FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 41/2006 rd

FvUB 41/2006 rd - RP 274/2006 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om försök med samarbete inom regioner

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 9 januari 2007 en proposition med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om försök med samarbete inom regioner (RP 274/2006 rd) till förvaltningsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringsråd Arto Luhtala, inrikesministeriet

landskapsdirektör Esa Halme, Päijänne-Tavastlands förbund

kontaktchef Juhani Rikala, Lahtis stad

ordföranden för kommunstyrelsen Ari Anttila ja kommundirektör Kimmo Kuparinen, Artsjö kommun

kommundirektör Raija Peltonen, Gustav Adolfs kommun

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av

 • Finlands Kommunförbund
 • Heinola stad
 • Hämeenkoski kommun
 • Kärkölä kommun
 • Padasjoki kommun
 • Sysmä kommun.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om försök med samarbete inom regioner ska ändras. Utöver de kommuner som nu är med föreslås också kommunerna Heinola, Hämeenkoski, Kärkölä, Padasjoki och Sysmä ingå i försöket med samarbete inom regioner i Lahtis stadsregion.

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Lagen om försök med samarbete inom regioner () trädde i kraft den 1 augusti 2002. Lagen är en försökslag som tillämpas i vissa namngivna försöksregioner och gäller till utgången av 2012. Meningen med försöket är att samla erfarenheter av hur man genom frivilligt regionalt samarbete kan trygga tillgången och kvaliteten på offentliga tjänster, förbättra de näringspolitiska villkoren, utveckla den regionala samhällsstrukturen samt stärka den kommunala självstyrelsen och främja en delegering av beslutsbefo-genheterna (FvUB 6/2002 rdFvUB 13/2003 rdFvUB 22/2004 rd).

I Lahtis stadsregion omfattas kommunerna Asikkala, Hollola, Nastola och Orimattila för tillfället av försöket. Regeringen föreslår att försöksregionen utvidgas med kommunerna Heinola, Hämeenkoski, Kärkölä, Padasjoki och Sysmä. I Päijänne-Tavastlands landskap är det bara Artsjö och Gustav Adolfs kommuner som väljer att avstå.

Riksdagen har i januari godkänt lagen om kommun- och servicestrukturreformen (FvUB 31/2006 rdRP 155/2006 rd). Målen med detta s.k. PARAS-projekt täcker i allt centralt in målen för försöket med regionsamarbete. Regeringen framhåller i sin proposition att utredningar och förberedelser har gjorts i samtliga försöksregioner och att de stöder kommun- och servicestrukturreformen. Dessutom har samarbetsorganisationer upprättats i försöksregionerna och nödvändig berednings- och förvaltningspersonal anställts.

Förvaltningsutskottet hänvisar här till grundlagsutskottets utlåtande (GrUU 11/2002 rd) om förslaget till lag om samarbete inom regioner. Det anser därför att de kommuner som deltar i försöket lämpligen bör anges vid namn i lag. PARAS-projektet bör genomföras utifrån sina egna principer och det bör inte i sig inverka negativt på kommun- och servicestrukturreformen att någon ställer sig utanför försöket med samarbete inom regioner.

Med hänvisning till propositionens motivering och annan utredning finner utskottet propositionen behövlig och lämplig. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår förvaltningsutskottet

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 8 februari 2007

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Matti Väistö /cent
 • vordf. Veijo Puhjo /vänst
 • medl. Janina Andersson /gröna
 • Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • Lasse Hautala /cent
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Esko Kurvinen /saml
 • Heli Paasio /sd
 • Mauri Salo /cent
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tapani Tölli /cent
 • Ahti Vielma /saml
 • Tuula Väätäinen /sd

Sekreterare var

utskottsråd Ossi Lantto

​​​​