FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 42/2006 rd

FvUB 42/2006 rd - RP 277/2006 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 46 § i utlänningslagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 16 januari 2007 en proposition med förslag till lag om ändring av 46 § i utlänningslagen (RP 277/2006 rd) till förvaltningsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringsråd Eero Koskenniemi, inrikesministeriet

regeringsråd Marja-Terttu Mäkiranta, social- och hälsovårdsministeriet

överinspektör Joni Länsivuori, Utlänningsverket

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av

 • justitieministeriet
 • undervisningsministeriet
 • arbetsministeriet
 • Folkpensionsanstalten
 • Helsingfors universitet
 • Finlands Näringsliv
 • Suomen ulkomaalaisyhdistys ry
 • Finlands studentkårers förbund (FSF) rf.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås att utlänningslagen ändras. Genom den föreslagna lagen genomförs rådets direktiv om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för studier, elevutbyte, oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete. I direktivet fastställs villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på medlemsstaternas territorium för en period som överstiger tre månader för studier och enligt prövning för oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete samt anges det förfarande enligt vilket medlemsstaterna för dessa ändamål tillåter tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på medlemsstaternas territorium.

Direktivet ska tillämpas till de delar det gäller sådana studerande som avses i definitionen i direktivet. Bestämmelserna i utlänningslagen motsvarar till denna del nästan fullständigt bestämmelserna i direktivet. Genomförandet av direktivet förutsätter dock att ett krav på sjukförsäkring fogas till villkoren för beviljande av uppehållstillstånd för studier.

Lagen avses träda i kraft den 1 september 2007.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Propositionen går ut på att nationellt sätta i kraft rådets direktiv 2004/114/EG om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för studier, elevutbyte, oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete. Direktivet ska tillämpas i fråga om studerande. Till övriga delar tillämpas direktivet enligt medlemsstaternas prövning. Det ska sättas i kraft nationellt senast den 12 januari 2007.

I fråga om studier och elevutbyte motsvarar bestämmelserna i den gällande utlänningslagen (301/2004 ) nästan fullständigt bestämmelserna i direktivet och är delvis förmånligare än direktivet. Men direktivet förutsätter att utlänningar är sjukförsäkrade för alla de risker som medborgarna i medlemsstaten vanligtvis är försäkrade för. I Finland har vi berett oss på risken för sjukdomsfall genom ett tudelat system. Kommunerna ordnar hälso- och sjukvård för sina invånare och dessutom ersätter sjukförsäkringen kostnader för privat sjukvård. Utländska studerande omfattas för närvarande i regel inte av de kommunala hälsovårdstjänsterna eller den lagstadgade sjukförsäkringen. Högskolestuderande kan anlita Studenternas hälsovårdsstiftelses tjänster.

Regeringen föreslår att 46 § kompletteras med en bestämmelse som föreskriver att en förutsättning för att uppehållstillstånd för studier ska beviljas är att utlänningen har en försäkring som beviljats av ett tillförlitligt och solitt bolag eller en tillförlitlig och solid inrättning och som täcker kostnader för sjukvård. Om den beräknade studietiden är minst två år räcker det med att försäkringen täcker läkemedelskostnader.

Kompletteringen behövs för att utländska studerande ska tillförsäkras grundtrygghet om de blir sjuka. Bestämmelsen tar hänsyn till propositionen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om hemkommun (RP 206/2006 rd). Enligt den ska minst två års studier i Finland beaktas som en faktor som visar att en person har för avsikt att permanent bosätta sig i Finland, varför utlänningar som kommer till Finland för att studera här i minst två år enligt prövning från fall till fall ska kunna få en hemkommun i Finland. I sitt betänkande den 7 februari 2007 har utskottet tillstyrkt lagförslaget utan ändringar (FvUB 38/2006 rd — RP 206/2006 rd).

Försäkringarna kan vara beviljade av finländska, utländska eller internationella försäkringsbolag eller -inrättningar. Tillgången till eller priset på försäkringen får inte bli ett hinder för någon att komma till Finland för att studera. Det finns skäl att följa upp hur kravet på sjukförsäkring inverkar på antalet utländska studerande som kommer till vårt land, anser utskottet. Om effekten blir att studerandena i mindre utsträckning söker sig hit bör vi försöka dämpa den. Dessutom är det viktigt att studerande, läroinrättningar och andra berörda i tid får information och närmare anvisningar om kravet på sjukförsäkring.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 september 2007. Sakkunniga har lyft fram att tidtabellen kan bli stram för studerandeutbytet. Utbytesstuderandena väljs ofta ut mer än ett halvt år före utbytesperioden och då borde de samverkande universiteten veta om att kraven på försäkring ändrats.

Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår förvaltningsutskottet

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 8 februari 2007

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Matti Väistö /cent
 • vordf. Veijo Puhjo /vänst
 • medl. Janina Andersson /gröna
 • Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • Lasse Hautala /cent
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Esko Kurvinen /saml
 • Heli Paasio /sd
 • Mauri Salo /cent
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tapani Tölli /cent
 • Ahti Vielma /saml
 • Tuula Väätäinen /sd

Sekreterare var

utskottsråd Minna-Liisa Rinne

​​​​