FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 4/2006 rd

FvUB 4/2006 rd - RP 50/2005 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ersättningar inom utrikesrepresentationen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 3 maj 2005 en proposition med förslag till lag om ersättningar inom utrikesrepresentationen (RP 50/2005 rd) till förvaltningsutskottet för beredning.

Utlåtanden

I enlighet med riksdagens beslut har utrikesutskottet och på förvaltningsutskottets begäran grundlagsutskottet den 8 september 2005 lämnat utlåtanden i ärendet (GrUU 41/2005 rdUtUU 8/2005 rd). Utlåtandena har bifogats betänkandet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

understatssekreterare Hannu Himanen, personaldirektör Maarit Jalava, enhetschef Lauri Aaltonen ja specialforskare Oivi Heinonen, utrikesministeriet

lagstiftningsråd Sten Palmgren, justitieministeriet

lagstiftningsråd Laura Yli-Vakkuri, inrikesministeriet

regeringsråd Tuija Wilska, finansministeriet

ordförande Pentti Vanamo, Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys UHVY ry

professor Olli Mäenpää

professor Kaarlo Tuori

Dessutom har skriftliga utlåtanden lämnats av

 • försvarsministeriet
 • social- och hälsovårdsministeriet
 • handels- och industriministeriet
 • Löntagarorganisationen Pardia rf
 • Ulkoasiainhallinnon puolisoyhdistys ULPU ry.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår en lag om ersättningar inom utrikesrepresentationen. Den nya lagen ersätter lagen om ersättningar på grund av lokala särförhållanden samt andra förmåner till tjänstemän inom utrikesrepresentationen. Syftet med propositionen är att se över systemet för ersättningar inom utrikesrepresentationen så att det uppfyller kraven i grundlagen. Samtidigt företas nödvändiga författningstekniska och andra ändringar i de nuvarande bestämmelserna.

I den föreslagna lagen föreskrivs om ersättningar för att täcka särskilda utgifter i samband med arbete utomlands som utförs av tjänstemän inom utrikesförvaltningen som har förordnats till utrikesrepresentationen och för att täcka särskilda utgifter på grund av lokala särförhållanden. Sådana ersättningar är ortstillägg och ytterligare ersättningar, som bostadsersättning, ersättning för barns utbildning, ersättning för flyttkostnader och resekostnader.

Författningarna om ersättningar föreslås bli omstrukturerade i två nivåer. De ersättningsgrunder som för närvarande anges i förordning ska tas in i lagen. De allmänna ersättningsgrunderna ska anges i den nya lagen och detaljerade bestämmelser om ersättningarna utfärdas genom förordning av utrikesministeriet med stöd av bemyndiganden att utfärda förordning i lagen. Målet är att åstadkomma en i tekniskt hänseende tydlig och exakt författningshelhet.

Innehållet i systemet för ersättningar inom utrikesrepresentationen kvarstår i huvuddrag i oförändrad form. Installeringsersättningen ska slopas som ett separat ersättningsslag. Lagen gör det också möjligt att utveckla ersättningssystemet genom bestämmelser på förordningsnivå.

Lagen avses träda i kraft den 1 oktober 2005.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmän motivering

Regeringen föreslår en helt ny lag om ersättningar inom utrikesrepresentationen. Det huvudsakliga syftet är att se över lagstiftningen så att den till sin nivå uppfyller kraven i grundlagen. Meningen har också varit att skapa större klarhet i bestämmelserna och att beakta det förestående nya lönesystemet. I innehållsligt hänseende förändras ersättningssystemet egentligen inte.

Förvaltningsutskottet anser att det behövs en översyn av systemet med ersättningar inom utrikesrepresentationen. Den gällande lagen om ersättningar på grund av lokala särförhållanden samt andra förmåner till tjänstemän inom utrikesrepresentationen () är mycket begränsad till sitt innehåll. Om de allmänna grunderna för ersättning föreskrivs i en förordning av utrikesministeriet och om detaljerna och beloppen i ett beslut av utrikesministeriet. Lagförslaget i propositionen och utkastet till förordning i bilagan till propositionen kan tillsammans anses göra systemet något tydligare och administrationen lättare. Grundlagsutskottet framhåller (GrUU 41/2005 rd) att regleringen är anmärkningsvärt generellt formulerad för att ligga på lagnivå. Enligt grundlagen ska bestämmelser om grunderna för individens rättigheter och skyldigheter utfärdas genom lag, vilket i grundlagspropositionen och grundlagsutskottets utlåtandepraxis också täcker in grunderna för en tjänstemans rättsliga ställning (RP 1/1998 rd, GrUU 3/2000 rd, GrUU 1/2005 rd). Det framgår inte av den föreslagna lagen på vilka villkor en tjänsteman har rätt att få en viss ersättning och på vilka grunder ersättningens storlek bestäms. Denna fråga som är central för tjänstemannens rättsliga ställning avgörs således med stöd av de öppna fullmakterna i föreslagna 5 och 9 § helt genom förordning av utrikesministeriet. Grundlagsutskottet anser att vanlig lagstiftningsordning kräver att lagförslaget kompletteras med utförligare bestämmelser om villkoren för de olika ersättningarna och grunderna för ersättningens storlek. Regeringen har varit tvungen att komplettera lagförslaget i avgörande grad på dessa punkter.

Förvaltningsutskottet ser det som nödvändigt att ersättningssystemet regelbundet följs upp och att det fortsatt utvecklas. Det är viktigt att ersättningssystemet är konkurrenskraftigt och tillräckligt omfattande och flexibelt för att också i framtiden kunna trygga bästa möjliga rekrytering och kontinuitet när det gäller personalen och den nödvändiga förflyttningsberedskapen för att utrikesförvaltningen ska fungera. Utskottet omfattar också utrikesutskottets utlåtande (UtUU 8/2005 rd) som bland annat lyfter fram den allmänna lönenivån inom utrikesförvaltningen. När systemet utvecklas bör det förenklas ytterligare och administrationen bantas ned. För att ett lagfäst ersättningssystem ska kunna upprätthållas krävs det också större hänsyn till lagberedningens kvalitet.

Förvaltningsutskottet förutsätter att regeringen noga ger akt på och bedömer hur systemet med ersättningar inom utrikesförvaltningen fungerar och utifrån detta, i förekommande fall mycket skyndsamt, vidtar nödvändiga legislativa och andra åtgärder (Utskottets förslag till uttalande).

Det nuvarande och det föreslagna nya systemet utgår i enlighet med 2 § 3 mom. 1 punkten i lagen om statens tjänstekollektivavtal () från att avtal inte får ingås om tilllägg och ersättningar som ska betalas till tjänstemän inom utrikesrepresentationen på grund av speciella lokala förhållanden, utan att de ska bestämmas genom lag. Förvaltningsutskottet konstaterar att det juridiskt fortfarande är möjligt att bestämma om ersättningarna genom lag. Det lagfästa ersättningssystemet har enligt utskottets uppfattning i princip fungerat och lämpat sig för utrikesförvaltningen och enligt utredning i samband med utfrågningen av sakkunniga kan det fortfarande anses motiverat. Det avtalas inte heller genom tjänstekollektivavtal om ersättning av kostnaderna för andra statstjänstemäns arbete utomlands. Men utskottet inskärper att i den mån staten utfärdar rättsregler om frågor som i sig ska avtalas genom tjänstekollektivavtal ska det föreskrivas om dem genom lag.

Med stöd av det som sägs ovan tillstyrker förvaltningsutskottet lagförslaget, men med följande anmärkningar och ändringsförslag.

Detaljmotivering

1 kap. Allmänna bestämmelser

2 §. Definitioner.

Enligt paragrafens 1 punkt avses i lagen med make tjänstemannens make eller maka. Ersättningarna för make förutsätter därmed äktenskap, precis som nu. Enligt propositionen jämställs registrerade parförhållanden med äktenskap utan att det nämns särskilt med stöd av lagstiftningen om dem.

Utrikesutskottet fäster sig i sitt utlåtande vid villkoren för sambor och föreslår att bestämmelsen ändras så att make också avser tjänstemannens sambo.

Förvaltningsutskottet noterar att en sambo i anställningsvillkoren för och i andra bestämmelser och föreskrifter om statlig personal i regel inte jämställs med make som grund för förmåner. Å andra sidan är villkoren för sambor till tjänstemän inom utrikesrepresentationen i praktiken inte likadana som för sambor till tjänstemän som arbetar i Finland, eftersom en make utomlands är mera beroende av sin tjänstemannamakes ställning och möjligheterna att arbeta är mera begränsade.

Det är viktigt att ersättningssystemet inom utrikesrepresentationen förbättras med hänsyn till omvärldsförändringarna och den samhälleliga utvecklingen. Också regeringen understryker i sin proposition att det behövs ett mer konkurrenskraftigt ersättningssystem. De förmåner som betalas till en utlandsanställdas familj spelar en central roll på denna punkt. Utskottet påpekar att t.ex. kulturella omständigheter på stationeringsorten kan ställa sina egna särskilda villkor, men själva ersättningssystemet bör kunna anpassas till olika familjesituationer.

I lagen bör alternativt också en sambo som lever med tjänstemannen i samma hushåll i ett etablerat förhållande lämpligen jämställas med tjänstemannens make. Utskottet föreslår att 2 § 1 punkten ändras så att med make avses "tjänstemannens make eller maka eller sambo som lever med tjänstemannen under äktenskapsliknande förhållanden, om de samboende bevisligen har bott tillsammans minst två år eller har eller har haft ett gemensamt barn".

Vidare föreslår förvaltningsutskottet följande tekniska justering i definitionen av barn under 2 § 2 punkten e-underpunkten: "e) tjänstemannens eller makens barn som fyllt 18 år och som bor i samma hushåll som tjänstemannen och som tjänstemannen eller maken hade vårdnaden om innan barnet fyllde 18 år och som på grund av sjukdom, lyte eller skada inte förmår försörja sig genom eget arbete,".

Förvaltningsutskottet föreslår också att paragrafens 3 punkt justeras tekniskt så att den lyder "medföljande familjemedlem make eller maka eller barn som varaktigt, minst sex månader kontinuerligt vistas på stationeringsorten och bor i samma hushåll som tjänstemannen,".

3 §. Beslutanderätt.

Utskottet föreslår en teknisk justering i tempusformen i paragrafen.

2 kap. Ersättningar

I 2 kap. föreskrivs om ortstillägg som betalas som allmän utrikesersättning och kompletterande särskilda ersättningar. Förvaltningsutskottet hänvisar till grundlagsutskottets utlåtande och föreslår utförligare bestämmelser än regeringen om villkoren för de olika ersättningarna och grunderna för att bestämma ersättningarnas storlek. Föreslagna 5 § i propositionen föreslås därför bli uppspjälkt i flera paragrafer med bestämmelser om de olika särskilda ersättningarna. Dessutom vill utskottet ta in en del nya bestämmelser i lagförslaget. Paragrafnumreringen förändras på grund av detta. Utskottets kompletteringsförslag går i huvudsak ut på att bestämmelser ur utkastet till förordning i bilagan till propositionen tas in i lagförslaget med vissa justeringar och omskrivningar.

4 §. Ortstillägg.

I 4 § föreskrivs om rätt till ortstillägg och grunderna för tillägget. Utskottet föreslår att bestämmelserna preciseras och att paragrafen kompletteras med bestämmelser om medföljande tillägg och barntillägg. Villkoret för medföljande tillägg är att maken eller makan följer med tjänstemannen. Barntillägg betalas oberoende av om barnet följer med eller inte. Genom förordning av utrikesministeriet föreskrivs om storleken på medföljandetillägget och barntillägget. Om barnet har beviljats studiepenning med stöd av lagen om studiestöd () kan barntillägget dock bara vara lika stort som skillnaden mellan barntillägget och studiepenningen.

I utskottets förslag till 5 moment föreskrivs om villkoren för att tjänstemannen ska ha rätt till medföljandetillägg för den tid som makan eller maken tillfälligt är borta från stationeringsorten. I regel iakttas perioder på ett år och under denna tid får maken eller makan vara borta från stationeringsorten högst 120 dygn. Men om maken eller makan vistas på stationeringsorten sammanlagt en kortare tid än ett år får hans eller hennes tillfälliga frånvaro vara högst 10 dygn per månad. Med detta avses att makens eller makans frånvaro under en enskild månad kan vara längre än 10 dygn, men att den sammanräknade frånvaron under hela perioden inte får vara längre än tio dygn multiplicerat med antalet månader som maken eller makan vistats på stationeringsorten.

5 §. Ortstillägg för den som är ställföreträdare för beskickningschefen (Nytt).

  En tjänsteman som har förordnats till ställföreträdare för beskickningschefen eller till tillfällig ledande tjänsteman vid en beskickning har enligt de nuvarande bestämmelserna rätt att på vissa villkor få ett tillskott till ortstillägget. Utskottet föreslår att lagförslaget kompletteras med bestämmelser om detta och att bestämmelserna tas in i 5 §. Det procenttal och den uppgiftsklass som tillskottet ska beräknas på föreslås bli fastslagna genom förordning av utrikesministeriet.

6 §. Utrustningsersättning (Ny).

Utskottet föreslår att bestämmelsen om utrustningsersättning kompletteras med villkoren för ersättningen och grunderna för att bestämma ersättningen och att bestämmelserna tas in i 6 §.

7 §. Flyttersättning (Ny).

Utskottet föreslår att bestämmelserna om tjänstemannens rätt till flyttersättning när tjänstemannen och hans eller hennes familjemedlemmar flyttar till utrikesrepresentationens stationeringsort eller från stationeringsorten till Finland samlas i lagens 7 §. Med flyttning till stationeringsorten avses både att tjänstemannen första gången flyttar till stationeringsorten och flyttning från en stationeringsort till en annan. I 2 mom. föreskrivs om grunderna för flyttersättning. Bestämmelser om antalet kubikmeter flyttgods som ersätts utfärdas genom förordning av utrikesministeriet.

Flyttersättning som betalas när en tjänsteman flyttar till sin stationeringsort från något annat land än Finland eller från sin tidigare tjänstgöringsort bestäms precis som flyttersättningen när tjänstemannens tjänstgöringsperiod löper ut enligt 2 mom., men maximigränserna i 3 mom. ska gälla för dem.

I 4 mom. föreskrivs om flyttersättning för en tjänstgöringsperiod som varar under ett år. För den gäller bestämmelsen om flyttersättning i paragrafen och dessutom vägs tjänstgöringsperiodens längd in bland grunderna för att bestämma flyttersättningen.

8 §. Bostadsersättning (Ny).

Utskottet föreslår att i 8 § tas in bestämmelser om rätt för tjänstemannen att få ersättning för skäliga boendekostnader på stationeringsorten och faktorer som ska vägas in i bedömningen av vad som är skäliga kostnader. Bestämmelser om de godtagbara kostnader som ligger till grund för bostadsersättningen utfärdas genom förordning av utrikesministeriet.

9 §. Utbildningsersättning (Ny).

Utskottet föreslår en bestämmelse i 9 § om ersättning till tjänstemannen för barnens utbildning. I 1 mom. föreskrivs om utbildningsersättning till en tjänstemans medföljande barn.

I 2 mom. föreskrivs om de omständigheter som ska beaktas när det bestäms vilka kostnader som är skäliga.

Med stöd av 3 mom. ska en tjänsteman ha rätt att få utbildningsersättning enligt 1 mom. också för ett barn som går i skola i tredje land. Rätten till utbildningsersättning gäller skolans hela läsår. Utöver ersättning för kostnaderna i 1 mom. ska det också vara möjligt att få ersättning för barnets internatskoleavgifter. Utrikesministeriet bestämmer genom förordning hur stor utbildningsersättningen maximalt får vara.

I 4 mom. föreskrivs om utbildningsersättning för ett barn som går i skola i Finland. Också i detta fall är villkoret att tjänstemannens tjänstgöringsperiod på stationeringsorten varar minst ett år. Om barnet bor på ett elevhem som godkänts av utrikesministeriet betalas i utbildningsersättning 85 procent av det belopp som betalas för boendet, dock högst det maximibelopp som utrikesministeriet bestämmer genom förordning. Bor barnet på ett elevhem i anknytning till läroanstalten betalas inackorderingsavgiften i utbildningsersättning, dock till det maximibelopp som utrikesministeriet bestämmer genom förordning.

10 §. Reseersättningar (Ny).

Utskottet föreslår att i 10 § tas in bestämmelser om rätt för en tjänsteman att få ersättning för hans eller hennes och en medföljande familjemedlems flyttningsresor, semesterresor hem till Finland, besöksresor för att träffa familjemedlemmar som bor utanför stationeringslandet, resor till Finland med anledning av en nära släktings dödsfall och för hembiträdes flyttnings- och semesterresor tur och retur mellan Finland och stationeringsorten. I paragrafen ska dessutom föreskrivas om tjänstemannens och medföljande familjemedlemmars rätt till dagtraktamente under tiden för flyttningsresan. Statens resereglemente tillämpas på dagtraktamenten. Närmare bestämmelser om ersättningar och dagtraktamenten utfärdas genom förordning av utrikesministeriet.

11 §. Representationsersättning (Ny).

Utskottet föreslår bestämmelser i 11 § om rätt för en tjänsteman att få ersättning för kostnaderna för representation i anknytning till tjänsteuppdraget. Representationsersättningen ska bestämmas utifrån de faktiska kostnaderna eller priserna per enhet. Närmare bestämmelser om hur representationsersättningen bestäms och om priserna per enhet utfärdas genom förordning av utrikesministeriet.

12 §. Ersättning på grund av gällande förhållanden (Ny).

Utskottet föreslår en bestämmelse i 12 § om en tjänstemans rätt att få ersättning för ogynnsamma förhållanden som beror på avståndet till stationeringsorten och påverkar hälsan, säkerheten och trivseln. Tjänstemannen har rätt att få förhöjd ersättning såväl för medföljande make eller maka som för medföljande barn. Bestämmelser om ersättningens storlek föreslås ingå i en förordning av utrikesministeriet.

13 §. Ersättning som kompletterar försäkring (Ny).

Utskottet föreslår i 13 § regler för tjänstemannens rätt att få ersättning för sådana skador på sin egen eller de medföljande familjemedlemmarnas egendom som inträffat på stationeringsorten annars än under tjänsteuppdraget och som inte har kunnat täckas med försäkringar. I 1 mom. föreskrivs om villkoren för ersättningen och i 2 mom. om de grunder på vilka ersättningsbeloppet fastställs. I 3 mom. föreslås ingå bestämmelser om att ersättningsbeloppet kan sänkas eller ersättningen helt lämnas obetald, om tjänstemannen eller den medföljande familjemedlemmen har medverkat till att egendomen har skadats. Paragrafens 4 mom. föreslås få bestämmelser om när rätten till ersättning övergår till betalaren, dvs. finska staten.

14 §. Ersättningar för makar som förordnats till samma stationeringsort (Ny).

Utskottet föreslår bestämmelser om hur ersättningar betalas när makar som arbetar som tjänstemän eller utstationerade arbetstagare i arbetsavtalsförhållande inom utrikesförvaltningen har förordnats till samma stationeringsort. I det fallet har ingendera rätt till tillägg för make till ortstillägg eller till ersättning på grund av gällande förhållanden. Vardera maken har rätt till ortstillägg och ersättning på grund av gällande förhållanden nedsatt med en procentandel som bestäms genom förordning av utrikesministeriet.

Rätt till barntillägg till ortstillägg och till ersättning på grund av gällande förhållanden, utbildningsersättning och ersättning för besöksresa föreslås gälla bara den ena maken för hela familjens del. Det innebär att makarna sinsemellan får göra upp vem som får ersättningen. Storleken på ersättningarna är inte beroende av tjänstemannens uppdrag eller tjänstebeteckning.

Enligt 2 mom. har bara den ena av de i 1 mom. avsedda makarna rätt till utrustnings-, flytt- och bostadsersättning. Eftersom rätten till dessa ersättningar kan bestämmas på olika grunder, föreslår utskottet att den av makarna som skulle få den största ersättningen har rätt till den.

15 §. Ersättning när maken har andra inkomster eller får andra ersättningar (Ny).

Utskottet föreslår bestämmelser om en tjänstemans rätt att få tillägg för make till ortstillägg och andra i lagen angivna ersättningar och tillägg för familjemedlemmar när den medföljande maken har andra än i 14 § angivna arbets- eller förvärvsinkomster.

16 §. Ersättningar under semester, tjänsteresa och permittering (Ny).

Utskottet föreslår för tydlighetens skull också bestämmelser om tjänstemäns rätt till ersättningar under semester och tjänsteresa. I det fall att tjänsteresan inte hör till beskickningens normala verksamhet bestämmer utrikesministeriet särskilt i samband med beslutet om tjänsteresan om ersättningar betalas för den tid tjänsteresan pågår och till vilket belopp.

Om en tjänsteman permitteras har han eller hon rätt till bostadsersättning och utbildningsersättning på samma villkor under permitteringen som under tjänsteutövning. Under permitteringen får tjänstemannen inte andra ersättningar enligt denna lag.

17 §. Ersättningar under tjänstledighet (Ny).

Utskottet föreslår att 17 § får regler för vilka ersättningar enligt denna lag en tjänsteman har rätt till under tjänstledighet. En tjänsteman skulle ha rätt till ersättningar på motsvarande grunder och i motsvarande förhållande som vad i statens tjänstekollektivavtal har överenskommits om lönen till tjänstemannen under tiden för tjänstledighet. En tjänsteman inom utrikesrepresentationen skulle emellertid ha rätt till bostadsersättning och utbildningsersättning till fullt belopp. En manlig tjänsteman skulle dessutom ha rätt till ersättningar enligt denna lag under den tid han är faderskapsledig utan lön.

18 §. Ersättningar under den tid föreläggande om evakuering gäller (Ny).

Utskottet föreslår en ny 18 § med bestämmelser om en tjänstemans rätt till ersättningar enligt denna lag under den tid föreläggande om evakuering gäller. I 2 mom. finns regler för hur ortstillägg och ersättning på grund av gällande förhållanden bestäms. Paragrafens 3 mom. gäller utbildningsersättning. I 4 mom. föreskrivs om ersättning för semesterresor hem, för besöksresor och för resor med anledning av dödsfall. Rätten till ersättningar är begränsad om det har bestämts att tjänstemannen ska evakueras till Finland.

19 §. Kostnader och dagtraktamente för evakueringsresa (Ny).

Utskottet föreslår i 19 § bestämmelser om en tjänstemans rätt att få ersättning för kostnaderna för sin egen, de medföljande familjemedlemmarnas och hembiträdets evakueringsresa.

I 2 mom. finns regler för dagtraktamente. Enligt reglerna har tjänstemannen eller makan eller maken under den tid föreläggande om evakuering gäller rätt till dagtraktamente som bestäms enligt evakueringsorten. Reglerna innebär att när såväl tjänstemannen som maken eller makan evakueras har bara den ena rätt till dagtraktamente. Däremot skulle såväl tjänstemannen som makan eller maken enligt en specifik bestämmelse vardera ha rätt till dagtraktamente enligt paragrafen om det bestäms att de ska evakueras till olika orter.

Rätt till dagtraktamente enligt 2 mom. har emellertid inte den som evakueras till Finland och bor i egen bostad. Med egen bostad avses här en bostad som personen använder för eget boende oavsett vem som äger eller innehar den.

Enligt 3 mom. tillämpas statens resereglemente på betalning av ersättning och dagtraktamente som avses i denna paragraf.

20 §. Ersättningar i samband med dödsfall (Ny).

Utskottet föreslår en ny 20 § med bestämmelser om ersättningar när en tjänsteman eller en medföljande familjemedlem dör. Bestämmelserna i 1 mom. gäller betalning av ortstillägg, ersättning på grund av gällande förhållanden, utbildningsersättning och bostadsersättning när tjänstemannen dött under tjänstgöringsperioden. Rätten till dessa ersättningar kvarstår till utgången av den kalendermånad då tjänstemannen avled. Enligt momentet kan utrikesministeriet av särskilda skäl besluta att rätten till bostadsersättning och utbildningsersättning kvarstår också därefter. Särskilda skäl kan t.ex. vara att tjänstemannen avlidit i slutet av kalendermånaden eller under semestern eller att det finns en mänsklig orsak som har att göra med barnets skolgång eller något liknande att göra.

I 2 mom. finns regler för hur ersättningar som betalas för en medföljande familjemedlem betalas när den har avlidit.

I 3 mom. föreslås bestämmelser om hur kostnaderna för transporten av den avlidne ersätts.

21 §. Ersättningar vid tjänsteförhållande för viss tid (Ny).

Utskottet föreslår att det i 21 § föreskrivs om vilken rätt en tjänsteman i ett tjänsteförhållande för viss tid som inom utrikesförvaltningen förordnats till en beskickning har till ersättningar enligt denna lag.

23 (8) §. Övriga ersättningar.

För att bestämmelsen ska bli exaktare och med hänsyn till att de nya paragraferna är så många föreslår utskottet att paragrafen ges följande formulering: "I enskilda fall kan av särskilda skäl ersättning betalas också för sådana i 1 § avsedda utgifter som inte täcks av ersättningarna enligt detta kapitel." Den föreslagna formuleringen motsvarar såväl i sak som till syfte 8 § i propositionen.

24 §. Ansökan om ersättningar (Ny).

Alla andra ersättningar enligt denna lag utom bostadsersättningen betalas efter ansökan. Utskottet föreslår i lagen grundläggande bestämmelser om ansökan om ersättningar samt om tidsfrister för ansökan och beslut om ersättning. Bostadsersättningen betalas i regel direkt till hyresgivaren.

25 §. Närmare bestämmelser om ersättningar.

Med hänvisning till utlåtandet från grundlagsutskottet föreslår förvaltningsutskottet att bestämmelsen om bemyndigande att utfärda förordning ses över till följd av de föreslagna ändringarna i lagförslaget.

3 kap. Särskilda bestämmelser

26 §. Ersättningsnämnden för utrikesrepresentationen (Ny).

Med hänvisning till grundlagsutskottets utlåtande föreslår förvaltningsutskottet en ny 26 § med generella bestämmelser om tillsättande av ersättningsnämnden för utrikesrepresentationen, dess sammansättning och uppgifter samt om förfarandet vid behandlingen av ersättningsgrunder. Närmare bestämmelser om nämndens sammansättning, exempelvis antalet medlemmar, eventuella ersättare och sakkunniga samt organisationen i övrigt, samt om nämndens verksamhet utfärdas genom förordning av utrikesministeriet.

27 (10) §. Återkrav.

Förvaltningsutskottet föreslår med hänvisning till grundlagsutskottets utlåtande att det i bestämmelsen om återkrav av ersättning som betalts utan grund också hänvisas till 61 § i statstjänstemannalagen (750/1994).

4 kap. Ikraftträdandebestämmelser

30 (13) §. Ikraftträdande.

Utskottet föreslår att årtalet i 1 mom. korrigeras.

31 (14) §. Övergångsbestämmelse.

Utskottet föreslår en ändring i övergångsbestämmelsen som innebär att bestämmelsen inte bara gäller fall där tjänstemannen återvänder till utrikesministeriet i samband med flytten till Finland. Som en konsekvens av den föreslagna ändringen i ikraftträdandebestämmelsen föreslår utskottet att övergångstiden upphör den 31 december 2007.

Lagstiftningsordning

Förvaltningsutskottet har på behörigt sätt beaktat grundlagsutskottets konstitutionella anmärkningar till 5 och 9 § och följaktligen kan lagförslaget behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår förvaltningsutskottet

att lagförslaget godkänns med ändringar (Utskottets ändringsförslag) och

att ett uttalande godkänns (Utskottets förslag till uttalande).

Lag

om ersättningar inom utrikesrepresentationen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

(Som i RP)

2 §

Definitioner

I denna lag avses med

1) make tjänstemannens make eller maka eller sambo som lever med tjänstemannen under äktenskapsliknande förhållanden, om de samboende bevisligen har bott tillsammans minst två år eller har eller har haft ett gemensamt barn,

2) barn:

(a—d punkten som i RP)

e) tjänstemannens eller makens barn som fyllt 18 år och som bor i samma hushåll som tjänstemannen och som tjänstemannen eller maken hade vårdnaden om innan barnet fyllde 18 år och som på grund av sjukdom, lyte eller skada inte förmår försörja sig genom eget arbete,

(3 punkten som i RP)

4) medföljande familjemedlem make eller maka eller barn som varaktigt, minst sex månader kontinuerligt vistas på stationeringsorten och bor i samma hushåll som tjänstemannen,

(5—7 punkten som i RP)

3 §

Beslutanderätt

Beslut om ersättningar enligt denna lag fattas av utrikesministeriet, om inte beslutanderätten genom förordning av utrikesministeriet tilldelas en beskickning.

2 kap.

Ersättningar

4 §

Ortstillägg

En tjänsteman har rätt att få ersättning för särskilda utgifter (ortstillägg) på grund av arbete som utförts och lokala förhållanden på utrikesrepresentationens stationeringsort för den tid stationeringsorten är tjänstemannens tjänstgöringsort. Vid förflyttning till utrikesrepresentationen betalas ortstillägg från och med det att tjänstemannen har anlänt till stationeringsorten i tjänstgöringsperiodens början.

Ortstilläggets storlek bestäms så att ortstilläggets grundvärde, som fastställts enligt tjänstemannens tjänstebenämning eller kraven i uppdraget samt utifrån om tjänstemannen har familj, multipliceras med en dyrortskoefficient som baserar sig på prisnivån på stationeringsorten och med en valutakoefficient. (Nytt 2 mom.)

Bestämmelser om ortstilläggets grundvärden, dyrortskoefficienterna och samordningen av tjänstebenämningar utfärdas genom förordning av utrikesministeriet. Valutakoefficienten bestäms enligt den kontokurs som utrikesministeriet har fastställt. (Nytt 3 mom.)

En tjänsteman har rätt att få förhöjt ortstillägg för medföljande make eller maka (tillägg för make till ortstillägg). Tjänstemannen har dessutom rätt att få förhöjt ortstillägg för barn (barntillägg till ortstillägg). Storleken på tillägget för make och barntillägget bestäms genom förordning av utrikesministeriet. Rätten till barntillägg gäller likväl bara till den del barntilläggget överskrider studiepenning som beviljats med stöd av lagen om studiestöd (65/1994). (Nytt 4 mom.)

En tjänsteman har rätt att få tillägg för make också för den tid maken eller makan är tillfälligt frånvarande från stationeringsorten i högst 120 dygn om året eller högst tio dygn i månaden, om han eller hon vistas på stationeringsorten sammanlagt under en kortare tid än ett år. (Nytt 5 mom.)

5 § (Ny)

Ortstillägg för den som är ställföreträdare för beskickningschefen

När en tjänsteman har förordnats till ställföreträdare för beskickningschefen eller till tillfällig ledande tjänsteman vid en beskickning för mer än fem vardagar eller för mer än sju kalenderdagar, har han eller hon för denna tid rätt till ett tillskott till ortstillägget, om beskickningschefen är förhindrad att sköta sina uppgifter på grund av semester, ledigt i utbyte mot semesterpenning, tjänstledighet, tjänsteresa eller beviljade tjänstedagar någon annanstans än i stationeringslandet eller om beskickningen saknar en ordinarie chef. Rätten till tillskott i det sistnämnda fallet består tills den tjänsteman som förordnats till ny chef för beskickningen har tillträtt sin tjänst. Tillskottet beräknas i procent av det ortstillägg som enligt uppgiftsklassen betalas på stationeringsorten. Bestämmelser om procentandelen och uppgiftsklassen utfärdas genom förordning av utrikesministeriet.

6 § (Ny)

Utrustningsersättning

En tjänsteman har rätt att få ersättning för nödvändiga anskaffningar som föranleds av förflyttning till utrikesrepresentationen (utrustningsersättning), om tjänstemannen i samband med förflyttningen flyttar till stationeringslandet från ett annat land och tjänstemannens tjänstgöringsperiod på stationeringsorten fortgår minst ett år.

Storleken på utrustningsersättningen bestäms enligt tjänstemannens tjänstebenämning eller kraven i uppdraget samt tjänstemannens familjeförhållanden och hur lång tid som förflutit sedan tjänstemannens senaste förflyttning som berättigat till ersättning.

7 § (Ny)

Flyttersättning

En tjänsteman har rätt att få ersättning för kostnaderna för nedpackning, transport, upppackning, mellanlagring och försäkring av hans eller hennes egna eller en medföljande familjemedlems personliga resgods och bohag till följd av förflyttning till stationeringsorten eller från den till Finland (flyttersättning), om tjänstemannens tjänstgöringsperiod på stationeringsorten varar minst ett år. När tjänstgöringsperioden går ut gäller för flyttersättning dessutom att tjänstemannen, eller för flyttersättningen för en medföljande familjemedlem, familjemedlemmen flyttar från stationeringsorten inom tre månader efter att tjänstgöringsperioden gått ut. Är familjemedlemmen ett barn som går i skola, är villkoret likväl att barnet flyttar från stationeringsorten senast så fort den termin under vilken tjänstemannens tjänstgöringsperiod går ut är slut.

Storleken på flyttersättningen bestäms enligt tjänstemannens tjänstebenämning eller kraven i uppdraget samt enligt hur många de medföljande familjemedlemmarna är och den färd flyttningen omfattar. Bestämmelser om antalet kubikmeter flyttgods utfärdas genom förordning av utrikesministeriet.

Flyttar en tjänsteman till stationeringsorten från något annat land än Finland eller från sin tidigare stationeringsort betalas flyttersättning likväl högst till det belopp som skulle ha betalats vid flyttning mellan Finland och stationeringsorten. När tjänstemannens tjänstgöringsperiod inom utrikesförvaltningen går ut betalas flyttersättning högst till det belopp som betalas vid flyttning till Finland.

Vad som föreskrivs ovan om flyttersättning gäller för flyttersättning om tjänstgöringsperioden är kortare än ett år. Som grund för ersättningen läggs då, utöver de omständigheter som nämns i 2 mom., dessutom tjänstgöringsperiodens längd.

8 § (Ny)

Bostadsersättning

En tjänsteman som förordnats till ett uppdrag inom utrikesrepresentationen har rätt att få ersättning för skäliga boendekostnader på stationeringsorten (bostadsersättning). Vid bedömning av skäliga kostnader beaktas förhållandena på stationeringsorten, tjänstemannens tjänstebenämning eller kraven i uppdraget samt tjänstemannens familjeförhållanden. Bestämmelser om godtagbara kostnader som ligger till grund för bostadsersättning utfärdas genom förordning av utrikesministeriet.

9 § (Ny)

Utbildningsersättning

En tjänsteman har rätt att få ersättning för skäliga kostnader för förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och grundläggande yrkesutbildning för medföljande barn, om tjänstemannens tjänstgöringsperiod varar minst ett år (utbildningsersättning). Tjänstemannen har likväl rätt att få ersättning för kostnaderna för förskoleundervisning bara om det undervisade barnet har fyllt fem år och det är fråga om sådan undervisning för en klass som omedelbart föregår den första egentliga skolklassen som är motiverad med tanke på barnets skolgång. Rätten till utbildningsersättning upphör i slutet av den termin under vilken barnet fyller 20 år.

Vid bedömning av kostnadernas skälighet beaktas särförhållandena på stationeringsorten, undervisningens nivå och innehåll samt undervisningsspråket och skolsystemets lämplighet med hänsyn till barnets tidigare skolgång och möjligheter till fortsatt utbildning.Bestämmelser om det högsta belopp som kostnaderna för anskaffning av läromedel ersätts till utfärdas genom förordning av utrikesministeriet.

En tjänsteman har rätt att få utbildningsersättning enligt 1 mom. också för ett barn som går i skola i tredje land för skolans läsår. Till grunderna för utbildningsersättning hänförs också internatskoleavgifter. Bestämmelser om det högsta beloppet av utbildningsersättningen utfärdas genom förordning av utrikesministeriet.

En tjänsteman har enligt detta moment rätt att få utbildningsersättning för ett barn som går i skola i Finland, om tjänstemannens tjänstgöringsperiod på stationeringsorten varar minst ett år. I utbildningsersättning för ett barn som bor på ett elevhem som godkänts av utrikesministeriet betalas 85 procent av det belopp som betalas för inackorderingsavgiften, dock högst till ett högsta belopp som bestäms genom förordning av utrikesministeriet. I utbildningsersättning för ett barn som bor på ett elevhem i anslutning till en läroanstalt i Finland betalas inackorderingsavgiften, dock högst till det högsta belopp som bestäms genom förordning av utrikesministeriet.

10 § (Ny)

Reseersättningar

En tjänsteman har rätt att få ersättning för skäliga kostnader för tjänstemannens och de medföljande familjemedlemmarnas befogade flyttningsresor, semesterresor hem till Finland, besöksresor i det fall att en familjemedlem är bosatt i något annat land än stationeringslandet och för resor till Finland med anledning av en nära anhörigs dödsfall.

En tjänsteman har rätt att få ersättning för skäliga kostnader för hembiträdes befogade flyttningsresor och en resa om året mellan Finland och stationeringsorten (hembiträdes semesterresa hem), om hembiträdets anställning varar minst nio månader. Ett villkor för ersättning av hembiträdets semesterresa hem är dessutom att ersättning inte betalas för hembiträdets flyttningsresa under kalenderåret och att hembiträdets anställning fortgår in på nästa kalenderår.

En tjänsteman och medföljande familjemedlemmar har rätt att få dagtraktamente för tiden för flyttningsresan. Dagtraktamentet för ett barns flyttningsresa är likväl bara 50 procent av det belopp som betalas till tjänstemannen.

Statens resereglemente tillämpas på ersättningar enligt 1 och 2 mom. och på dagtraktamenten enligt 3 mom. i enlighet med vad som närmare föreskrivs genom förordning av utrikesministeriet.

11 § (Ny)

Representationsersättning

En tjänsteman har rätt att få ersättning för kostnaderna för representationstillställningar som hänför sig till tjänsteuppdraget och för andra kostnader som hänför sig till representation (representationsersättning). Representationsersättningen bestäms utifrån de faktiska kostnaderna eller priserna per enhet. Närmare bestämmelser om hur representationskostnaderna bestäms och om priserna per enhet utfärdas genom förordning av utrikesministeriet.

12 § (Ny)

Ersättning på grund av gällande förhållanden

En tjänsteman har rätt att få ersättning för ogynnsamma förhållanden som beror på avståndet till stationeringsorten och påverkar hälsan, säkerheten och trivseln (ersättning på grund av gällande förhållanden).

En tjänsteman har rätt att få förhöjd ersättning på grund av gällande förhållanden för medföljande make eller make (tillägg för make till ersättning på grund av gällande förhållanden) och för medföljande barn (barntillägg till ersättning på grund av gällande förhållanden).

Storleken på ersättningen bestäms genom förordning av utrikesministeriet.

13 § (Ny)

Ersättning som kompletterar försäkring

En tjänsteman har rätt att få ersättning för sådana skador på sin egen eller de medföljande familjemedlemmarnas egendom som inträffat på stationeringsorten annars än under tjänsteuppdraget och som inte har kunnat täckas med försäkringar (ersättning som kompletterar försäkring), om

1) tjänstemannen eller den medföljande familjemedlemmen inte får ersättning av den som vållat skadan eller av någon annan ersättningsskyldig,

2) försäkringsbolaget på grund av särförhållandena på beskickningens placeringsort vägrar ingå ett försäkringsavtal eller betala försäkringsersättning, eller om

3) behandlingen av ersättningsärendet i försäkringsbolaget fördröjs oskäligt.

Ersättningens storlek bestäms utifrån försäkringsvillkoren i försäkringsavtalet för tjänstemannens eller den medföljande familjemedlemmens egendom.

Ersättningsbeloppet kan sänkas eller ersättningen lämnas helt obetald, om tjänstemannen eller den medföljande familjemedlemmen har medverkat till att egendomen har skadats.

När tjänstemannen fått ersättning som kompletterar försäkring, övergår rätten till tjänstemannens eller den medföljande familjemedlemmens skadade egendom eller den ersättning som fås för den till finska staten till ett belopp som motsvarar den ersättning tjänstemannen fått.

14 § (Ny)

Ersättningar för makar som förordnats till samma stationeringsort

När makar som arbetar såsom tjänstemän eller utstationerade arbetstagare i arbetsavtalsförhållande inom utrikesförvaltningen har förordnats till samma stationeringsort, har ingendera rätt till tillägg för make till ortstillägg eller till tillägg för make till ersättning på grund av gällande förhållanden. Vardera har rätt till ortstillägg och ersättning på grund av gällande förhållanden nedsatt med en procentandel som bestäms genom förordning av utrikesministeriet. Barntillägg till ortstillägg och till ersättning på grund av gällande förhållanden, utbildningsersättning och ersättning för besöksresa betalas för hela familjen bara till den ena av makarna.

Bara den ena av makarna enligt 1 mom. har rätt till utrustnings-, flytt- och bostadsersättning. Om makarnas rätt till dessa ersättningar bestäms på olika grunder, har den av makarna rätt till ersättning vars ersättning blir högst.

15 § (Ny)

Ersättning när maken har andra inkomster eller får andra ersättningar

Tillägget för make till ortstillägg sänks, om den medföljande makens andra än i 14 § avsedda arbets- eller förvärvsinkomster per månad överskrider ett 25-faldigt belopp av grunddagpenningen enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002). Tillägget för make sänks med hälften av det inkomstbelopp som per månad överstiger det nämnda grunddagpenningsbeloppet. Tjänstemannen har rätt till övriga ersättningar och tillägg enligt denna lag för familjemedlemmar bara om en annan arbetsgivare för maken inte betalar dessa.

16 § (Ny)

Ersättningar under semester, tjänsteresa och permittering

En tjänsteman har rätt till ersättningar enligt denna lag också under semester och tjänsteresa. I det fall att tjänsteresan inte hör till beskickningens normala verksamhet, bestämmer utrikesministeriet i samband med beslutet om tjänsteresan om ersättningar skall betalas för den tid tjänsteresan pågår och till vilket belopp.

Om en tjänsteman permitteras har han eller hon rätt till bostadsersättning och utbildningsersättning på samma villkor under permitteringen som under tjänsteutövning.

17 § (Ny)

Ersättningar under tjänstledighet

En tjänsteman har under tiden för tjänstledighet rätt till ersättningar enligt denna lag på motsvarande grunder och i motsvarande förhållande som vad i statens tjänstekollektivavtal har överenskommits om lönen till tjänstemannen under tiden för tjänstledighet. Tjänstemannen har dock rätt att få bostadsersättning och utbildningsersättning till fullt belopp.

En tjänsteman har rätt till ersättningar enligt denna lag också för den tid han är faderskapsledig utan lön under den moderskapsledighet med lön som överenskommits i statens tjänstekollektivavtal.

18 § (Ny)

Ersättningar under den tid föreläggande om evakuering gäller

En tjänsteman har rätt till ersättningar enligt denna lag under den tid föreläggande om evakuering gäller så som föreskrivs i denna paragraf.

Ortstillägg och ersättning på grund av gällande förhållanden bestäms enligt den stationeringsort dit tjänstemannen har förordnats före evakueringen. Om det har bestämts att tjänstemannen skall evakueras till Finland, har han eller hon rätt till ortstillägg i högst tre månader efter föreläggandet om evakuering.

Utbildningsersättningen bestäms på evakueringsorten på samma grunder som på den stationeringsort dit tjänstemannen förordnats före evakueringen. Om det har bestämts att tjänstemannen skall evakueras till Finland, har han eller hon rätt att få ersättning för barnens skolgång i en annan än en offentlig skola bara om

1) barnet går i sista klassen i gymnasiet,

2) det inte finns plats för barnet i en offentlig skola,

3) föreläggandet om evakuering gäller en kort tid och

4) tjänstemannens tjänstgöringsperiod inom utrikesrepresentationen fortgår.

Ersättning för semesterresor hem, för besöksresor och för resor med anledning av dödsfall bestäms så att evakueringsorten betraktas som avgångsort och ändpunkt för resan. Rätt till ersättning föreligger emellertid inte om det har bestämts att tjänstemannen skall evakueras till Finland.

19 § (Ny)

Kostnader och dagtraktamente för evakueringsresa

En tjänsteman har rätt att få ersättning för kostnaderna för sin egen, de medföljande familjemedlemmarnas och hembiträdets evakueringsresa till en ort utanför stationeringslandet.

Tjänstemannen eller makan eller maken har under den tid föreläggande om evakuering gäller också rätt till dagtraktamente som bestäms enligt evakueringsorten. Om det bestäms att tjänstemannen och makan eller maken skall evakueras till olika orter, har vardera rätt till dagtraktamente enligt denna paragraf. Rätt till dagtraktamente föreligger dock inte om det bestäms att evakueringen skall ske till Finland och personen bor i egen bostad.

Ersättning och dagtraktamente enligt denna paragraf betalas med tillämpning av statens resereglemente.

20 § (Ny)

Ersättningar i samband med dödsfall

Om en tjänsteman som förordnats till utrikesrepresentationen avlider under tjänstgöringsperioden, kvarstår rätten till ortstillägg, ersättning på grund av gällande förhållanden, utbildningsersättning och bostadsersättning till utgången av den kalendermånad då tjänstemannen avled. Utrikesministeriet kan av särskilda skäl besluta att rätten till bostadsersättning och utbildningsersättning kvarstår även längre.

En tjänsteman har rätt att få ersättningar som betalas för en medföljande familjemedlem till utgången av den kalendermånad då familjemedlemmen avled. Flyttersättning betalas vid utgången av tjänstemannens tjänstgöringsperiod i samband med flyttersättningen till tjänstemannen.

Om en tjänsteman eller en medlem av hans eller hennes familj avlider utomlands under tjänstemannens tjänstgöringsperiod, ersätts de nödvändiga kostnaderna för transporten av den avlidne till Finland och den utrustning som behövs för transporten, om ersättning inte kan fås på grundval av försäkring. Om den avlidne transporterats någon annanstans än till Finland, ersätts kostnaderna högst till ett belopp som motsvarar transporten till Finland.

21 § (Ny)

Ersättningar vid tjänsteförhållande för viss tid

En tjänsteman i ett tjänsteförhållande för viss tid inom utrikesförvaltningen som har förordnats till utrikesrepresentationen har rätt till ersättningar enligt denna lag. I utrustningsersättning betalas dock 50 procent av utrustningsersättningen enligt 6 §.

Det som föreskrivs i 1 mom. om utrustningsersättning tillämpas inte på attachéer på viss tid.

22 (7) §

(Som i RP)

23 (8) §

Övriga ersättningar

I enskilda fall kan av särskilda skäl ersättning betalas också för sådana i 1 § avsedda utgifter som inte täcks av ersättningarna enligt detta kapitel.

24 § (Ny)

Ansökan om ersättningar

Alla andra ersättningar enligt denna lag utom bostadsersättningen betalas efter ansökan. Tjänstemannen skall utan dröjsmål informera den myndighet enligt 3 § som beslutar om ersättningar om sådana förändringar i förhållandena som påverkar grunderna för betalning av en ersättning. Ansökan om ersättning skall göras inom sex månader från den dag då rätten till ersättning började gälla. Beslut om ersättning skall fattas inom två månader från det ansökan mottagits.

25 (9) §

Närmare bestämmelser om ersättningar

Närmare bestämmelser om (utesl.) ersättningar enligt denna lag och om ersättningsbeloppen samt om förfarandet vid ansökan om och beviljande och betalning av ersättningar utfärdas genom förordning av utrikesministeriet.

3 kap.

Särskilda bestämmelser

26 § (Ny)

Ersättningsnämnden för utrikesrepresentationen

I anslutning till utrikesministeriet finns ersättningsnämnden för utrikesrepresentationen (nämnden), som utrikesministeriet tillsätter för tre år i sänder. Nämnden består av representanter för utrikesministeriet, finansministeriet och utrikesministeriets personal.

Nämndens uppgift är att behandla ärenden som gäller grunderna för ersättningar till tjänstemän inom utrikesrepresentationen och andra principiellt viktiga frågor och avge utlåtanden om dem samt utföra övriga av utrikesministeriet givna uppdrag som följer av denna lag.

Utlåtande om ersättningsgrunderna skall inhämtas hos statsrådets finansutskott, om den av nämndmedlemmarna som företräder finansministeriet inte har förordat ett utlåtande enligt 2 mom.

Närmare bestämmelser om nämndens sammansättning och verksamhet utfärdas genom förordning av utrikesministeriet.

27 (10) §

Återkrav

En ersättning som betalts utan grund får återkrävas på det sätt som föreskrivs i 60 och 61 § i statstjänstemannalagen (750/1994).

28 och 29 (11 och 12) §

(Som i RP)

4 kap.

Ikraftträdandebestämmelser

30 (13) §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den                         2006.

(2 och 3 mom. som i RP)

31 (14) §

Övergångsbestämmelse

Om en tjänsteman flyttar från en stationeringsort till en annan inom utrikesrepresentationen eller till Finland senast den 31 december 2007, betalas installeringsersättning till tjänstemannen, och han eller hon kan få ersättning för flyttningskostnaderna i enlighet med de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande.

_______________

Utskottets förslag till uttalande

Riksdagen förutsätter att regeringen noga ger akt på och gör bedömningar av hur ersättningarna inom utrikesrepresentationen fungerar och utifrån sina iakttagelser och bedömningar vidtar nödvändiga lagstiftningsåtgärder eller andra åtgärder, och detta omgående om så behövs.

Helsingfors den 5 april 2006

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Matti Väistö /cent
 • vordf. Veijo Puhjo /vänst
 • medl. Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Lasse Hautala /cent
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Esko Kurvinen /saml
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tapani Tölli /cent
 • Ahti Vielma /saml
 • Tuula Väätäinen /sd

Sekreterare var

utskottsråd Minna-Liisa Rinne

​​​​