon annanstans i lag,

(5—7 punkten som i RP)

(2 mom. som i RP)

15 § (Ny)

Användning av uppgifter för det ändamål som uppgifterna har samlats in och registrerats för

De personregister som polisen inrättat för riksomfattande bruk får användas av polisenheterna, med undantag av Polisyrkeshögskolan (utesl.). Ett personregister som avses i 6 § 2 mom. och som har inrättats för mer begränsad användning än riksomfattande bruk får endast användas av de polisenheter som det inrättats för.

Polisen har rätt att använda informationen i ett personregister som har inrättats för de uppgifter som anges i 1 kap. 1 § 1 mom. i polislagen, om informationen behövs för skötseln av dessa uppgifter. Polisen har rätt att använda informationen i ett personregister som har inrättats för de uppgifter som anges i 1 kap. 1 § 2 mom. i polislagen, om informationen behövs för skötseln av de uppgifter som den har samlats in och registrerats för.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16 och 16 a §

(Som i RP)

17 §

Utlämnande av uppgifter till en annan polisenhet för det ändamål som uppgifterna har samlats in och registrerats för

En polisenhet har för de uppgifter som avses i 1 kap. 1 § 2 mom. i polislagen rätt att lämna ut information till en annan polisenhet ur ett personregister som inrättats för mer begränsad användning än riksomfattande bruk, om informationen behövs för skötseln av dessa uppgifter. (Nytt 1 mom.)

(2 mom. som i RP)

En polisenhet har för de uppgifter som avses i 1 § 3 mom. i polislagen rätt att lämna ut information till en annan polisenhet ur ett personregister som inrättats för mer begränsad användning än riksomfattande bruk, om informationen behövs för skötseln av de uppgifter som den har samlats in och registrerats för.(Nytt 3 mom.)

(4 mom. som i RP)

18 §

(Som i RP)

19 §

Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter

Trots sekretessbestämmelserna får polisen lämna ut behövliga uppgifter ur sina personregister genom teknisk anslutning eller som en datamängd enligt följande:

(1—6 punkten som i RP)

7) till Tullen för tullövervakning, förhindrande, avslöjande och utredning av tullbrott samt för andra ändamål än de som uppgifterna samlats in och registrerats för när det gäller de fall som avses i 16 § 1 mom. samt för stämning och annan delgivning,

(8—14 punkten som i RP)

15) till en tjänsteman för fullgörande av de uppgifter som anges i 1 kap. 1 § i polislagen när tjänstemannen har sådana särskilda polisbefogenheter som föreskrivs i polislagens (493/1995), 8 §, sådan den lyder i lag 498/2009, eller verkar utomlands och sköter uppdrag i egenskap av en av Finland utsänd kontaktperson för polisen; i fråga om utlämnande av uppgifter gäller 17 § 1—3 mom. och 18 § 1 och 2 mom. i denna lag,

(16—19 punkten som i RP)

(2 mom. som i RP)

Tjänstemän vid försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet eller Tullen som förordnats till kriminalunderrättelse-, brottsanalys- eller observationsuppgifter, kan trots sekretessbestämmelserna av den registeransvarige av särskilda skäl få teknisk anslutning till det informationssystem för misstänkta som avses i 4 § samt till register som avses i 6 § 2 mom. 2 punkten. Detsamma gäller tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten som förordnats till kriminalunderrättelse-, brottsanalys- eller observationsuppgifter och som har sådana särskilda polisbefogenheter som regleras i polislagens (493/1995) 8 §, sådan den lyder i lag 498/2009, samt en vid utrikesministeriet anställd kontaktperson för polisen.

(4 och 5 mom. som i RP)

19 a §

Utlämnande av uppgifter till allmänheten

För att allmänheten ska kunna underrättas och för att tips från allmänheten ska kunna fås får polisen via allmänt datanät lämna ut uppgifter som avses i 2 § 3 mom. 8 punkten, om det är av väsentlig betydelse för utförande av ett uppdrag som avses i 1 kap. 1 § 1 mom. i polislagen, och om utlämnandet av uppgifterna inte strider mot den registrerades legitima intresse. Uppgifter som överförts från en annan myndighet får lämnas ut endast med samtycke av den myndighet som överfört uppgifterna.

19 b och 20 §

(Som i RP)

22 §

Utplåning av uppgifter ur informationssystemet för polisärenden

Ur informationssystemet för polisärenden ska uppgifter utplånas enligt följande:

1) av undersöknings- och handräckningsuppgifterna ska uppgifter utplånas, om de inte behövs med tanke på undersökning eller övervakning eller för att trygga de rättigheter som den registrerade, någon annan part eller en person som hör till polispersonalen har,

a) uppgifterna i en anmälan om brott som överförts till en åklagare för avgörande då fem år har förflutit sedan anmälan överfördes till åklagaren, om det grövsta misstänkta brottet i anmälan kan leda till böter; då tio år har förflutit sedan ärendet överfördes till åklagaren, om det grövsta misstänkta brottet i anmälan kan leda till ett fängelsestraff på högst fem år; då tjugo år har förflutit sedan ärendet överfördes till åklagaren, om det grövsta misstänkta brottet i anmälan kan leda till fängelse i över fem år; uppgifterna utplånas dock inte om åtalsrätten inte preskriberas,

(b och c punkten som i RP)

(2—6 punkten som i RP)

7) signalementsuppgifter ska utplånas senast då tio år har förflutit sedan den registrerade avled; uppgifterna utplånas dock efter ett år från det att

a) (utesl.) det beslutats att förundersökningen avslutas med stöd av 3 kap. 9 § 1 och 2 mom., 3 kap. 10 § 1 och 2 mom. eller 10 kap. 4 § i förundersökningslagen eller att förundersökning inte ska göras eller att förundersökningen läggs ned med stöd av 3 kap. 4 § i förundersökningslagen,

b) (utesl.)den registeransvarige fått kännedom om att åklagaren har fattat beslut om begränsning av förundersökningen eller om åtalseftergift, eller om något annat beslut som åklagaren har fattat om att avsluta handläggningen av ärendet,

c) (utesl.)den registeransvarige fått kännedom om en domstols lagakraftvunna avgörande om att åtal som väckts mot den registrerade förkastats eller om att åtal som väckts förkastats på grund av att åtalsrätten preskriberats; förvarade prov ska förstöras samtidigt som motsvarande DNA-profiler utplånas,

(8—10 punkten som i RP)

11) överskottsinformation som avses i 11 § ska utplånas då fem år förflutit sedan ärendet har avgjorts genom ett lagakraftvunnet avgörande eller lämnats därhän,

(12 punkten som i RP)

(2 och 3 mom. som i RP)

Senast tre år efter att behovet av att bevara de uppgifter som avses i 1 mom. 1, 4 och 5 punkten undersöktes ska en ny kontroll av behovet göras och den nya kontrollen antecknas.

23—25 §

(Som i RP)

26 § (Ny)

Utplåning av uppgifter ur övriga personregister

Ur de i 6 § i denna lag avsedda personregister som har inrättats för skötseln av de uppgifter som avses i 1 kap. 1 § 1 mom. i polislagen utplånas uppgifter enligt följande: (Nytt inledande stycke i 1 mom.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ur de i 6 § i denna lag avsedda personregister som har inrättats för skötseln av de uppgifter som avses i 1 kap. 1 § 2 mom. i polislagen utplånas uppgifter då ett år har förflutit sedan den registrerades död.(Nytt 3 mom.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27 §

(Som i RP)

6 kap.

Specialbestämmelser om behandling av personuppgifter i samband med internationellt polissamarbete

29 §

Utlämnande av uppgifter inom Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Trots sekretessbestämmelserna får polisen ur polisens personregister, som inrättats för skötseln av de uppgifter som avses i 1 kap. 1 § 1 mom. i polislagen, lämna ut uppgifter till polismyndigheter och sådana andra myndigheter i en medlemsstat i Europeiska unionen och i en stat som hör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som har till uppgift att trygga rätts- och samhällsordningen, upprätthålla allmän ordning och säkerhet eller att förebygga brott, utreda brott och sörja för att brott blir föremål för åtalsprövning, om uppgifterna är nödvändiga för utförande av uppdragen. Uppgifterna i polisens personregister, som inrättats för skötseln av de uppgifter som avses i 1 kap. 1 § 2 mom. i polislagen, får lämnas ut, om uppgifterna är nödvändiga för att utföra de uppdrag som uppgifterna har samlats in och registrerats för.

(2—7 mom. som i RP)

30 §

Utlämnande av uppgifter till stater utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

(1—4 mom. som i RP)

Polisen får trots sekretessbestämmelserna lämna ut uppgifter ur polisens personregister till de behöriga myndigheter som avses i internationella förpliktelser om återtagande av personer som olagligen inkommit och vistas i landet för utförande av de uppdrag som avses i förpliktelserna.

31 §

(Som i RP)

Schengens informationssystem

32 §

Definitioner

I denna lag avses med

1) Författningsrunden för Schengens informationssystem Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1987/2006 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II), rådets beslut 2007/533/RIF om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1986/2006 om tillträde till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) för de enheter i medlemsstaterna som ansvarar för att utfärda registreringsbevis för fordon,

2) Schengens informationssystem andra generationen av Schengens informationssystem så som det definieras i i författningsgrunden för Schengens informationssystem (SIS II),

3) det nationella systemet inom Schengens informationssystem systemet N.SIS II så som det definieras i i författningsgrunden för Schengens informationssystem,

4) Schengenstat en stat som använder Shencgens informationssystem,

5) behöriga Schengenmyndigheter polisen, gränsbevakningsväsendet, Tullen, försvarsmakten, åklagarna, Migrationsverket, Trafiksäkerhetsverket, utrikesministeriet samt finländska beskickningar, om utrikesministeriet har beviljat en finsk medborgare som tjänstgör där behövligt bemyndigande att bevilja visum,

6) Sirenekontoret centralkriminalpolisen.

33 §

Det nationella systemet inom Schengens informationssystem

Det nationella systemet inom Schengens informationssystem består av nationella datasystem som står i förbindelse med Schengens centrala datasystem och som kan ha följande delar:

1) Sirene-ärendehanteringssystem, via vilket Sirenekontoret lämnar ut uppgifter i enlighet med författningsgrunden för Schengens informationssystem och i vilket Sirenekontoret registrerar tilläggsinformation i anslutning till informationsutbyte och uppgifter om åtgärder i anslutning till informationsutbyte,

2) SIS-loggdatabas, i vilken allt informationsutbyte som sker med Schengens informationssystem registreras i enlighet med författningsgrunden för Schengens informationssystem,

3) en fullständig eller partiell kopia av databasen i Schengens centrala informationssystem.

Bestämmelser om ändamålet för och innehållet i det nationella systemet inom Schengens informationssystem finns i författningsgrunden för Schengens informationssystem.

(3 mom. utesl.)

34 §

Behöriga Schengenmyndigheters rätt att få uppgifter ur Schengens informationssystem

Bestämmelser om behöriga Schengenmyndigheters rätt att få uppgifter ur Schengens informationssystem finns i författningsgrunden för Schengens informationssystem.

35 §

Utlämnande av uppgifter ur det nationella systemet inom Schengens informationssystem

Bestämmelser om polisens rätt att trots sekretessbestämmelserna lämna ut uppgifter till de behöriga Schengenmyndigheterna ur det i 33 § avsedda nationella systemet inom Schengens informationssystem finns i författningsgrunden för Schengens informationssystem.

Polisen får lämna ut uppgifter även genom teknisk anslutning eller som en datamängd.

(Nytt 2 mom.)

36 §

Utlämnande av uppgifter till Schengenstater och Schengens informationssystem

Behöriga Schengenmyndigheter får trots sekretessbestämmelserna till Schengenstaternas behöriga myndigheter och för registrering i Schengens informationssystem lämna ut uppgifter som avses i författningsgrunden för Schengens informationssystem, om uppgifterna behövs för ändamål som anges i den nämnda författningsgrunden. Den tilläggsinformation som avses i författningsgrunden för Schengens informationssystem ska lämnas ut genom förmedling av Sirenekontoret.

(2 mom. som i RP)

37 §

Utplåning av uppgifter ur det nationella systemet inom Schengens informationssystem

I fråga om utplånande av uppgifter i (utesl.) databaskopian av Schengens centrala informationssystem, uppgifterna i Sireneärendehanteringssystemet samt SIS-logguppgifter föreskrivs i författningsgrunden för Schengens informationssystem.

Andra specialbestämmelser om behandling av personuppgifter i samband med internationellt polissamarbete

38 och 39 §

(Som i RP)

40 §

Behandling av uppgifter som grundar sig på Prümfördraget

Uppgifter som erhållits med stöd av fördraget mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna och Republiken Österrike om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration (FördrS ), nedan Prümfördraget, utplånas med iakttagande av vad som föreskrivs i denna lag och i artiklarna 14.2, 35.2, 35.3 och 37.3 i fördraget.

(2 och 3 mom. som i RP)

41 och 42 §

(Som i RP)

7 kap.

Den registrerades rättigheter

43 § (Ny)

Information om behandling av uppgifter

Vid insamling av personuppgifter för skötseln av de uppgifter som avses i 1 kap. 1 § 2 mom. i polislagen ska polisen fullgöra sin informationsskyldighet enligt 24 § 1 mom. i personuppgiftslagen. Polisen omfattas inte av denna skyldighet när den samlar in, registrerar och lämnar ut personuppgifter som behövs för skötseln av uppgifter som avses i 1 kap. 1 § 1 mom. i polislagen.

45 §

Inskränkningar i rätten till insyn

Rätten till insyn gäller inte

(1—4 punkten som i RP)

5) uppgifter som fåtts genom de inhämtningsmetoder som avses i 5 kap. i polislagen, 10 kap. i tvångsmedelslagen samt 36 § i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation,

(6 punkten som i RP)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

47 § (Ny)

Utövande av rätten till insyn i den datafil som upprätthålls av den tekniska stödfunktionen i Schengens informationssystem

Var och en har rätt att begära att den tillsynsmyndighet som avses i artikel 115 i Schengenkonventionen kontrollerar att insamlingen, registreringen, behandlingen och användningen av personuppgifter som gäller honom eller henne i den datafil som upprätthålls av den tekniska stödfunktionen i Schengens informationssystem sker på ett lagligt och riktigt sätt. Begäran om detta ska framställas till dataombudsmannen eller en polisinrättning. En begäran om kontroll som framställts hos polisinrättningen ska utan dröjsmål överföras till dataombudsmannen.

En i 1 mom. avsedd begäran om kontroll hos en polisinrättning ska framställas personligen hos polisinrättningen, och den som framställer begäran ska samtidigt styrka sin identitet.

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

2.

Lag

om ändring av lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet () 22 § 1 mom. 3, 15 och 16 punkten,

ändras 7 § 2 och 3 mom., (utesl.), 9 § 2 mom., (utesl.), 11 § 2 mom., 12 § 2 mom., 13 § 2 mom., 15 § 1 mom., i 22 § 1 mom. (utesl.) 1, 2, 10, 14, 17 och 18 (utesl.) punkten samt 2 mom., rubriken för 23 § och i 1 mom. det inledande stycket, rubriken för 24 §, 25—28 §, 29 § 1 mom., rubriken för 4 kap., 31 §, 36 § 1 mom., 38 §, rubriken för 39 §, i 39 § 1 mom. det inledande stycket och 2—4 punkten, 2 mom. 2 punkten och 3 mom. samt 41—43 §,

av dem 7 § 3 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lagarna och , (utesl.) 26 och 38 § sådana de lyder delvis ändrade i lag , 22 § 1 mom. 18 punkten sådan den lyder i lag och 2 mom. sådant det lyder i lag och 28 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna , 479/2012 och 1241/2011samt

fogas till 23 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 479/2012, ett nytt 2 mom., till lagen en ny 28 a §, före 30 och 38 § nya mellanrubriker, till lagen nya 39 b—39 d § samt före 40 § en ny mellanrubrik som följer:

7 §

Undersöknings- och handräckningsregistret

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Av uppgifter som gäller identiteten för en person som är misstänkt för ett brott som undersöks av gränsbevakningsväsendet eller är föremål för förundersökning som utförs av gränsbevakningsväsendet, annan undersökning enligt 27 § i gränsbevakningslagen eller andra åtgärder eller tvångsmedel och för den som gjort anmälan, den som uppträder som vittne eller målsägande eller den som har något annat samband med ärendet får man i registret införa följande uppgifter som behövs med tanke på ändamålet med informationssystemet: (utesl.) namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, avsaknad av medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, uppgift om att personen avlidit eller om dödförklaring av personen samt det klientnummer som en myndighet gett, i fråga om en utländsk person föräldrarnas namn och adress, uppgifterna i ett resedokument, fotografi och övrig nödvändig information som gäller inresa och passerande av gräns samt information som behövs för identifiering av en juridisk person.

I registret får även andra behövliga uppgifter som inhämtats för utförande av de åligganden enligt 1 kap. 1 § 1 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen eller någon annanstans i lag registreras enligt följande:

1) för utförande och registrering av undersökningar och handräckningsuppdrag samt informationssökning i anslutning till dessa uppdrag, uppgifter som erhållits vid förundersökning enligt förundersökningslagen (805/2011), vid annan undersökning enligt 27 § i gränsbevakningslagen, i samband med gränsbevakningsväsendets åtgärder eller vid ett handräckningsuppdrag eller vid tillämpning av tvångsmedelslagen (806/2011) (undersöknings- och handräckningsuppgifter) enligt följande:

a) numret på en anmälan om brott eller en anmälan om någon annan händelse, tid och plats för händelsen, anmälningstidpunkten, brottsbeteckningar och andra beteckningar, tidpunkten för åtalspreskription av det grövsta brottet, utredande enhet, utredarna, undersökningsläget, beslut som gränsbevakningsväsendet fattat för att avsluta ett ärende, identidifieringsuppgift om avgörande av åklagare eller domstol och uppgift om någon har dömts till straff, om det fattats beslut att inte väcka åtal eller döma till straff, om ett åtal förkastats, lämnats därhän eller avskrivits samt uppgift om om ett avgörandes laga kraft,

(b—d punkten som i RP)

(2 punkten utesl.)

(2 och 3 punkten som 3 och 4 punkten i RP)

8 §

(Utesl.)

9 §

Registret för tillstånds- och övervakningsärenden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Av uppgifter som gäller en persons identitet får man i registret införa följande uppgifter som behövs med tanke på ändamålet med informationssystemet: (utesl.) namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, avsaknad av medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, uppgift om att personen avlidit eller om dödförklaring av personen samt det klientnummer som en myndighet gett, i fråga om en utländsk person föräldrarnas namn och adress, uppgifterna i ett resedokument, fotografi, övrig nödvändig information som gäller inresa och passerande av gräns samt information som behövs för identifiering av en juridisk person.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 §

(Utesl.)

11 §

Gränsbevakningsväsendets register över personer misstänkta för brott

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Av uppgifter som gäller en persons identitet får man i registret införa följande uppgifter som behövs med tanke på ändamålet med informationssystemet: (utesl.) namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, avsaknad av medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, ljud- och bildupptagningar av personen samt identifieringsuppgifter som grundar sig på personens fysiska egenskaper, uppgift om att personen avlidit eller om dödförklaring av personen samt det klientnummer som en myndighet gett, i fråga om en utländsk person föräldrarnas namn och adress, uppgifterna i ett resedokument, fotografi, övrig nödvändig information som gäller inresa och passerande av gräns samt information som behövs för identifiering av en juridisk person.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12 §

Säkerhetsdataregistret

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Av uppgifter som gäller en persons identitet får man i registret införa följande uppgifter som behövs med tanke på ändamålet med informationssystemet: (utesl.) namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, avsaknad av medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, uppgift om att personen avlidit eller om dödförklaring av personen samt det klientnummer som en myndighet gett, i fråga om en utländsk person föräldrarnas namn och adress, uppgifterna i ett resedokument, fotografi samt information som behövs för identifiering av en juridisk person.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13 §

Rätt att använda säkerhetsdataregistret

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den registeransvarige kan även bevilja polisens, Tullens och försvarsmaktens tjänstemän som förordnats till kriminalunderrättelse-, brottsanalys- eller observationsuppdrag samt Trafiksäkerhetsverkets tjänstemän som förordnats till uppdrag enligt lagen om sjöfartsskydd rätt att använda säkerhetsdataregistret, i den omfattning som dessa myndigheter har rätt att få uppgifter av gränsbevakningsväsendet.

15 §

Behandling av uppgifter som inte hänför sig till ett visst uppdrag

Sådana personuppgifter som gränsbevakningsväsendet har fått i samband med ett visst uppdrag och som inte hänför sig till uppdraget men som kommer att behövas i ett annat uppdrag som gränsbevakningsväsendet sannolikt kommer att utföra i framtiden får inom gränsbevakningsväsendet endast samlas in för och registreras i undersöknings- och handräckningsregistret som sådana observationsuppgifter som avses i 7 § 3 mom. 3 punkten, i gränsbevakningsväsendets register över personer misstänkta för brott och i säkerhetsdataregistret eller i ett temporärt personregister som har inrättats för ett sådant ändamål och som är avsett att användas av en förvaltningsenhet eller en arbetsgrupp.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22 §

Gränsbevakningsväsendets rätt att få uppgifter ur vissa register och informationssystem

Utöver vad som föreskrivs i gränsbevakningslagen eller i någon annan lag har gränsbevakningsväsendet trots sekretessbestämmelserna rätt att ur vissa register få sådan information som gränsbevakningsväsendet behöver för att utföra sina uppdrag och föra sina personregister enligt följande:

(1 och 2 punkten som i RP)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(10 punkten som i RP)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14) uppgifter ur polisens och Tullens personregister för upprätthållande av gränssäkerheten och för förhindrande, avslöjande, förundersökning och annan undersökning av brott, för gränsbevakningsväsendets andra uppdrag som motsvarar de uppdrag som uppgifterna samlats in och registrerats för samt för andra ändamål när det gäller de fall som avses i 25 § 1 mom.,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(17 och 18 punkten som i RP)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(21 punkten utesl.)

(2 mom. som i RP)

23 och 24 §

(Som i RP)

25 §

Användning av uppgifter för andra ändamål än de som uppgifterna har samlats in och registrerats för

(1 och 2 mom. som i RP)

De observationsuppgifter som avses i 7 § 3 mom. 3 punkten och uppgifter ur det personregister som avses i 11 § får inte användas för utförande av de uppdrag som avses i 1 mom. 5 punkten i denna paragraf.

26 och 27

(Som i RP)

28 §

Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter

Trots sekretessbestämmelserna får gränsbevakningsväsendet lämna ut behövliga uppgifter ur sina personregister genom teknisk anslutning eller som en datamängd enligt följande:

(1—8 punkten som i RP)

9) till Tullen för tullövervakning, förebyggande och avbrytande samt utredning av tullbrott samt för övervakning av personers inresa och utresa och för genomförande av gränskontroll i samband därmed, för stämning och annan delgivning samt för andra ändamål än de som uppgifterna samlats in och registrerats för när det gäller de fall som avses i 25 § 1 mom.,

(10—19 punkten som i RP)

Den registeransvarige kan trots sekretessbestämmelserna genom teknisk anslutning ge tjänstemän vid polisen, försvarsmakten och Tullen som förordnats till kriminalunderrättelse-, brottsanalys- eller observationsuppdrag, (utesl.) tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten som förordnats till kriminalunderrättelse-, brottsanalys- eller observationsuppdrag och som har sådana särskilda polisbefogenheter som avses i polislagens (493/1995) 8 §, sådan den lyder i lag 498/2009, tillgång till gränsbevakningsväsendets register över personer misstänkta för brott och till säkerhetsdataregistret. Det samma gäller en kontaktperson för gränsbevakningsväsendet och polisen som är anställd vid utrikesministeriet.

Trots vad som anges i 1 mom. 5 och 9 punkten får de observationsuppgifter som avses i 7 § 3 mom. 3 punkten och uppgifter i det personregister som avses i 11 § inte användas för skötseln av de uppdrag som avses i 25 § 1 mom. 5 punkten.

(4 mom. som i RP)

28 a och 29 §

(Som i RP)

4 kap.

Utplåning av uppgifter, internationellt samarbete och den registrerades rättigheter

Utplåning av uppgifter och arkivering

31 §

(Utesl.)

36 §

(Som i RP)

Bestämmelser om internationellt samarbete

38 §

Utlämnande av uppgifter inom Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

(1—3 mom. som i RP)

De uppgifter ur gränsbevakningsväsendets temporära personregister som avses i 15 §, uppgifter ur gränsbevakningsväsendets register över personer misstänkta för brott samt de observationsuppgifter som avses i 7 § 3 mom. 3 punkten får inte lämnas ut för utförande av sådana uppgifter som avses i 3 mom. 5 punkten.

(5 och 6 mom. som i RP)

39 §

Annan utlämning av uppgifter till utlandet

Gränsbevakningsväsendet får trots sekretessbestämmelserna lämna ut uppgifter ur sina personregister med hjälp av teknisk anslutning eller som en datamängd till

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 och 3 punkten som i RP)

4) behöriga myndigheter som avses i internationella förpliktelser om återtagande av personer som olagligen inkommit och vistas i landet för utförande av de uppdrag som avses i de internationella förpliktelserna,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 och 3 mom. som i RP)

39 b—39 d §

(Som i RP)

Den registrerades rättigheter

41 §

(Som i RP)

42 §

Inskränkningar i rätten till insyn

Rätten till insyn gäller inte

(1—2 punkten som i RP)

3) de observationsuppgifter som avses i 7 § 3 mom. 3 punkten,

(4 punkten som i RP)

(2 mom. som i RP)

43 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

3.

Lag

om ändring av (utesl.) lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater och om tillämpning av rambeslutet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater och om tillämpning av rambeslutet 26/2009 3 § 4 punkten, 5 § 3 mom. och 6 § 3 mom. som följer:

3 § (Uusi)

Definition av information och underrättelser

I denna lag avses med information och underrättelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) uppgifter som annars med stöd av 4 kap. 2 och 3 § samt 5 kap. 40—42 § i polislagen (872/2011), 13 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, 28 § i tullagen, 17, 18 och 22 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet eller någon annan lag eller ett avtal innehas av polisen, Tullen eller gränsbevakningsväsendet eller som är tillgängliga för dem utan att de vidtar tvångsåtgärder.

5—6 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

4.

Lag

om ändring av lotterilagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lotterilagen en ny 42 b § som följer:

42 b §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

Utskottets nya lagförslag

6.

Lag

om upphävande av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tillämpningsprotokollet mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering om förfarandena för fullgörande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen om återtagande

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tillämpningsprotokollet mellan Republiken Finlands regering och Ryska Federationens regering om förfarandena för fullgörande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen om återtagande (946/2012).

2 §

Denna lag träder i kraft den   20  .

_______________

7.

Lag

om upphävande av en lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs lagen om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (874/2011).

2 §

Denna lag träder i kraft den   20  .

_______________

Utskottets förslag till uttalande

Riksdagen förutsätter att regeringen snarast möjligt påbörjar en totalrevidering av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet och att man i samband därmed också beaktar det slutliga innehållet i den nya dataskyddslagstiftning som är under beredning i EU och vilka krav den ställer på den nationella lagstiftningen. Avseende ska dessutom fästas vid de anmärkningar beträffande lagens struktur och innehåll som framgår av förvaltningsutskottets betänkande FvUB 26/2013 rd och vid behovet att utveckla tillsynen över polisens register. På samma gång ska även bestämmelserna i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet justeras.

Helsingfors den 11 december 2013

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Pirkko Mattila /saf
 • vordf. Maarit Feldt-Ranta /sd
 • medl. Heikki Autto /saml
 • Jussi Halla-aho /saf
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Reijo Hongisto /saf
 • Risto Kalliorinne /vänst
 • Mika Kari /sd
 • Elsi Katainen /cent
 • Timo V. Korhonen /cent
 • Antti Lindtman /sd
 • Markus Lohi /cent
 • Outi Mäkelä /saml
 • Tapani Mäkinen /saml
 • Markku Mäntymaa /saml
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

Sekreterare var

utskottsråd Minna-Liisa Rinne